ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๗๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระรังสรรค์จิรสคฺโคจิราดิเรก๓๕๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.พระรณภพโชติลาโภลาภเจริญ๔๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.พระจิตวัฒน์จนฺทวํโสจริยสันติธรรม๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.พระพิทักษ์พงศ์วํสปาโลรินนายรักษ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.พระสนามภูริสีโลคินิมาน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.พระสุรเชษฐ์อติรตโนสายแก้ว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.พระอุเทนสิริภทฺโทวิลัยเลิศ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.พระโสภาปภสฺสโรบุญหว่าน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรสายันต์ชาติพันจัน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรสุรสิทธิ์แซ่เอี้ยว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรธวัชชัยวรยศ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรเด่นแปลกวิลัย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรสันติแสงพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรพงษ์พันธ์ดวงหม่อง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรจักรพงษ์มุกภักดี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรทินกรณ์หรเพลิด๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.สามเณรเด่นศักดิ์กันรัมย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.สามเณรสุทธิพงษ์สังข์คง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๙.สามเณรสุวรรณฤทธิ์ทองหลาง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๐.สามเณรเฉลิมพิทยาชัยชนะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๑.สามเณรฉัตรมงคลสังข์คง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๒.สามเณรพิมเพชรแตงดี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๓.สามเณรสมบุญตาจาย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๔.สามเณรวิทยาพจน์ศิริ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๕.สามเณรพลวิทย์แต้พานิช๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๖.สามเณรสุพัฒน์พงษ์พระศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๗.สามเณรทินพัฒน์ศิริพันธุ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๘.สามเณรติณณภพยิ่งยง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๙.สามเณรโชคชัยนกแล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๐.สามเณรบรรพิชิตอนุพันธ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๑.สามเณรเอกราชกิมง่วนสง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๒.สามเณรอนุชาโชระเวก๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๓.สามเณรเรวัติดีคำมูล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๔.สามเณรไพโรจน์เทศสนั่น๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๕.สามเณรจิรพันธ์ขันเงิน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๖.สามเณรณัฐวุฒิจันทร์โชติ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๗.สามเณรเอนกวิชัยรัตน์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๘.สามเณรณัฐวัฒน์ลิ้มรัตน์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๙.สามเณรมหาชัยคูณดี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๐.สามเณรอนุชาพงษ์สวัสดิ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๑.พระพันธ์ศักดิ์วรสทฺโธสะพานทอง๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๒.พระอำนาจมหาปรกฺกโมถาวรเจริญ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๓.พระพงษ์ศักดิ์สุทฺโธภาโสอารีย์สว่างกิจ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๔.พระธีรพลคุเณสโนสุทธิศาสนกุล๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๕.พระสุริยาฐิตปสาโทณ นคร๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๖.พระเสกสรรค์อตฺตทโมศรัณยวงศ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๗.พระวิรุฬธมฺมารกฺโขสิงห์รักษา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๘.สามเณรสุรศักดิ์หงส์สมดี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๙.สามเณรพงษ์อนันต์วิเศษจอมเขา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๐.สามเณรวัฒนาพรหมเสนา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๑.สามเณรวัชเรศจิตรชุ่ม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๒.สามเณรบรรชัยสุวรรณโคตร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๓.สามเณรสุวิทย์ศรีมาบุตร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๔.สามเณรปกรณ์ศรีชนะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๕.สามเณรสถาพรไลลา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๖.สามเณรอนิรุจน์กุมภา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๗.สามเณรทินกรสนธิสุข๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๘.สามเณรพัฒนาดานุ่น๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๙.สามเณรประจักร์กันทะวงค์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๐.สามเณรพุทธิวัฒน์อินทร์พงษ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๑.พระณัฐปุญฺญาคโมบุญส่ง๔๓๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๒.พระสมเกียรติวิสารโทมีลาภเลิศ๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๓.พระณัฐพงศ์มณิสุโขมณีจันทร์สุข๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๔.พระศิริสิริสาโรกาญจนวิชานนท์๓๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๕.พระอำพนฐิตปญฺโญสุทธิวงษ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๖.พระทศพรปุญฺญงฺกุโรบุญยรางกูร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๗.พระธีรพงษ์ธีรวํโสรุ่งโรจน์สุนทร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๘.พระคณินคณินฺโทเชิญศิริดำรงค์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๙.พระคำสายอินฺทปญฺโญวงษ์จิตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๐.สามเณรธีระวัฒน์ขำคง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๑.สามเณรนันทวัฒน์พงศ์บริบาล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๒.สามเณรอนุสรณ์ประทุมวัน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๓.สามเณรอนิรุธเมินธนู๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๔.สามเณรอดิเรกแสงสุระ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๕.สามเณรอภิชาติกิจันทร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๖.สามเณรวินิจลาคำ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๗.สามเณรประเสริฐตรีกลาง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๘.สามเณรวิโรจน์วงแสนชัย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๗๙.พระไพโรจน์ปุญฺญภาโสบุณฑริกสดใส๓๗๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๙๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๐.พระสมชายสตฺติสิทฺโธจึงศักดิ์สิทธิ์๔๐๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๙๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๑.พระอภิรักษ์ยโสธโรชัยประดิษฐ์พร๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๒.พระสมคิดฉนฺทิสฺสโรสุขใจ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๓.พระอภิเชษฐมุทุจิตฺโตคำงา๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๔.พระพลยุทธพลยุทฺโธพรมไหม๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๕.พระนิกรสุทฺธปสนฺโนชนไธสง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๖.พระอนุสรณ์สรณงฺกโรวงค์ตัน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๗.พระอดิเรกเขมปุณฺโณเทศสมบูรณ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๘.สามเณรเอกพันธ์ยาสิทธิ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๘๙.สามเณรบุญก้ำรุ่งเรือง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๐.สามเณรยุทธศักดิ์หินแก้ว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๑.สามเณรเอกมลนวลด่อน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๒.สามเณรนภดลเสนา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๓.สามเณรวันชัยอิ่มสกุล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๔.สามเณรอภิชาติพรมขำ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๕.สามเณรอลงกรณ์ชาดง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๖.สามเณรประพจน์สิริพัฒนภิญโญ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๗.สามเณรทวีปรางจันทร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๘.สามเณรพลสันต์คุณสาร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๙.สามเณรกฤษดาอินเมอะ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๐.สามเณรหล้าปุ่ทอง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๑.สามเณรอรรถชัยสวัสดิ์รักษา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๒.พระมหาจารึกอตฺถยุตฺโตศรีวิรัญ๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๓.พระมหานักรบขนฺติมโนใจภักดี๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๔.พระมหามานพขนฺติชโยทาสุดใจ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๕.พระมหาศักดาวรสกฺโกปิงจุลัด๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๖.สามเณรพิเชษฐแดงทอง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๗.สามเณรวันชนะตัณฑะดิลก๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๘.สามเณรไมตรีนนท์ศิริ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๐๙.สามเณรนรพลแสงเดช๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๐.สามเณรกิตติเทพแสงจิตใส๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๑.สามเณรวัชระทิศทะษะ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๒.สามเณรยอดนภาบัตรวิเศษ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๓.สามเณรชาญชัยวรวงศ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๔.สามเณรธนาผิวก่ำ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๕.พระมหาสุขสันติสุปภาโสตระการรัตติ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๖.พระมหาวันชัยกตนาโถแม้นทิม๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๗.พระมหาแก้ววิหารรตนวํโสเขาแก้ว๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๘.พระมหาจิระยุทธจิรวํโสทองทิพย์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๑๙.พระมหาณัฐพลปญฺญาชโยฤทธิ์รักษา๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๒๐.พระมหาอิทธิพลอิทฺธิชโยแพชัยสงค์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๒๑.สามเณรจรัญสุพรรณ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๒๒.สามเณรกำธรบุนนาค๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๒๓.สามเณรนิรันดร์จันทร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๒๔.สามเณรพรหมขันแก้ว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๒๕.สามเณรวิรวัดวิไลจักร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๒๖.สามเณรสมศักดิ์ศรีขาว๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๒๗.พระมหาธเนศร์ฐานรโตทรัพย์สมบูรณ์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๒๘.พระมหาศรชัยสุรชโยพัฒนาประทีป๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๒๙.พระมหาสาธิตสมาจาโรนันติวานิช๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๐.พระมหาชาคริตชาครธมฺโมแหลมม่วง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๑.พระมหาจักรวุฒิธมฺมวุฑฺโฒสุระพินิจ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๒.พระมหาพูลศักดิ์ปุณฺณสกฺโกกระแสธร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๓.พระมหาพรหมพินิจโกวิทธมฺโมวิชากรกุล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๔.สามเณรศิริกรชัยสีหบุตร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๕.สามเณรเจริญไพศาลธารา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๖.สามเณรแก้วปัญญาหินกล้า๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๗.สามเณรอัศนัยคำจีน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๘.สามเณรปิยณัฐเปรมปราโมทย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๓๙.สามเณรพิเชษฐ์วังภูสิทธิ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๐.สามเณรเหมือนฝันสอนสวัสดิ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๑.พระมหาสุพจน์สุวโจเปรื่องปราชญ์๔๑๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๒.พระมหามนต์ชัยอภิชาโนศรีเทพ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๓.พระมหาเอดิธรรมปุณฺณธมฺโมเรืองแจ่ม๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๔.พระมหาจูสุภญาโณแซ่ท้าว๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๕.พระมหาสมนึกโฆสชโยรักขุมแก้ว๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๓ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๖.พระมหาณรงค์ศักดิ์ชุติชโยจะโรจร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๗.พระมหาวรเพชรธีรวโรพิมพ์โยยาง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๘.สามเณรสมจิตสร้อยฟ้า๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๔๙.สามเณรดำรงค์สัมพะวงศ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๕๐.สามเณรธนณัฏฐ์ปฏิวรณ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๘ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๕๑.พระมหากมลชัยกมโลศรีกำลัง๓๐๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๕๒.พระมหาโสพลสุพโลวรรธนรียชาติ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๕๓.พระมหาวรพงศ์กุสลชโยมหาจันทร์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๕๔.สามเณรสุบินผุยผง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๕๕.สามเณรประสิทธิ์ทิมาใจ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๕๖.สามเณรนนทพันธ์ทิพโกมล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๕๗.สามเณรนรเทพเรืองศิริ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๕๘.พระมหาวุฒิชัยวุฑฺฒิชโยธีระเผ่าพงษ์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๔ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๕๙.พระมหานพพรปุญฺญชโยบุญญธรรม๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๕ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๖๐.พระมหาอริยะอริยชโยถิรทินรัตน์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๖ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๖๑.พระมหาประการชัยปการชโยกะการดี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๗ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๖๒.พระมหาอานนท์อาชญฺญชโยชุมภูวัง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๘ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๖๓.สามเณรศราวุฒิขอสุข๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๖๔.สามเณรประยุทธสุดสุข๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๖๕.สามเณรธานนท์น่วมปฐม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๖๖.สามเณรนิติวิทย์สุรโชติเวศย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๗๒ป.ธ.๗๒๕๔๙
๑๖๗.พระมหาธรรมสถิตธมฺมฐิโตนิ่งน้อย๔๕๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๘๒๕๔๙
๑๖๘.พระมหาสมบัติปภาโสนิรันดร์วงศ์วาน๓๗๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๘๒๕๔๙
๑๖๙.พระมหาสอนพุทฺธิสาโรจันทร์เปรียง๓๐๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๘๒๕๔๙
๑๗๐.พระมหาสิงหนาทสีหชโยถาวร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๗๒ป.ธ.๘๒๕๔๙
๑๗๑.สามเณรภัทรชัยลือโสภา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๗๓ป.ธ.๘๒๕๔๙
๑๗๒.สามเณรสุริยาสุราราษฎร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๗๔ป.ธ.๘๒๕๔๙
๑๗๓.พระมหาเทพเทวินทร์ธมฺมินฺโทสิงห์ทองบุญ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕ป.ธ.๙๒๕๔๙
๑๗๔.พระมหากิตติพลเมธาชโยมาลารักษ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๖ป.ธ.๙๒๕๔๙