ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๑๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวรพงษ์เขมวํโสไพโรจน์ถาวรวัฒนา๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.พระธีระยุทธ์สิริคุตฺโตหิรัญศรี๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.พระฉัตรชัยคุณาภาโสเดชประภัสสร๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.พระจักรกฤชธีรมูโลมากมูล๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.พระทศพรกิตฺติวโรรัตนจงเกียรติ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.พระจักรตราสมจกฺโกชัยชนะ๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.พระณัฐพลปญฺญาชโยฤทธิ์รักษา๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.พระพลยุทธพลยุทฺโธพรมไหม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.พระชัยณรงค์เอกคฺคจิตฺโตคำลือ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.พระบุญญูธีรปญฺโญรุผักชี๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.พระสมเกียรติวิสารโทมีลาภเลิศ๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.พระณัฐพงศ์มณิสุโขมณีจันทร์สุข๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.พระฉลองชัยคณุตฺตโมพิมพ์งาม๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.พระวีรพงษ์สงฺขวํโสสังข์วงษ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.พระนักรบขนฺติมโนใจภักดี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.พระจำนงค์อภิวณฺโณจำปาวรรณ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.พระอำพนฐิตปญฺโญสุทธิวงษ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.พระคมสันธมฺมาสนฺโนปากแคว๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.พระคมกฤธิ์คุตฺตวํโสจินดาศรี๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๐.พระดิเรกพนฺธมุตฺโตศรีพันธ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๑.สามเณรโกศลช้างทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๒.สามเณรอรรถชลสืบสาย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๓.สามเณรสมควรตุใยรัมย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๔.สามเณรดรคำวงษ์ศา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๕.สามเณรอดิเรกเทศสมบูรณ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๖.สามเณรทุ่งจันทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๗.สามเณรพงศพันธุ์ประไพ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๘.สามเณรวิทยาสมศรีสุข๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๙.สามเณรสมคิดขันเงิน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๐.สามเณรประพันธ์มณีวรรณ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๑.สามเณรวรวิทย์แซ่อึ๋ง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๒.สามเณรอมรรักงาม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๓.สามเณรไมตรีนนท์ศิริ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๔.สามเณรธนพลกาญจนานุกูล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๕.สามเณรนรพลแสงเดช๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๖.สามเณรสุพิศรังศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๗.สามเณรสุวัฒน์ฤทธิ์ทองหลาง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๘.สามเณรสมศักดิ์ศรีขาว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๙.สามเณรอรรถพลสวัสดิ์รักษา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๐.สามเณรณัฐพลเพ็ญชาลี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๑.สามเณรมานะชัยนวนหงษ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๒.สามเณรสนั่นคำหัวโทน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๓.สามเณรนิกรจ่านันท์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๔.สามเณรวรวุธบุญสอน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๕.สามเณรวัชระทิศทะษะ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๖.สามเณรยอดนภาบัตรวิเศษ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๗.สามเณรชาญชัยไพศาลธารา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๘.สามเณรนิรันดร์แบนใจวาง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๙.สามเณรชาญชัยวรวงศ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๐.สามเณรธีรวัฒน์พูลทวี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๑.สามเณรธนาผิวก่ำ๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๒.สามเณรอรรถชัยสวัสดิ์รักษา๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๓.สามเณรชัยกาญจน์ทองปลูก๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๔.สามเณรวราพงษ์เขตแดน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๕.สามเณรจรัญสุพรรณ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๖.สามเณรบุญก้ำรุ่งเรือง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๗.สามเณรจีรศักดิ์นามทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๘.สามเณรวุฒิพงษ์นาทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๙.สามเณรนวภูมิปานนิล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๐.สามเณรพรภิรมย์เกษสุภะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๑.สามเณรทูนเครือเนียม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๒.สามเณรสายชลพันธ์อินทร์ป้อ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๓.สามเณรนิรันดร์จันทร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๔.สามเณรสรพงษ์โภคาพานิช๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๕.สามเณรเกียรติสาครสุขเกษม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๖.สามเณรวินัยฤกษ์สว่าง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๗.สามเณรบุรินทร์พรมธิราช๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๘.สามเณรวิทยานันทวงค์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๖๙.สามเณรไพรินทร์เกษสุภะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๐.สามเณรโสภณราชโสภา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๑.สามเณรมงคลภูขมัง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๒.สามเณรอนุสรณ์ประทุมวัน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๓.สามเณรอภิชาติพรมขำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๔.สามเณรณัฐมุ้งทอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๕.สามเณรสุริยาท่อนแก้ว๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๖.สามเณรวิรวัดวิไลจักร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๗.สามเณรอุเทนอินแหลง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๘.สามเณรประพจน์สิริพัฒนภิญโญ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๗๙.สามเณรวัฒนาคิมประโคน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๐.สามเณรร่มเกล้าเสาวรส๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๑.สามเณรชัยชนะยี่สาร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๒.สามเณรกอบวิวัฒน์ยิ้มละม้าย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๓.สามเณรพงศ์พันธุ์บุญมาก๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๔.สามเณรอัฐมาพรชาดง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๕.สามเณรภาคภูมิผิวเกลี้ยง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๖.สามเณรประเสริฐตรีกลาง๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๗.สามเณรวีระทับทอง๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๘๘.พระประเสริฐกิจสุเมโธสังข์กลิ่นหอม๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๙.พระรังสรรค์กนฺตธมฺโมลิขิตธรรมรักษ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๐.พระสัญชาติธมฺมิสฺสโรพรามจร๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๑.พระสุพักร์วิสารโทประวิทย์ธนา๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๒.พระนิราศสุทฺธิภาโสเรืองแสน๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๓.พระชัฏพงศ์กตปุญฺโญฉายทองดี๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๔.พระจารึกอตฺถยุตฺโตศรีวิรัญ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๕.พระอำนาจปฏิภาโณจารุมณีโรจน์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๖.พระศรชัยสุรชโยพัฒนาประทีป๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๗.พระสาธิตสมาจาโรนันติวาณิช๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๘.พระสุจิตรจิตฺตสุโภหมายทอง๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๙.พระอัฐวิทย์วิชฺชาชโยสว่างดี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๐.พระชาคริตชาครธมฺโมแหลมม่วง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๑.สามเณรณัฐวุฒิดาวไธสงค์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๒.สามเณรทองคำเหล็กดี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๓.สามเณรประพันธ์ช่างปรีชา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๔.สามเณรจูแซ่ท้าว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๕.สามเณรประครองชัยบุญเกลี้ยง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๖.สามเณรประสิทธิ์ชัยพรหมโสภา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๗.สามเณรวิศวะทักษิณา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๘.สามเณรสมนึกรักขุมแก้ว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๙.สามเณรเถลิงศักดิ์จำนงค์จิตร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๐.สามเณรณรงค์ศักดิ์คุณวงศ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๑.สามเณรจำรัสสอนสา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๒.สามเณรอุดมพรปัดไธสง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๓.สามเณรอนงค์พิมพ์โยยาง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๔.สามเณรอิทธิพลแพชัยสงค์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๕.สามเณรพิเชษฐ์แดงทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๖.สามเณรนฤพานแซ่ย้าง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๗.สามเณรไสวทองหล้า๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๘.สามเณรจักรวุฒิสุระพินิจ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๑๙.สามเณรสุกันเดียงกุล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๐.สามเณรประยูรเติมศักดิ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๑.สามเณรศิริกรชัยสีหบุตร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๒.สามเณรอนุศิษฏ์วงษ์จิตร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๓.สามเณรศักดาปิงจุลัด๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๔.สามเณรพูลศักดิ์กระแสธร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๕.สามเณรชัยวิทย์หล้าเฟย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๖.สามเณรพรหมพินิจวิชากรกุล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๗.สามเณรดำรงค์สัมพะวงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๘.สามเณรพรหมขันแก้ว๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๒๙.สามเณรเจริญไพศาลธารา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๐.สามเณรแก้วปัญญาหินกล้า๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๑.สามเณรอัศนัยคำจีน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๒.สามเณรสุวัฒน์ปฏิวรณ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๓.สามเณรปิยณัฐเปรมปราโมทย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๔.สามเณรพิเชษฐ์วังภูสิทธิ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๕.สามเณรสุมิตรบูรณะศิริศิลป์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๖.สามเณรกิตติเทพแสงจิตใส๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๗.สามเณรเหมือนฝันสอนสวัสดิ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๘.สามเณรธีรติโศภิตธรรม๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๓๙.สามเณรวรชาติสาสะ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๔๐.พระมหาโสพลสุพโลวรรธนรียชาติ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๑.พระมหาเอกพลเอกพโลเทศพิทักษ์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๒.พระมหาจตุรงค์จตฺตมโลกัมพลพาณิชวงศ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๓.พระมหาวารินนาถธมฺโมมิ่งขวัญ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๔.พระมหานพดลเตชชโยเจิมพันธ์นิตย์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๕.สามเณรอนุพงศ์ธรรมโชติ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๖.สามเณรสุรกิจสารเสนาะ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๗.สามเณรวัฒนาปาคำทอง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๘.สามเณรวรพงศ์มหาจันทร์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๔๙.สามเณรสมจิตสร้อยฟ้า๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๐.สามเณรลักษณ์สุขยุง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๑.สามเณรถิรพุทธิเขียวไสว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๒.สามเณรทีรศักดิ์โยวะ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๓.สามเณรสุบินผุยผง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๔.สามเณรศักดิ์ชัยผิวจันทร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๕.สามเณรประสิทธิ์ทิมาใจ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๖.สามเณรนนทพัทธ์ทิพโกมล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๗.สามเณรนรเทพเรืองศิริ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๘.สามเณรวรนันท์เครือแสง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๕๙.สามเณรทองสุขเครือพิมาย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๖๐.พระมหามนตรีจริตมนฺโตกุลาตี๔๓๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๑.พระมหาบุญเอื้อนปุญฺญสาโรนิลศรี๓๑๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๒.พระมหาจตุรงค์จิรฏฺฐิโตวงษ์เกิดศรี๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๓.พระมหาชัยยาเขมชโยผาลี๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๔.พระมหาวุฒิชัยวุฑฺฒิชโยธีระเผ่าพงษ์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๕.พระมหานพพรปุญฺญชโยบุญญธรรม๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๖.พระมหาอริยะอริยชโยถิรทินรัตน์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๗.พระมหาภัทรพลภทฺรชโยครสาคู๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๘.สามเณรบุญส่งศรีบุรินทร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๖๙.สามเณรประการชัยกะการดี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๐.สามเณรนครน่วมปฐม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๑.สามเณรวิบูลย์บุญอาจ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๒.สามเณรอานนท์ชุมภูวัง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๓.สามเณรไกรศักดิ์แซ่โซ้ง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๔.สามเณรจีระพงษ์ประกดสคนธ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๕.สามเณรสุทธินารถรังสิตสวัสดิ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๖.สามเณรเทพทะนันไชย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๗.สามเณรศราวุฒิขอสุข๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๘.สามเณรทีปกรตั้งรพีพากร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๗๙.สามเณรสุริยะบุญเสริม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๖ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๘๐.สามเณรธีระจันเวียง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๘๑.สามเณรประยุทธสุดสุข๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๘๒.สามเณรอิศราปทุมานนท์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๘๓.สามเณรภาณุพันธ์ปทุมานนท์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๘๔.สามเณรธานนท์น่วมปฐม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๘๕.สามเณรนิติวิทย์สุรโชติเวศย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๒ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๘๖.พระมหาธรรมสถิตธมฺมฐิโตนิ่งน้อย๔๓๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๘๗.พระมหาสมบัติปภาโสนิรันดร์วงศ์วาน๓๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๘๘.สามเณรสมบุญบุญธรรม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๘๙.สามเณรสำรวยปิยะวงศ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๙๐.สามเณรสิงหนาทถาวร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๙๑.สามเณรธีระชัยอัศวชัยโสภณ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๙๒.สามเณรภัทรชัยลือโสภา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๙๓.สามเณรสุริยาสุราราษฎร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๙๔.สามเณรทศพลธีรเนตร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๑ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๙๕.สามเณรวิทยาคำพูน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๒ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๙๖.พระมหาธนาเตชธมฺโมวรรณสมบูรณ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๘๙ป.ธ.๗๒๕๔๗
๑๙๗.พระมหาสมชายคณิสฺสโรสุขเทอญ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๐ป.ธ.๗๒๕๔๗
๑๙๘.สามเณรไพบูณมะดารักษ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๙๑ป.ธ.๗๒๕๔๗
๑๙๙.สามเณรพลอรรถเทวกุล ณ อยุทธยา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๒ป.ธ.๗๒๕๔๗
๒๐๐.สามเณรประทีปแสงอุทัย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๓ป.ธ.๗๒๕๔๗