ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๕๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุชาติสุชาโตพรรณนาพัฒน์ชัย๔๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.พระศุภชัยฐิตชโยฉัตรมณีพงศ์๔๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.พระปฤษฎางค์สมงฺคิโกวรเลิศ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.พระวรทกิตฺติปาโลหลังรวงกลาง๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.พระชัยยงอตฺถชโยอรรถกสิกิจ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.พระจตูภูมิสนฺตจิตฺโตรามแก้ว๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.พระวันชัยกตนาโถแม้นทิม๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.พระเอกจนฺทูปโมจันทวัชชัย๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.พระศักดามเหสกฺโขเหมเทพ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.พระจตุรงค์จตฺตมโลกัมพลพาณิชวงศ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.สามเณรแผ่นดินโฉมปรางค์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.พระอัครเดชอคฺคเตโชรูปปัทม์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.พระนรวิทย์กุสโลอนันต์เดชไพศาล๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.พระรังสรรค์กนฺตธมฺโมลิขิตธรรมรักษ์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.พระวิเชียรนาถกโรโชคชัยรัตนาพร๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.พระพิชิตปญฺญาวโรไชยยานนท์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.พระมิญช์พุทฺธิวฑฺโฒพุทธิธนสมบัติ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรกิตติศักดิ์อัมพรวิวัฒน์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรสนั่นหมายเทียบ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรอรินทร์ราบอัมพรวิวัฒน์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรบุญตาสายเสมา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรบุญส่งศรีบุรินทร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรถาวรจีนจูด๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.สามเณรประครองชัยบุญเกลี้ยง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๕.สามเณรชัยยงค์ประเสริฐ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๖.สามเณรวิเชษฐแก่นสาร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๗.สามเณรนันยศปัญญา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๘.สามเณรวันชัยใจเที่ยง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๙.สามเณรนิรุติมัคคะที๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๐.สามเณรสงครามศรีบุญเลิศ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๑.สามเณรวิศวะทักษิณา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๒.สามเณรทองมีไชยเลิศ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๓.สามเณรณรงศักดิ์จะโรจร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๔.สามเณรวสันต์แย้มสีนวล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๕.สามเณรทีปกรตั้งรพีพากร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๖.สามเณรธนาวุฒิบุญจูง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๗.สามเณรอนุศาสน์บุญญานันท์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๘.สามเณรนิพัฒน์แซ่เตีย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๙.สามเณรสมจิตสร้อยฟ้า๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๐.สามเณรสิงห์คำจานะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๑.สามเณรไพบูลย์เป็งธินา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๒.สามเณรวรวุฒิรุ่งรอด๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๓.สามเณรคำพันธ์ดวงสิงห์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๔.สามเณรประยุทธสุดสุข๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๕.สามเณรฐากูรลักษณะโกวิทย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๖.สามเณรวิเชียรพิมนาคุณ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๗.สามเณรนิรุทธ์อุปนันชัย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๘.สามเณรภานุพันธ์ปทุมานนท์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๙.สามเณรธานนท์น่วมปฐม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๐.พระมนตรีจริตมนฺโตกุลาตี๔๑๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๑.พระจักรินปภสฺสรจิตฺโตมัณฑะจิตร๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๒.พระสุพจน์สุวโจเปรื่องปราชญ์๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๓.พระสุริยาวิสุทฺธาโสคงเมือง๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๔.พระชูพงษ์ธมฺมิโกตันติพิพัฒนา๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๕.พระธานินทร์คณาธาโรคณาธาร๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๖.พระวุฒิชัยวุฑฺฒิชโยธีระเผ่าพงษ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๗.พระบุญชูอริยธมฺโมรัตนกมลโชติ๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๘.สามเณรณัฐวุฒินรรัตน์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๙.สามเณรนพพรบุญญธรรม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๐.สามเณรอริยะถิรทินรัตน์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๑.สามเณรภัทรพลครสาคู๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๒.สามเณรสรรเสริญทายงาม๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๓.สามเณรวิเชียรเหล่าแค๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๔.สามเณรนพดลเจิมพันธ์นิตย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๕.สามเณรนิธิวัฒน์ธารายืนยง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๖.สามเณรพิชัยเกษแก้ว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๗.สามเณรณัฏฐวัฒน์จารุชาต๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๘.สามเณรสำรวยปิยะวงษ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๙.สามเณรอนุพงศ์ธรรมโชติ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๐.สามเณรมานพทาสุดใจ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๑.สามเณรประการชัยกะการดี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๒.สามเณรนครน่วมปฐม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๓.สามเณรวิบูลย์บุญอาจ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๔.สามเณรสุรกิจสารเสนาะ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๕.สามเณรวีระพงษ์สุทธิศักดิ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๖.สามเณรอานนท์ชุมภูวัง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๗.สามเณรจีระพงษ์ประกดสคนธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๘.สามเณรวัฒนาปาคำทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๙.สามเณรกาหลงศุภนาม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๐.สามเณรสมบอยใจสีเด่น๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๑.สามเณรธีรภัทรคำเนียม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๒.สามเณรไพรัตน์บ่อคุ้ม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๓.สามเณรปัญญามณีแสง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๔.สามเณรสุทธินารถรังสิตสวัสดิ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๕.สามเณรนันทพงษ์เกตุมณี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๖.สามเณรสิงหนาทถาวร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๗.สามเณรเทพทะนันไชย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๘.สามเณรธีระชัยอัศวชัยโสภณ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๙.สามเณรดวงเดือนลือโสภา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๐.สามเณรพูนทรัพย์พุทธดี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๑.สามเณรศราวุฒิขอสุข๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๒.สามเณรสมเย็นสาธร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๓.สามเณรนิรันดร์สีลำโคน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๔.สามเณรถวินคำสิม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๕.สามเณรทวีลูกรัตน์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๖.สามเณรสุริยันเกื้อกูล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๗.สามเณรวิรชาดาวฉาย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๘.สามเณรธีระจันเวียง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๙๙.สามเณรทศพลธีรเนตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๑๐๐.สามเณรวิทยาคำพูน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๑๐๑.สามเณรสุบินผุยผง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๑๐๒.พระมหาประพัฒน์จิรวํโสจิรพงษ์เมตต์๓๙๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๐๓.พระมหาธรรมสถิตธมฺมฐิโตนิ่งน้อย๔๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๐๔.พระมหาสมบัติปภาโสนิรันดร์วงศ์วาน๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๐๕.พระมหามนต์ชัยมนฺตาคโมไทรธนาพร๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๐๖.พระมหาสีทาสีลคุตฺโตสายเนตร๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๐๗.พระมหาธนาเตชธมฺโมวรรณสมบูรณ์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๐๘.สามเณรประมวลแสงรัตน์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๐๙.สามเณรประสงค์ปูไฝ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๑๐.สามเณรสันติธีระบุตร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๑๑.สามเณรนภสินธุ์วะทา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๑๒.สามเณรสมบุญบุญธรรม๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๑๓.สามเณรพลอรรถเทวกุล ณ อยุธยา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๑๔.สามเณรประทีปแสงอุทัย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๑๕.สามเณรสุริยาสุราราษฏร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๑๑๖.พระมหาประภาสปภาโสบุญสอน๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๑๗.พระมหาเฉลิมปญฺญาภรโณไตรรัตนานุสรณ์๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๑๘.พระมหากมลชัยกมโลศรีกำลัง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๑๙.สามเณรวิฑูรย์มั่นคง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๐.สามเณรกิตติพงศ์ศิราวราเวทย์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๑.สามเณรศักดิ์ดารินทร์ทองแดง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๒.สามเณรนพดลคำเขียว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๓.สามเณรไพบูณมะดารักษ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๔.สามเณรกิตติพลมาลารักษ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๕.สามเณรสมจิตรก้อนหนู๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๖.สามเณรไพบูลย์วินทะไชย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๗.สามเณรธรรมรงค์สุราราษฏร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๘.สามเณรเพลินมหาพรหม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๒๙.สามเณรอนุชิตจุดาบุตร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๔
๑๓๐.พระมหาสอนพุทฺธิสาโรจันทร์เปรียง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๔
๑๓๑.สามเณรยงยุทธใหม่เอี่ยม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๔
๑๓๒.สามเณรสาครนำมะ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๔
๑๓๓.สามเณรอำนวยจันทร์ละมูล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๔
๑๓๔.สามเณรสนามแย้มแสง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๔
๑๓๕.สามเณรวิริยะใจเที่ยง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๖๒๕๔๔
๑๓๖.พระมหาวสันต์สิมฺปนกุโลแซ่ลิ้ม๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๗๒๕๔๔
๑๓๗.พระมหาจำลักษณ์ฐิตญาโณสารนาถ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๔๔
๑๓๘.พระมหาพงษ์สวัสดิ์ปภสฺสโรพันธ์ทอง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๑ป.ธ.๗๒๕๔๔
๑๓๙.พระมหากิมยงค์จนฺทสุวณฺโณรัตนวัน๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๒ป.ธ.๗๒๕๔๔
๑๔๐.พระมหาเทพเทวินทร์ธมฺมินฺโทสิงห์ทองบุญ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๓ป.ธ.๗๒๕๔๔
๑๔๑.พระมหาวิวัตฌาเนสโกศิริรัตน์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๔ป.ธ.๗๒๕๔๔
๑๔๒.สามเณรจันทร์ดีเหตุเกษ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๕ป.ธ.๗๒๕๔๔
๑๔๓.พระมหาติดคุณรมฺโมโสรัมย์๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๘๒๕๔๔
๑๔๔.พระมหาบุญช่วยปุญฺญสุโภแสงสุข๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๙ป.ธ.๘๒๕๔๔
๑๔๕.พระมหาไผ่พุทฺธิสมฺปุณฺโณผมทำ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๐ป.ธ.๘๒๕๔๔
๑๔๖.พระมหาสมพรพุทฺธิธโรพันธ์มณี๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๑ป.ธ.๘๒๕๔๔
๑๔๗.พระมหาเรวัฒอคฺคาทโรสลีอ่อน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๒ป.ธ.๘๒๕๔๔
๑๔๘.สามเณรสมปรีดาบุญเสริม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๓ป.ธ.๘๒๕๔๔
๑๔๙.สามเณรพรเทพมีพารา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๘๒๕๔๔
๑๕๐.พระมหาประดิษฐ์สิรีภาโสแสงสี๓๘๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๙๒๕๔๔
๑๕๑.พระมหาธรรมนูญธมฺมปตฺโตทำนุสมบัติ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๙๒๕๔๔
๑๕๒.พระมหาชัชวาลย์โอภาโสศรีสวัสดิ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๖ป.ธ.๙๒๕๔๔
๑๕๓.พระมหากมลฐิตญาโณเทพกำเหนิด๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๗ป.ธ.๙๒๕๔๔
๑๕๔.พระมหาอานนท์อานนฺโทศิลาภัย๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๘ป.ธ.๙๒๕๔๔
๑๕๕.สามเณรสุวิทย์ธีรเนตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๙ป.ธ.๙๒๕๔๔