ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๑๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระปริญญาปญฺญานนฺโทนันทรักษ์๓๙๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.พระสิทธิพรสุทฺธมานโสสอนมี๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.พระธัญสัณห์กิตฺติสาโรศรีบูระเดช๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.พระจารึกอตฺถยุตฺโตศรีวิรัญ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.พระอำนาจปฏิภาโณจารุมณีโรจน์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.พระศรชัยสุรชโยพัฒนาประทีป๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.พระจิระยุทธจิรวํโสทองทิพย์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.พระสุจิตรจิตฺตสุโภหมายทอง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.พระบุญญฤทธิ์อิทฺธิปุญฺโญตันรัตนานนท์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรสกลทับทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรอิทธิพลแพชัยสงค์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรพิเชษฐ์แดงทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรวิระศาสตร์คนโฮม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรสุกันเดียงกุล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรอนุศิษฏ์วงษ์จิตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรณัฐพลฤทธิไชยพรกุล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรดนุพลมีเมล์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรธีระวัฒน์ขำคง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรรังสรรค์อินทร์เดช๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรวันชนะตัณฑะดิลก๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรวันชัยก้อนกลีบ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.สามเณรพลยุกต์บุบผาสุวรรณ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.สามเณรสุมิตรบูรณะศิริศิลป์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรกิตติเทพแสงจิตใส๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรเหมือนฝันสอนสวัสดิ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรวรชาติสาสะ๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรธีรติโศภิตธรรม๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.พระสุรัตน์อคฺครตโนเหลืองธาดา๓๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.พระถวัลย์ศักดิ์ยติสกฺโกบุญศิรืวัฒนกุล๔๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.พระวิชิตผาสุกวาโสเทศศิริ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.พระอภิชาติฌานสุโภชัยหา๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๒.พระสุพักร์วิสารโทประวิทย์ธนา๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๓.พระภูวนาทนาถกโรจันทรสุวรรณ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๔.พระสมคิดชยาภิรโตเลื่อนแก้ว๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๕.พระอภิรักษ์ยโสธโรชัยประดิษฐ์พร๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๖.พระสุขสันติสุปภาโสตระการรัตติ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๗.พระอานนท์อานนฺโทเอี่ยมสุนทร๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๘.พระนิราศสุทฺธิภาโสเรืองแสน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๙.พระอภิเชษฐ์มุทุจิตฺโตคำงา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๐.พระบันเจตร์ถิรจิตฺโตบรรเทาใจ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๑.พระสัญญาจิตฺตวโรจูมัจฉะ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๒.พระวันชัยพลคุโณจันทร์เพ็ญ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๓.พระศรายุธฐิตคุโณกล่ำอินทร์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๔.พระสาธิตสมาจาโรนันติวานิช๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๕.พระเทอดศักดิ์จิตฺตรกฺขิโตรักษาวงษ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๖.สามเณรปราเมตร์คำปาระ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๗.สามเณรทองคำเหล็กดี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๘.สามเณรบัวลาสังลัตตะนา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๙.สามเณรคำสายวงษ์จิตร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๐.สามเณรประสิทธิ์ชัยพรมโสภา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๑.สามเณรเดชาสาธร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๒.สามเณรภคภัทรตุลาโชติกุล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๓.สามเณรไกรสรตาเรือน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๔.สามเณรฟ่าแซ่ท้าว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๕.สามเณรจำรัสสอนสา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๖.สามเณรอุดุมพรปัดไธสง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๗.สามเณรอนงค์พิมพ์โยงยาง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๘.สามเณรนฤพานแซ่ย้าง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๙.สามเณรไสวทองหล้า๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๐.สามเณรแกวนคนยืน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๑.สามเณรพูนทรัพย์สลางสิงห์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๒.สามเณรจักรวุฒิสุระพินิจ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๓.สามเณรกำธรบุนนาค๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๔.สามเณรนพดลอุปติ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๕.สามเณรยุทธศักดิ์หินแก้ว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๖.สามเณรทรงยศภู่บึงพร้าว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๗.สามเณรศุภกรวัฒนาศิรินันท์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๘.สามเณรประยูรเติมศักดิ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๙.สามเณรเสรีพลภักดี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๐.สามเณรศิริกรชัยสีหบุตร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๑.สามเณรศักดาปิงจุลัด๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๒.สามเณรขวัญชัยศิลาพิมพ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๓.สามเณรเอกรวีจี้ทิตย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๔.สามเณรพูลศักดิ์กระแสธร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๕.สามเณรชัยวิทย์หล้าเฟย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๖.สามเณรสมเด็จชัยภูมิมา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๗.สามเณรพรหมพินิจวิชากรกุล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๘.สามเณรวันชัยอิ่มสกุล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๗๙.สามเณรอรรถชัยไชยาโต๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๐.สามเณรปิยะพงศ์วีรสิทธิ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๑.สามเณรนักรบหริตกุล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๒.สามเณรทศพลอรอินทร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๓.สามเณรนัฐพลวงษ์จิตร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๔.สามเณรชาตรีรอดคำทุย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๕.สามเณรอดินันท์ไชยเพีย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๖.สามเณรศิริชัยอินทร์โต๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๗.สามเณรถาวรล้อตระกูลนุกิจ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๘.สามเณรแก้วปัญญาหินกล้า๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๘๙.สามเณรอัศนัยคำจีน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๙๐.สามเณรรัตนศักดิ์วงศ์สวัสดิ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๙๑.สามเณรพิสุทธิ์ภารัง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๙๒.สามเณรปิยณัฐเปรมปราโมทย์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๙๓.สามเณรเอกลักษณ์ชื่นศรี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๙๔.สามเณรพิเชษฐ์วังภูสิทธิ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๙๕.พระวิเชียรนาถกโรโชคชัยรัตนาพร๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๙๖.พระโสพลสุพโลวรรธนรียชาติ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๙๗.พระจตุภูมิสนฺตจิตฺโตรามแก้ว๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๙๘.พระวันชัยกตนาโถแม้นทิม๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๙๙.พระธรรมรัตน์ธมฺมรตโนมาระทัด๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๐.พระคมเดชสิทฺธเตโชทองเชื้อบุญมา๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๑.พระเอกจนฺทูปโมจันทวัชชัย๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๒.พระธงชาติโอภาโสประทีปะวณิช๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๓.พระเอกพลเอกพโลเทศพิทักษ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๔.พระพิชิตปญฺญาวโรไชยยานนท์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๕.พระจตุรงค์จตฺตมโลกัมพลพาณิชวงศ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๖.พระแก้ววิหารรตนวํโสเขาแก้ว๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๗.พระมนต์ชัยอภิชาโนศรีเทพ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๘.สามเณรประพฤติบุญฤทธิ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๐๙.สามเณรชัยยงค์ประเสริฐ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๐.สามเณรพุทธรัตน์ใหม่เอี่ยม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๑.สามเณรวรพงศ์มหาจันทร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๒.สามเณรสมจิตสร้อยฟ้า๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๓.สามเณรช่วงอิรุมรัมย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๔.สามเณรลักษณ์สุขยุง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๕.สามเณรสิงห์คำจานะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๖.สามเณรวัฏจักรบุญเจริญ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๗.สามเณรถิรพุทธิเขียวไสว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๘.สามเณรทีรศักดิ์โยวะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๑๙.สามเณรอนันต์บุญธิมา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๐.สามเณรศักดิ์ชัยผิวจันทร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๑.สามเณรประสิทธิ์ทิมาใจ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๒.สามเณรวราวุฒินามวิชา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๓.สามเณรนนทพัทธ์ทิพโกมล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๔.สามเณรสัญญาบูรพา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๕.สามเณรนรเทพเรืองศิริ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๖.สามเณรวรนันท์เครือแสง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๗.สามเณรทองสุขเครือพิมาย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๑๒๘.พระมหาขจรศักดิ์สตฺติปญฺโญจงฤทธิพรพระธรรมกายปทุมธานี๓๐๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๒๙.พระมหามนตรีจริตมนฺโตกุลาตีพระธรรมกายปทุมธานี๓๐๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๐.พระมหาเผด็จศักดิ์สกฺกธมฺโมผดุงชิตพระธรรมกายปทุมธานี๓๐๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๑.พระมหาจตุรงค์จิรฏฺฐิโตวงษ์เกิดศรีพระธรรมกายปทุมธานี๓๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๒.พระมหาวรทกิตฺติปาโลวุฒินีรนาทพระธรรมกายปทุมธานี๓๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๓.พระมหาวุฒิชัยวุฑฺฒิชโยธีระเผ่าพงษ์พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๔.พระมหาธเนศร์ฐานรโตทรัพย์สมบูรณ์พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๕.พระมหาศุภกิจณฏฺฐิโกไวเจริญกุลพระธรรมกายปทุมธานี๓๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๖.พระมหาสมบัติญาณโสภโณเหล่าทองสารพระธรรมกายปทุมธานี๓๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๗.พระมหาณัฐวุฒิรตนชโยนรรัตน์พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๘.พระมหาอริยะอริยชโยถิรทินรัตน์พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๓๙.พระมหานพพรปุญฺญชโยบุญญธรรมพระธรรมกายปทุมธานี๓๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๐.พระมหาภัทรพลภทฺรชโยครสาคูพระธรรมกายปทุมธานี๓๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๑.พระมหาจิรวุฒิจิรญฺชโยพัฒนพงศ์พิบูลย์พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๒.สามเณรสรรเสริญทายงามพระธรรมกายปทุมธานี๓๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๓.สามเณรวิเชียรเหล่าแคพระธรรมกายปทุมธานี๓๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๔.สามเณรนิธิวัฒน์ธารายืนยงพระธรรมกายปทุมธานี๓๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๕.สามเณรพิชัยเกษแก้วพระธรรมกายปทุมธานี๓๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๖.สามเณรบุญส่งศรีบุรินทร์พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๗.สามเณรประการชัยกะการดีพระธรรมกายปทุมธานี๓๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๘.สามเณรนครน่วมปฐมพระธรรมกายปทุมธานี๓๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๔๙.สามเณรวิบูลย์บุญอาจพระธรรมกายปทุมธานี๓๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๐.สามเณรไกรศักดิ์แซ่โซ้งพระธรรมกายปทุมธานี๓๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๑.สามเณรจีระพงษ์ประกดสคนธ์พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๒.สามเณรสงครามศรีบุญเลิศพระธรรมกายปทุมธานี๓๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๓.สามเณรนันยศปัญญาพระธรรมกายปทุมธานี๓๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๔.สามเณรไพรัตน์บ่อคุ้มพระธรรมกายปทุมธานี๓๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๕.สามเณรศิลาวุฒอารีรัมย์พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๖.สามเณรณรงศักดิ์จะโรจรพระธรรมกายปทุมธานี๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๗.สามเณรสุทธินารถรังสิตสวัสดิ์พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๘.สามเณรศราวุฒิขอสุขพระธรรมกายปทุมธานี๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๕๙.สามเณรทีปกรตั้งรพีพากรพระธรรมกายปทุมธานี๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๐.สามเณรถวินคำสิมพระธรรมกายปทุมธานี๓๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๑.สามเณรสุริยะบุญเสริมพระธรรมกายปทุมธานี๓๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๒.สามเณรธีระจันเวียงพระธรรมกายปทุมธานี๓๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๓.สามเณรประยุทธสุดสุขพระธรรมกายปทุมธานี๓๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๔.สามเณรฐากูรลักษณะโกวิทย์พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๕.สามเณรอิศราปทุมมานนท์พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๖.สามเณรวิเชียรพิมนาคุณพระธรรมกายปทุมธานี๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๗.สามเณรภาณุพันธ์ปทุมมานนท์พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๘.สามเณรธานนท์น่วมปฐมพระธรรมกายปทุมธานี๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๖๙.สามเณรนิติวิทย์สุรโชติเวศย์พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๑๗๐.พระมหาธรรมสถิตธมฺมฐิโตนิ่งน้อย๔๒๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๑.พระมหาสมบัติปภาโสนิรันดร์วงศ์วาน๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๒.พระมหาประสงค์ปารมิญฺชโยปูไฝ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๓.สามเณรนรินทร์ธรรมธีระบุตร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๔.สามเณรสมบุญบุญธรรม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๕.สามเณรสำรวยปิยะวงศ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๖.สามเณรสิงหนาทถาวร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๗.สามเณรธีระชัยอัศวชัยโสภณ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๘.สามเณรดวงเดือนลือโสภา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๗๙.สามเณรสุริยันเกื้อกูล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๘๐.สามเณรสุริยาสุราราษฎร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๘๑.สามเณรทศพลธีรเนตร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๘๒.สามเณรวิทยาคำพูน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๔๖
๑๘๓.พระมหาฉัตรชัยฉตฺตญฺชโยเล่งอี้๓๓๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๖๒๕๔๖
๑๘๔.พระมหาสายรุ้งธีรโรจโนโต๊ะงาม๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๖๒๕๔๖
๑๘๕.พระมหามนต์ชัยมนฺตาคโมไทรธนาพร๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๖๒๕๔๖
๑๘๖.พระมหาธนาเตชธมฺโมวรรณสมบูรณ์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๖๒๕๔๖
๑๘๗.พระมหาวรชิตอชิตชโยศรีเชียงสา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๖๒๕๔๖
๑๘๘.สามเณรนภสินธุ์วะทา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๖๒๕๔๖
๑๘๙.สามเณรพลอรรถเทวกุล ณ อยุธยา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๔๖
๑๙๐.สามเณรประทีปแสงอุทัย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๔๖
๑๙๑.พระมหาเวชวิชฺชคุโณจันทีเทศ๓๐๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๒ป.ธ.๗๒๕๔๖
๑๙๒.พระมหาบุญเลิศยติสาโรสาระ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๓ป.ธ.๗๒๕๔๖
๑๙๓.พระมหาพิษณุวิสุทฺธิญาโณรัตนบุรี๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๔ป.ธ.๗๒๕๔๖
๑๙๔.พระมหานพดลเขมชโยคำเขียว๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๙๕ป.ธ.๗๒๕๔๖
๑๙๕.สามเณรชาตรีวงศ์วรรณ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๖ป.ธ.๗๒๕๔๖
๑๙๖.สามเณรกิตติพลมาลารักษ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๗๒๕๔๖
๑๙๗.สามเณรธรรมรงค์สุราราษฎร์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๘ป.ธ.๗๒๕๔๖
๑๙๘.สามเณรเพลินมหาพรหม๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๙ป.ธ.๗๒๕๔๖
๑๙๙.สามเณรอนุชิตจุดาบุตร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๐ป.ธ.๗๒๕๔๖
๒๐๐.พระมหาสว่างสุภภาโสนาคนวล๓๓๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๘๒๕๔๖