ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมบัติสมฺมาผโลมรรคผล๓๔๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระชูชาติขนฺติวณฺโณภูวรรณชัยกุล๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.พระอนันต์ตโมนุโทพิศาลไพโรจน์๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรประมวลแสงรัตน์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรวิฑูรย์มั่นคง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรกิตติพงศ์ศิราวราเวทย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรศักดิ์ดารินทองแดง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรเกรียงทวีเดิมประโคน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรนพดลคำเขียว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรอุดรนันทา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรอุดมบาทอง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรสันติธีระบุตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๓.สามเณรนภสินธุ์วะทา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๔.สามเณรณรงค์ศักดิ์เปรื่องปรีชาสกุล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๕.สามเณรรพีแว่นนันท์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๖.สามเณรพนาไรอินทะโคตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๗.สามเณรไพบูณมะดารักษ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๘.สามเณรกิตติพลมาลารักษ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๙.สามเณรวีรศักดิ์ทองอ่อน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๐.สามเณรดอนแก้วอุดม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๑.สามเณรวิเชียรเหล่าแค๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๒.สามเณรเทวารอดบุญมา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๓.สามเณรวันเฉลิมวงศ์งาม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๔.สามเณรโสภณฉิมไทย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๕.สามเณรสมบุญบุญธรรม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๖.สามเณรไพบูลย์วินทะไชย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๗.สามเณรเทวพลภิรมย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๘.สามเณรมรกตทำขุนทด๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๙.สามเณรประการชัยกะการดี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๐.สามเณรธรรมรงค์สุราษฎร์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๑.สามเณรวิบูลย์บุญอาจ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๒.สามเณรประทีปแสงอุทัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๓.สามเณรประหยัดบุญนำ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๔.สามเณรอนุชิตจุดาบุตร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๕.สามเณรกรุงพวงเพชร๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๓๖.สามเณรวรชิตศรีเชียงสา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๗.สามเณรยงยุทธใหม่เอี่ยม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๘.สามเณรสาครนำมะ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๙.สามเณรอำนวยจันทร์ละมูล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๐.สามเณรศุภสิทธิ์ชนะฤทธิชัย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๑.สามเณรชาตรีวงศ์วรรณ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๒.สามเณรวิริยะใจเที่ยง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๓.สามเณรสุชาติโนนสูง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๔.พระมหาสอนพุทฺธิสาโรจันทร์เปรียง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๕.สามเณรจันทร์ดีเหตุเกษ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๖.สามเณรนิคมวงศ์วิลาศ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๗.สามเณรสนามแย้มแสง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๘.พระมหาเสกสรรจิรภาโสจี้แสง๓๓๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๙.พระมหาศรชัยสุภชโยสุนทรศุภพิศาล๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๐.พระมหาบุญเลิศยติสาโรสาระ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๑.พระมหานิภาเดชวิสุทฺธาโภแจ้สูงเนิน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๒.พระมหาพงษ์สวัสดิ์ปภสฺสโรพันธ์ทอง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๓.พระมหาสมชายคณิสฺสโรสุขเทอญ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๔.สามเณรเทพเทวินทร์สิงห์ทองบุญ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๕.สามเณรเรวัฒสลีอ่อน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๖.สามเณรสมัยพันธ์ศิริ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๗.สามเณรสนิทคารัมย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๘.สามเณรสมปรีดาบุญเสริม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๙.สามเณรพรเทพมีพารา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๖๐.พระมหาสมบูรณ์พุทฺธิสมฺปุณฺโณผมทำ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๑
๖๑.สามเณรวิวัตศิริรัตน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๑
๖๒.พระมหาศิริศักดิ์เหมมูโลเหมะมูล๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๓.พระมหาอิทธิพงศ์ปญฺญาวํโสปันกิ่ง๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๔.พระมหาประสิทธิ์สิทฺธิกนฺโตพริ้งเพราะ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๕.พระมหาธรรมนูญธมฺมปตฺโตทำนุสมบัติ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๖.พระมหาติดคุณรมฺโมโสรัมย์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๗.พระมหาบุญช่วยปุญฺญสุโภแสงสุข๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๘.พระมหาธงชัยสารชโยสารสิงห์ทา๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๙.พระมหากมลฐิตญาโณเทพกำเหนิด๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๐.พระมหานิกรณ์สุทฺธรตโนวงษ์แก้ว๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๑.พระมหาสมบัติอินฺทปญฺโญศรีนะรัตน์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๒.พระมหาเลียดอคฺครโตกองแก้ว๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๓.พระมหาบุญสมอธิปุญฺโญตาพระ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๔.พระมหาอนันตชัยฐิตชโยสิมลี๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๕.พระมหาอิทธิพลขนฺติพโลรัศมีไพฑูรย์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๖.พระมหาสังคมธมฺมานนฺโทหลอมทอง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๗.พระมหาชัชวาลย์ธมฺมโชติโกสุขมา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๘.พระมหาสมบัติธมฺมทีโปฤกษ์สว่าง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๗๒๕๔๑
๗๙.พระมหาทิพย์โอภาสโกขันแก้ว๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๗๒๕๔๑
๘๐.พระมหาสมานธีรโณหอมนาน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๓ป.ธ.๘๒๕๔๑
๘๑.พระมหาสมเกียรติวรยโสวรยศ๓๓๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๙ป.ธ.๙๒๕๔๑
๘๒.พระมหาสุธรรมสุรตโนแก้วเคน๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๑
๘๓.พระมหาเสถียรสุวณฺณฐิโตคำบ่อ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๙๒๕๔๑
๘๔.สามเณรสมพรณ์พุกสาย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๒ป.ธ.๙๒๕๔๑