ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมชายสตฺติสิทฺโธจึงศักดิ์สิทธิ์๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.พระมนต์ชัยมนฺตาคโมไทรธนาพร๓๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.พระสุริยันต์สุทฺธิเตโชดาศรี๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.สามเณรนพดลเจิมพันธ์นิตย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรสุรกิจสารเสนาะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.สามเณรตั้มคำเนียม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.สามเณรไพรัตน์บ่อคุ้ม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.สามเณรทินกรบัวหลาย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.สามเณรสุริยันเกื้อกูล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรธีระจันเวียง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรสุริยาสุราราษฏร์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.พระไพโรจน์ปุญฺญภาโสบุณฑริกสดใส๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.พระศิริพรเหมสุโภพงษ์ทองคำ๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรสรรเสริญทายงาม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรสุเทพเทียมหมั่ง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.สามเณรปรีชาพรมตวง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรพิชัยเกษแก้ว๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรสำรวยปิยะวงษ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรสุเชษฐ์ผาสุข๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรอนุพงศ์ธรรมโชติ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรพลอรรถเทวกุล ณ อยุธยา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.สามเณรถาวรอ่อนนวล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.สามเณรอนุชาบัวแย้ม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๔.สามเณรวีระพงษ์สุทธิศักดิ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๕.สามเณรจีระพงษ์ประกดสคนธ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๖.สามเณรกาหลงศุภนาม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๗.สามเณรสมบอยใจสีเด่น๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๘.สามเณรปัญญามณีแสง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๙.สามเณรพูนทรัพย์พุทธดี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๐.สามเณรประพันธ์ช่างปรีชา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๑.สามเณรศรีวรรณ์ธารายืนยง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๒.พระเฉลิมปญฺญาภรโณไตรรัตนานุสรณ์๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๓.พระสมบัติปภาโสนิรันดร์วงศ์วาน๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๔.สามเณรวารินทร์มิ่งขวัญ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๕.สามเณรสุรสิทธิ์สูตรทองมั่น๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๖.สามเณรวิฑูรย์มั่นคงญ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๗.สามเณรกิตติพงศ์ศิลาวราเวทย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๘.สามเณรศักดิ์ดารินทร์ทองแดง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๙.สามเณรนพดลคำเขียว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๐.สามเณรนภสินธุ์วะทา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๑.สามเณรพนาไรอินทะโคตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๒.สามเณรไพบูณมะดารักษ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๓.สามเณรกิตติพลมาลารักษ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๔.สามเณรสมจิตรก้อนหนู๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๕.สามเณรสมบุญบุญธรรม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๖.สามเณรไพบูลย์วินทะไชย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๗.สามเณรเทวพลภิรมย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๘.สามเณรมรกตทำขุนทด๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๙.สามเณรธรรมรงค์สุราราษฏร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๕๐.สามเณรเพลินมหาพรหม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๕๑.สามเณรประทีปแสงอุทัย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๕๒.สามเณรอนุชิตจุดาบุตร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๕๓.พระมหาพินโยอภิปุญฺโญบุญยิ่ง๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๔.พระมหาประภาสปภาโสบุญสอน๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๕.พระมหาบุญเอื้อนปุญฺญสาโรนิลศรี๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๖.สามเณรวรชิตศรีเชียงสา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๗.สามเณรยงยุทธใหม่เอี่ยม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๘.สามเณรสาครนำมะ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๙.สามเณรอำนวยจันทร์ละมูล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๐.สามเณรชาตรีวงศ์วรรณ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๑.สามเณรวิริยะใจเที่ยง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๒.พระมหาสุนันท์นนฺทกนฺโตศรียาสิทธิ์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๕๒๕๔๒
๖๓.พระมหาสอนพุทฺธิสาโรจันทร์เปรียง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๕๒๕๔๒
๖๔.พระมหาสุวัดสุวฑฺฒโนเสนเพ็ง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๕๒๕๔๒
๖๕.พระมหากิมยงค์จนฺทสุวณฺโณรัตนวัน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๕๒๕๔๒
๖๖.สามเณรภูริวัฒน์อดุลย์ศักดิ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๕๒๕๔๒
๖๗.สามเณรจันทร์ดีเหตุเกษ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๕๒๕๔๒
๖๘.สามเณรนิคมวงศ์วิลาศ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๔๒
๖๙.สามเณรสนามแย้มแสง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๕๒๕๔๒
๗๐.พระมหาเสกสรรจิรภาโสจี้แสง๓๓๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๙ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๑.พระมหาบุญเลิศยติสาโรสาระ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๐ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๒.พระมหาจำลักษณ์ฐิตญาโณสารนาถ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๑ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๓.พระมหาสมชายคณิสฺสโรสุขเทอญ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๔.สามเณรเทพเทวินทร์สิงห์ทองบุญ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๓ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๕.สามเณรเรวัฒสลีอ่อน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๔ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๖.สามเณรสมัยพันธ์ศิริ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๕ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๗.สามเณรประสิทธิ์เสาวคนธ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๘.สามเณรสนิทคารัมย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๙.สามเณรสมปรีดาบุญเสริม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๐.สามเณรพรเทพมีพารา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๑.พระมหาสุราชชาติชญฺโญเมาลิชาติ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๕ป.ธ.๗๒๕๔๒
๘๒.พระมหาสดาสตฺถนนฺโนกะทิศาสตร์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๙๖ป.ธ.๗๒๕๔๒
๘๓.พระมหาสมศรียติสุโรค่ำคูณ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๗๒๕๔๒
๘๔.พระมหาสุริยะปญฺญาวชิโรอินทร์ทอง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๘ป.ธ.๗๒๕๔๒
๘๕.พระมหาประดิษฐ์สิรีภาโสแสงสี๓๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๔ป.ธ.๘๒๕๔๒
๘๖.พระมหาธรรมนูญธมฺมปตฺโตทำนุสมบัติ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๕ป.ธ.๘๒๕๔๒
๘๗.พระมหาธงชัยสารชโยสารสิงห์ทา๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๖ป.ธ.๘๒๕๔๒
๘๘.พระมหาพรชัยวรชโยเอื้อมเก็บ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๗ป.ธ.๘๒๕๔๒
๘๙.พระมหากมลฐิตญาโณเทพกำเหนิด๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๘ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๐.พระมหาสุพลสุพโลสุขดา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๑.พระมหาเพชรกล้าสิริมนฺโตศรีมาบุตร๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๒.พระมหาโกวิทย์โกวิโทกาญจนกันโห๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๓.พระมหาลักษณะกิตฺติญาโณบุญคำ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๗๒ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๔.พระมหาทิพย์โอภาสโกขันแก้ว๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๗๓ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๕.พระมหาวีรชาติจนฺทวีโรกระแสจันทร์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๗๔ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๖.สามเณรนิพนธ์พันธ์เหมือน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๗๕ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๗.สามเณรสุวิทย์ธีรเนตร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๗๖ป.ธ.๘๒๕๔๒
๙๘.พระมหาสมานธีรญาโณหอมนาน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๘ป.ธ.๙๒๕๔๒