ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๐๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสาธรปุญฺเญสิโกบุญเอก๓๕๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.พระนิพนธ์จิรวฑฺฒโนสัคคสกุล๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.พระสมคิดฉนฺทิสฺสโรสุขใจ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.พระประคองภทฺทวีโรรวยแล๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.พระอนุสรณ์สรณงฺกโรวงค์ตัน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.พระทศพรปุญฺญงฺกุโรบุญยรางกูร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.พระคณินคณินฺโทเชิญศิริดำรงค์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.พระสุพรรณ์ธมฺมธโรตองติดรัมย์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.สามเณรเอกพันธ์ยาสิทธิ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.สามเณรภมรกกรัมย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.สามเณรเอกมลนวลด่อน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.สามเณรนภดลเสนา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.สามเณรฐิติพนธ์เรียงเครือ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๔.สามเณรชุมโชคปัญญา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๕.สามเณรนันทวัฒน์พงศ์บริบาล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๖.สามเณรอลงกรณ์ชาดง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๗.สามเณรบรรทัดสะอาด๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๘.สามเณรกรกชลือทองจักร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๙.สามเณรวันชนะหอมจันทร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๐.สามเณรสุพรรณพรมมี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๑.สามเณรพงศกรสงวนศิลป์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๒.สามเณรทวีปรางจันทร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๓.สามเณรไมตรีมิ่งแก้ว๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๔.สามเณรณัฐพลสงแก้ว๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๕.สามเณรวินิจลาคำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๖.สามเณรอดิศักดิ์บุปผา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๗.สามเณรสุชาติหงษ์สะทาน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๘.สามเณรชัยนรินทร์บัวสาตร์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๙.สามเณรปิติพลเปี่ยมเจริญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๐.สามเณรพลสันต์คุณสาร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๑.สามเณรบุญมีศรีสังข์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๒.สามเณรวิโรจน์วงแสนชัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๓.สามเณรอมรเทพวงศ์สวรรค์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๔.สามเณรสวรรค์ศานติธารา๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๕.พระสุพจน์มหาสกฺโกคงสีพุฒ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๖.พระต่อชัยชยวฑฺฒโนพัฒนพานิชสวัสดิ์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๗.พระรัตนะฐิตรตโนเหลืองวิลัย๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๘.พระพัฒนาสิริวฑฺฒโนเอกสิทธิ์จิรวัฒน์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๙.พระศิริสิริสาโรกาญจนวิชานนท์๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๐.พระชัยวัฒน์ชยวฑฺฒโนนากสกุลรัตน์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๑.พระวีระพงษ์นิมฺมโลทองหนัก๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๒.พระนิกรสุทฺธปสนฺโนชนไธสง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๓.พระธีรพงษ์ธีรวํโสรุ่งโรจน์สุนทร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๔.พระสมชาติอุปสนฺโตศรีขาว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๕.สามเณรจาตุรนต์ธนบัตรคุ้มทอง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๖.สามเณรสุรสิทธิ์สมดี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๗.สามเณรอนิรุธเมินธนู๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๘.สามเณรนวภูมิศรีพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๙.สามเณรวรากรแก้วถา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๐.สามเณรไชยสัมโพธิวงศ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๑.สามเณรศรนรินทร์ศาลาแดง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๒.สามเณรอภิชาติกิจันทร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๓.สามเณรอาทิตย์ชื่นพยอม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๔.สามเณรคมศักดิ์ม่วงสนิท๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๕.สามเณรสุภวัฒน์ศรีดาดิษฐ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๖.สามเณรโอฬารจงเจริญ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๗.สามเณรกฤษดาอินเมอะ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๘.สามเณรหล้าปู่ทอง๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๙.สามเณรดวงธรรมบุษปวนิช๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๐.สามเณรฐาปนาวุฒิคงช่วย๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๑.พระศุภชัยฐิตชโยฉัตรมณีพงศ์๔๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๒.พระสมคิดชยาภิรโตเลื่อนแก้ว๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๓.พระธัญสัณห์กิตฺติสาโรศรีบูระเดช๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๔.พระสุขสันติสุปภาโสตระการรัตติ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๕.พระบันเจตร์ถิรจิตฺโตบรรเทาใจ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๖.พระจิระยุทธจิรวํโสทองทิพย์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๗.พระวันชัยพลคุโณจันทร์เพ็ญ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๘.พระศรายุทธฐิตคุโณกล่ำอินทร์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๙.พระนักรบขนฺติมโนใจภักดี๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๐.พระเทอดศักดิ์จิตฺตรกฺขิโตรักษาวงศ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๑.พระจักรตราสมจกฺโกชัยชนะ๔๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๒.พระณัฐพลปญฺญาชโยฤทธิ์รักษา๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๓.พระเศวตอมรฐิตวํโสถาวรวงษ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๔.พระสมควรพฺรหฺมธมฺโมตุใยรัมย์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๕.พระกิตติศักดิ์สีลานนฺโทคนยืน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๖.สามเณรสุเทพเทียมหมั่ง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๗.สามเณรสนั่นหมายเทียบ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๘.สามเณรถาวรจีนจูด๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๙.สามเณรวันชัยใจเที่ยง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๐.สามเณรจรัญสุพรรณ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๑.สามเณรกำธรบุนนาค๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๒.สามเณรดรคำวงษ์ศา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๓.สามเณรนิพัฒน์แซ่เตีย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๔.สามเณรพรภิรมย์เกษสุภะ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๕.สามเณรสรพงษ์โภคาพานิช๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๖.สามเณรสมเด็จชัยภูมิมา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๗.สามเณรคำภาพรมนิตย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๘.สามเณรชาตรีรอดคำทุย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๙.สามเณรวันชนะตัณฑะดิลก๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๐.สามเณรวันชัยก้อนกลีบ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๑.สามเณรรัตนศักดิ์วงศ์สวัสดิ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๒.สามเณรวัฒนาคิมประโคน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๓.สามเณรวีระพรรณ์บุญมี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๔.สามเณรไมตรีนนท์ศิริ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๕.สามเณรนรพลแสงเดช๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๖.สามเณรสมศักดิ์ศรีขาว๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๗.สามเณรพลยุกต์บุบผาสุวรรณ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๘.สามเณรอัฐมาพรชาดง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๙๙.สามเณรวัชระทิศทะษะ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๐.สามเณรยอดนภาบัตรวิเศษ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๑.สามเณรชาญชัยวรวงศ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๒.สามเณรธนาผิวก่ำ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๓.พระอดิศักดิ์สตฺติชโนตรีชนะสมุทร๔๒๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๔.พระบุญญฤทธิ์อิทฺธิปุญฺโญตันรัตนานนท์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๕.สามเณรบัวลาสังลัตตะนา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๖.สามเณรวิเชษฐแก่นสาร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๗.สามเณรนิรันดร์จันทร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๘.สามเณรไพรินทร์เกษสุภะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๐๙.สามเณรโสภณราชโสภา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๑๐.สามเณรณัฐมุ้งทอง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๑๑.สามเณรวิรวัดวิไลจักร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๑๒.สามเณรสุพิศรังศรี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๑๓.สามเณรนิรันดร์แบนใจวาง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๑๔.พระมหาสุพจน์สุวโจเปรื่องปราชญ์๔๐๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๑๕.พระมหาคมเดชสิทฺธเตโชทองเชื้อบุญมา๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๑๖.พระมหาพิชิตชัยปญฺญาวโรไชยยานนท์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๑๗.พระมหามนต์ชัยอภิชาโนศรีเทพ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๑๘.พระมหาสาธิตสมาจาโรนันติวานิช๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๑๙.พระมหาชาคริตชาครธมฺโมแหลมม่วง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๐.พระมหาทองคำสุทฺธิญาโณเหล็กดี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๑.พระมหาจิรวัฒน์จินฺตาชโยพัฒนพงศ์พิบูล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๒.พระมหาจูสุภาโณแซ่ท้าว๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๓.พระมหาสมเพียรสมิทฺธิชโยหยุดรัมย์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๔.พระมหาสมนึกโฆสชโยรักขุมแก้ว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๕.พระมหาจักรวุฒิธมฺมวุฑฺโฒสุระพินิจ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๖.พระมหาอุดมพรอุตฺตโมปัดไธสง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๗.พระมหาวรเพชรธีรชโยพิมพ์โยยาง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๘.สามเณรศิริกรชัยสีหบุตร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๒๙.สามเณรอนุศิษฏ์วงษ์จิตร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๐.สามเณรพรหมพินิจวิชากรกุล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๑.สามเณรดำรงค์สัมพะวงศ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๒.สามเณรเจริญไพศาลธารา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๓.สามเณรแก้วปัญญาหินกล้า๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๔.สามเณรธนณัฏฐ์ปฏิวรณ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๕.สามเณรปิยณัฐเปรมปราโมทย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๖.สามเณรพิเชษฐ์วังภูสิทธิ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๗.สามเณรเหมือนฝันสอนสวัสดิ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๘.พระมหาธรรมรัตน์ธมฺมรตโนมาระทัด๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๓๙.พระมหาศรชัยสุรชโยพัฒนาประทีป๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๔๐.พระมหาประยูรมหาปุญฺโญเติมศักดิ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๔๑.พระมหาจำรัสภสฺสราโณสอนสา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๔๒.สามเณรประสิทธิ์ชัยพรมโสภา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๔๓.สามเณรพูลศักดิ์กระแสธร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๔๔.สามเณรอัศนัยคำจีน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๑๔๕.พระมหาโสพลสุพโลวรรธนรียชาติ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๔๖.พระมหาวรทกิตฺติปาโลวุฒินีรนาท๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๔๗.พระมหาเอกพลเอกพโลเทศพิทักษ์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๔๘.พระมหาสรรเสริญสุตชโยทายงาม๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๔๙.พระมหาพิชัยวิชโยเกษแก้ว๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๐.พระมหาวรพงศ์กุสลชโยมหาจันทร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๑.พระมหาถิรพุทธิโอทาโตเขียวไสว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๒.สามเณรนันยศปัญญา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๓.สามเณรสุบินผุยผง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๔.สามเณรประสิทธิ์ทิมาใจ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๕.สามเณรนนทพัทธ์ทิพโกมล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๖.สามเณรนรเทพเรืองศิริ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๗.สามเณรวรนันท์เครือแสง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๘.สามเณรทองสุขเครือพิมาย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๕๙.พระมหาเผด็จศักดิ์สกฺกธมฺโมผดุงชิต๓๔๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๖๐.พระมหาสุรสิทธิ์วรสิทฺโธสูตรทองมั่น๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๓๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๖๑.พระมหามนตรีจริตมนฺโตกุลาตี๔๔๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๖๒.พระมหาเฉลิมปญฺญาภรโณไตรรัตนานุสรณ์๓๙๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๖๓.พระมหาจตุรงค์จิรฏฺฐิโตวงษ์เกิดศรี๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๖๔.พระมหาวุฒิชัยวุฑฺฒิชโยธีระเผ่าพงษ์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๖๕.พระมหาอริยะอริยชโยถิรทินรัตน์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๖๖.พระมหานพพรปุญฺญชโยบุญญธรรม๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๖๗.พระมหาภัทรพลภทฺรชโยครสาคู๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๖๘.พระมหาประสงค์ปารมิญฺชโยปูไฝ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๖๙.พระมหาประการชัยปการชโยกะการดี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๐.พระมหานครคุตฺตชโยน่วมปฐม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๑.พระมหาสุทธินารถญาณชโยรังสิตสวัสดิ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๒.พระมหาไกรศักดิ์อภิชฺชโวแซ่โซ้ง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๓.สามเณรอานนท์ชุมภูวัง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๔.สามเณรเทพทะนันไชย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๕.สามเณรศราวุฒิขอสุข๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๖.สามเณรทีปกรตั้งรพีพากร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๗.สามเณรประยุทธสุดสุข๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๘.สามเณรอิศราปทุมานันท์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๗๙.สามเณรภาณุพันธ์ปทุมานันท์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๘๐.สามเณรธานนท์น่วมปฐม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๘๑.สามเณรนิติวิทย์สุรโชติเวศย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๘๒.พระมหาธรรมสถิตธมฺมฐิโตนิ่งน้อย๔๔๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๙ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๘๓.พระมหาสมบัติปภาโสนิรันดร์วงศ์วาน๓๖๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๐ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๘๔.พระมหาสอนพุทฺธิสาโรจันทร์เปรียง๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๘๕.พระมหาไพบูลย์วินฺทชโยวินทะไชย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๘๖.พระมหาสำรวยโสตฺถิชโยปิยะวงศ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๘๗.สามเณรสมบุญบุญธรรม๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๘๘.สามเณรสิงหนาทถาวร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๘๙.สามเณรธีระชัยอัศวชัยโสภณ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๙๐.สามเณรภัทรชัยลือโสภา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๙๑.สามเณรสุริยาสุราราษฎร์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๙๒.สามเณรทศพลธีรเนตร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๙๓.สามเณรวิทยาคำพูน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๗๒๕๔๘
๑๙๔.พระมหาธนาเตชธมฺโมวรรณสมบูรณ์๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๔ป.ธ.๘๒๕๔๘
๑๙๕.พระมหาประทีปทีปชโยแสงอุทัย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๘๒๕๔๘
๑๙๖.สามเณรไพบูณมะดารักษ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๖ป.ธ.๘๒๕๔๘
๑๙๗.สามเณรกิตติพลมาลารักษ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๗ป.ธ.๘๒๕๔๘
๑๙๘.สามเณรเพลินมหาพรหม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๘ป.ธ.๘๒๕๔๘
๑๙๙.สามเณรอนุชิตจุดาบุตร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๙ป.ธ.๘๒๕๔๘
๒๐๐.พระมหาติดคุณรมฺโมโสรัมย์๓๒๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๙๒๕๔๘