ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสันติเนปกฺโกสุภาชนะ๓๒๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.พระณัฐชัยวรงฺกุโลธีระวรกุล๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.พระศุภกรณ์สุภรตโนคงแก้ว๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.พระโชคชัยถิรชโยแสงบุญเรืองกุล๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.พระณัฐพงศ์สิริวํโสเจริญเรืองรังสี๔๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.พระวิชิตธมฺมวชิโรไหลหาโคตร๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.พระโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่า๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.พระสมศักดิ์จนฺทปญฺโญนามสุข๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.พระอนุรักษ์รวิสุนฺทโรทุระพันธ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.พระสุริยัณห์อมโรวงค์กลาง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.พระเรืองยศยสินฺโทงามบุญฤทธิ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.พระอภิวัตรคุณวฑฺโฒโพธิทัพพะ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.พระอรรถพลกุลสิทฺโธสหกาญจนกุล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.พระธานินทร์กนฺตมโนคะสุดใจ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.พระวงศ์สถิตย์ฐิตวํโสศรัณย์ศิขริน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๖.สามเณรศตวรรษร่มสกุล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๗.สามเณรทศพรอภัย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๘.สามเณรเอกลักษณ์อมฤตชัชวาลย์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๙.สามเณรอภิชัยธรรมเขียว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๐.สามเณรธันวานรินรัตน์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๑.สามเณรธีรพลดาศรี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๒.สามเณรวีรวุฒิสายวิเศษ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๓.สามเณรบัณฑิตกิตติวชิระกุล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๔.สามเณรอนุรักษ์คำปิคา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๕.สามเณรรณภพขุนสังวาลย์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๖.สามเณรธนาวัฒน์กมลเดช๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๗.สามเณรศุภณัฐดวงจันทร์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๘.สามเณรวชิรวิทย์รสองุ่น๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๙.สามเณรชิราวุธแก้วกองทรัพย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๐.สามเณรสมบัติสมบุญ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๑.สามเณรปกรณ์ฝนชุ่มฉ่ำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๒.สามเณรวัชรพลดวงหม่อง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๓.สามเณรฐิติชาติภูมิลา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๔.สามเณรชาตรีสุขรอบ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๕.สามเณรวิทเนศพันธุ์เพ็ง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๖.สามเณรอุกฤษฏ์บุญจำรวญ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๗.สามเณรวรวุฒิสุดจิตร์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๘.สามเณรธรรมพลกาญจนานุกุล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๙.สามเณรนพปฎลชาลี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๐.สามเณรกันตณัฐวรุณวงศ์ชัย๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๑.พระรังสรรค์จิรสคฺโคจิราดิเรก๓๖๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๒.พระสมชาติอุปสนฺโตศรีขาว๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๓.พระวราพงษ์โฆสญาโณเขตแดน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๔.พระสุรเชษฐ์อติรตโนสายแก้ว๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๕.พระวิรุฬธมฺมารกฺโขสิงห์รักษา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๖.สามเณรบรรทัดสะอาด๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๗.สามเณรสุชาติหงษ์สะทาน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๘.สามเณรพิมเพชรแตงดี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๔๙.สามเณรมนัสวีอารยะนรากูล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๐.สามเณรประวิทย์หลักด่าน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๑.สามเณรอาริยะศรีสังข์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๒.สามเณรพลวิทย์แต้พานิช๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๓.สามเณรธีรวัฒน์พูลทวี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๔.สามเณรทินพัฒน์ศิริพันธ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๕.สามเณรบรรพิชิตอนุพันธ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๖.สามเณรพัฒนาดานุ่ม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๗.สามเณรจิรพันธ์ขันเงิน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๘.พระปริญญาปญฺญานนฺโทนันทรักษ์๔๓๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๕๙.พระสุทธิชัยสุทฺธิชโยชัยกิตติภรณ์๔๓๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๐.พระอภิชาติฌานสุโภชัยหา๓๔๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๑.พระสมคิดติกฺขิโณห้าวหัน๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๒.พระต่อชัยชยวฑฺฒโนพัฒนพานิชสวัสดิ์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๓.พระปราเมตร์อคฺคญาโณคำปาระ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๔.พระอุเทนสิริภทฺโทวิลัยเลิศ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๕.พระภมรญาณสิทฺโธกกรัมย์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๖.พระสุรสิทธิ์สิทฺธิสุโรสมดี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๗.สามเณรวิทยาสมศรีสุข๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๘.สามเณรสุริยาท่อนแก้ว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๙.สามเณรกรกชลือทองจักร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๐.สามเณรวันชนะหอมจันทร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๑.สามเณรร่มเกล้าเสาวรส๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๒.สามเณรอรรถพลสวัสดิ์รักษา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๓.สามเณรณัฐพลเพ็ญชาลี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๔.สามเณรชัยนรินทร์บัวสาตร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๕.สามเณรโอฬารจงเจริญ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๖.สามเณรทินกรสนธิสุข๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๗.สามเณรสวรรค์ศานติธารา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๘.พระมหาสุริยันต์สุทฺธิเตโชดาศรี๓๔๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๗๙.พระมหาวิเชียรนาถกโรโชคชัยรัตนาพร๓๐๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๐.พระมหาธัญสัณห์กิตฺติสาโรศรีบูระเดช๒๙๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๑.พระมหาบุญญฤทธิ์อิทฺธิปุญฺโญตันรัตนานนท์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๒.พระมหาทศพรปุญฺญงฺกุโรบุญยรางกูร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๓.พระมหาธีรพงษ์ธีรวํโสรุ่งโรจน์สุนทร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๔.พระมหาคณินคณินฺโทเชิญศิริดำรงค์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๕.พระมหาพุทธรัตน์อคฺคชโยใหม่เอี่ยม๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๖.พระมหาสมควรพฺรหฺมธมฺโมตุใยรัมย์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๗.พระมหาดรอคฺควํโสคำวงษ์ศา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๘.สามเณรคำภาพรมนิตย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๘๙.สามเณรรัตนศักดิ์วงศ์สวัสดิ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๐.สามเณรอภิชาติกิจันทร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๑.สามเณรวัฒนาคิมประโคน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๒.สามเณรวีระพรรณ์บุญมี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๓.สามเณรวินิจลาคำ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๔.สามเณรพลสันต์คุณสาร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๕.สามเณรวิโรจน์วงแสนชัย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๖.สามเณรอรรถชัยสวัสดิ์รักษา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๗.พระมหาณัฐปุญฺญาคโมบุญส่ง๔๔๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๘.พระมหาเอกจนฺทูปโมจันทวัชชัย๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๙๙.พระมหาบันเจตร์ถิรจิตฺโตบรรเทาใจ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๐.พระมหาประพันธ์ปพนฺธชโยช่างปรีชา๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๑.พระมหาเอกมลปญฺญาชโยนวลด่อน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๒.พระมหานภดลคมฺภีรธมฺโมเสนา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๓.สามเณรวันชัยก้อนกลีบ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๔.สามเณรสุพิศรังศรี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๕.สามเณรประเสริฐตรีกลาง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๖.สามเณรกฤษฎาอินเมอะ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๗.สามเณรหล้าปู่ทอง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๐๘.พระมหาขจรศักดิ์สตฺติปญฺโญจงฤทธิพร๔๘๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๐๙.พระมหาสุขสันติสุปภาโสตระการรัตติ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๐.พระมหาพิชิตปญฺญาวโรไชยยานนท์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๑.พระมหาจิระยุทธจิรวํโสทองทิพย์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๒.พระมหาณัฐพลปญฺญาชโยฤทธิ์รักษา๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๓.พระมหาอนุศิษฎ์วรินฺทวิชฺโชวงษ์จิตร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๔.พระมหาพิเชษฐโกวิโทแดงทอง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๕.พระมหาจรัญธมฺมุตฺตโมสุพรรณ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๖.สามเณรวันชนะตัณฑะดิลก๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๗.สามเณรนรพลแสงเดช๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๘.สามเณรสมศักดิ์ศรีขาว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๑๙.สามเณรวัชระทิศทะษะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๒๐.สามเณรยอดนภาบัตรวิเศษ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๒๑.สามเณรชาญชัยวรวงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๒๒.สามเณรธนาผิวก่ำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๒๓.พระมหาบุญชัยจารุทตฺโตจารุทรรศน์๕๒๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๒๔.พระมหาสุพจน์สุวโจเปรื่องปราชญ์๔๒๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๕.พระมหามนต์ชัยอภิชาโนศรีเทพ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๖.พระมหาสาธิตสมาจาโรนันติวานิช๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๗.พระมหาชาคริตชาครธมฺโมแหลมม่วง๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๘.พระมหาบุญส่งปรมชโยศรีบุรินทร์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๒๙.พระมหาวิบูลย์วิปุลชโยบุญอาจ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๐.พระมหาธีระภทฺทชโยจันเวียง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๑.พระมหาพรหมพินิจโกวิทธมฺโมวิชากรกุล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๒.พระมหาสมจิตสมิทฺธชโยสร้อยฟ้า๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๓.พระมหาศิริกรชัยกิตฺติเมโธสีหบุตร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๔.พระมหาดำรงค์ปชฺโชตชโยสัมพะวงศ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๕.สามเณรเจริญไพศาลธารา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๖.สามเณรอัศนัยคำจีน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๗.สามเณรทองสุขเครือพิมาย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๘.สามเณรธนณัฏฐ์ปฏิวรณ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๓๙.สามเณรปิยณัฐเปรมปราโมทย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๔๐.สามเณรเหมือนฝันสอนสวัสดิ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๔๑.พระมหามนตรีจริตมนฺโตกุลาตี๔๖๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๔๒.พระมหาเฉลิมปญฺญาภรโณไตรรัตนานุสรณ์๔๑๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๔๓.พระมหาจตุรงค์จิรฏฺฐิโตวงษ์เกิดศรี๓๒๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๑ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๔๔.พระมหาโสพลสุพโลวรรธนรียชาติ๓๑๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๒ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๔๕.พระมหาวรพงศ์กุสลชโยมหาจันทร์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๓ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๔๖.พระมหาทีปกรญาตชโยตั้งรพีพากร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๔ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๔๗.สามเณรนนทพัทธ์ทิพโกมล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๕ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๔๘.สามเณรนรเทพเรืองศิริ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๔๙.สามเณรภาณุพันธ์ปทุมานนท์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗ป.ธ.๗๒๕๕๐
๑๕๐.พระมหาวุฒิชัยวุฑฺฒิชโยธีระเผ่าพงษ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๗ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๑.พระมหานพพรปุญฺญชโยบุญญธรรม๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๗๘ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๒.พระมหาอริยะอริยชโยถิรทินรัตน์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๗๙ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๓.พระมหาสำรวยโสตฺถิชโยปิยะวงศ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๘๐ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๔.พระมหาอานนท์อาชญฺญชโยชุมภูวัง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๑ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๕.พระมหาธีระชัยธีชชโยอัศวชัยโสภณ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๒ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๖.พระมหาประยุทธธิติชโยสุดสุข๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๓ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๗.สามเณรวิทยาคำพูน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๔ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๘.สามเณรธานนท์น่วมปฐม๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๕๙.พระมหาสมบัติอินฺทปญฺโญศรีนะรัตน์๓๒๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๑ป.ธ.๙๒๕๕๐
๑๖๐.พระมหาประทีปทีปชโยแสงอุทัย๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๒ป.ธ.๙๒๕๕๐
๑๖๑.พระมหาสิงหนาทสีหชโยถาวร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๓ป.ธ.๙๒๕๕๐
๑๖๒.พระมหาภัทรชัยกิตฺติชโยลือโสภา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๔ป.ธ.๙๒๕๕๐