ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๘๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธีระนาถธมฺโมวีรธรรมพูลสวัสดิ์๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.พระพันภูมิญาณธมฺโมแซ่เถา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.พระอนุสรณ์ฐิตนาโถมั่นคงปรีชากุล๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.พระประดิษฐ์อิทฺธิฐิโตเพ็งแจ่ม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.พระทรงชัยสุภธโรพูลจวง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.พระคมเพชรธมฺมวชิโรภู่มาลี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.พระศราวุฒิปุณฺณจนฺโทคำจันทร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.พระเอกพันธ์เขมวํโสปิ่นพงค์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.พระสุกฤตาเทวินฺทชโยสุปัญญา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.สามเณรเสกสรรค์กันหาเขียว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรอนุชานิลโอโล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.สามเณรการุณพนัดรัมย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๓.สามเณรประจักรบุญฤทธิ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๔.สามเณรอภิรักษ์โกลด์ชไตน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๕.สามเณรอนุชาขันเงิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๖.สามเณรสันติสุขทิศทะษะ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๗.สามเณรศักรินทร์อินชนะบาล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๘.สามเณรอโนชาตั้งตระกูล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๙.สามเณรกฤษณะพันธวงศ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๐.สามเณรฑาฎาเมินทุกข์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๑.สามเณรจิรายุโพธิ์ศรีทอง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๒.สามเณรชินวัฒน์ภาระดีไพเราะห์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๓.สามเณรธนากรกสิกรรม๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๔.สามเณรกสินธ์มุ่งประสิทธิชัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๕.สามเณรทนงศักดิ์เติมผล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๖.สามเณรวิษณุเนียนแนบ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๗.สามเณรบดินทรเจือจาน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๘.สามเณรเทิดเกียรติเวียงสิมมา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๙.สามเณรอธิวัฏบุราณรมย์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๐.สามเณรพนธกรหมายซ่อนกลาง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๑.สามเณรเทวัญจ้อยสระคู๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๒.สามเณรเทวินทร์จ้อยสระคู๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๓.สามเณรมาฆะชินธนานันท์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๔.พระศุภโชคสุภคฺโคเลิศธิติพฤทธิ์๓๙๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๕.พระอุกฤษฏ์วํสธโรอนุรักษ์พงศธร๓๔๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๖.พระยอสุทฺธจิตฺโตจิตรอ่อนน้อม๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๗.พระธรรมนูญธมฺเมสโกแซ่เอง๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๘.พระฉลองรัฐอิทฺธิวโรคำเพชร๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๙.พระอภิชาติสุทฺธวํโสหล้าวัฒนะนุกุล๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๐.พระกฤษธัชณ์ฉนฺทรตโนรัตนกาญจน์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๑.พระสุริยนต์ญาณปิโยประสมสี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๒.พระอาณัติฉนฺทสุโภส้มทอง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๓.สามเณรกิตตินันท์แสงส่งไพศาล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๔.สามเณรพิทักษ์จิตรจักร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๕.สามเณรนทีดีเกษม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๖.สามเณรธนาพรรณสวาทะสุข๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๗.สามเณรนครินทร์ณรงค์ศรี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๘.สามเณรธนกิจเอี่ยมทรัพย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๙.สามเณรธนวัฒน์บงกชชัยวิพุธ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๐.สามเณรสุรศักดิ์ขอประเสริฐสุข๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๑.สามเณรวีระพลหมื่นหาวงศ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๒.สามเณรอรุณเทพบัญญัตินิติสกุล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๓.สามเณรประสานธนดาวเรือง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๔.สามเณรอมรเทพยุบุญเขตร์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๕.สามเณรพงศธรสุขจิต๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๖.สามเณรเอกพจน์กุรกนก๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๗.พระโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่า๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๘.พระอนุรักษ์รวิสุนฺทโรทุระพันธ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๕๙.พระธานินทร์กนฺตมโนคะสุดใจ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๐.พระวงศ์สถิตย์ฐิตวํโสศรัณย์ศิขริน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๑.สามเณรอมรเทพวงค์สวรรค์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๒.สามเณรเอกราชกิมง่วนสง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๓.สามเณรภานุวัฒน์ศิริ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๔.พระบุญเธียรพุทฺธิธีโรเจริญจิตไพศาล๕๔๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๕.พระสุรัตน์อคฺครตโนเหลืองธาดา๔๔๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๖.พระคมสันธมฺมาสนฺโนปากแคว๓๗๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๗.พระสันติเนปกฺโกสุภาชนะ๓๓๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๘.พระศุภชัยสุภชโยหมู่หาญ๔๓๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๖๙.พระจิตวัฒน์จนฺทวํโสจริยสันติธรรม๓๖๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๐.พระธีรพลคุเณสโนสุทธิศาสนกุล๓๒๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๑.พระรัตนะฐิตรตโนเหลืองวิลัย๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๒.พระฉลองชัยคณุตฺตโมพิมพ์งาม๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๓.พระณัฐชัยวรงฺกุโลธีระวรกุล๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๔.พระโชคชัยถิรชโยแสงบุญเรืองกุล๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๕.พระณัฐพงศ์สิริวํโสเจริญเรืองรังสี๔๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๖.พระวิชิตธมฺมวชิโรไหลหาโคตร๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๗.พระชัยกาญจน์กาญฺจนชโยทองปลูก๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๘.พระอภิวัตรคุณวฑฺโฒโพธิทัพพะ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๗๙.พระอรรถพลกุลสิทฺโธสหกาญจนกุล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๐.พระวัฒนาฐิตภทฺโทพรหมเสนา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๑.พระทศพรชินวํโสอภัย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๒.สามเณรยุทธพงษ์คล่องคล้ายทวี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๓.สามเณรวรวิทย์แซ่อึ๋ง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๔.สามเณรทินกรณ์หรเพลิด๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๕.สามเณรภูมินทร์สิงขรณ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๖.สามเณรเด่นศักดิ์กันรัมย์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๗.สามเณรอมรกันพล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๘.สามเณรธีรพลดาศรี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๘๙.สามเณรสุภวัฒน์ศรีดาดิษฐ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๐.สามเณรภาคภูมิผิวเกลี้ยง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๑.สามเณรโชคชัยนกแล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๒.สามเณรเอนกวิชัยรัตน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๓.สามเณรณัฐวัฒน์ลิ้มรัตน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๔.สามเณรรณภพขุนสังวาลย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๕.สามเณรอุกฤษฏ์บุญจำรวญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๖.สามเณรฐาปนาวุฒิคงช่วย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๗.สามเณรศุภณัฐดวงจันทร์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๘.สามเณรวชิรวิทย์ปัญญาสมบัติ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๙๙.สามเณรกันตณัฐวรุณวงศ์ชัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๐.สามเณรทวีปรางจันทร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๑.สามเณรพลยุกต์บุบผาสุวรรณ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๒.สามเณรพิมเพชรแตงดี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๓.สามเณรพลวิทย์แต้พานิช๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๔.สามเณรทินพัฒน์ศิริพันธุ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๕.สามเณรบรรพิชิตอนุพันธ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๖.สามเณรพัฒนาดานุ่ม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๗.สามเณรจิรพันธ์ขันเงิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๘.พระมหาสุรเชษฐ์อติรตโนสายแก้ว๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๔๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๐๙.พระมหาอุเทนสิริภทฺโทวิลัยเลิศ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๔๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๑๐.พระมหาณัฐชาตเมโธมุ้งทอง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๑๑.สามเณรสุริยาท่อนแก้ว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๑๒.สามเณรสุชาติหงษ์สะทาน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๑๓.สามเณรนิรันดร์แบนใจวาง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๑๔.สามเณรธีรวัฒน์พูลทวี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๑๕.พระมหาวิเชียรสุรชโยเหล่าแค๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๑๖.พระมหาทศพรปุญฺญงฺกุโรบุญยรางกูร๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๑๗.พระมหาธีรพงษ์ธีรวํโสรุ่งโรจน์สุนทร๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๑๘.พระมหาคณินคณินฺโทเชิญศิริดำรงค์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๑๙.พระมหาทองคำสุทฺธิญาโณเหล็กดี๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๐.พระมหาประยูรมหาปุญฺโญเติมศักดิ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๑.พระมหาศักดาวรสกฺโกปิงจุลัด๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๒.พระมหาเอกมลปญฺญาชโยนวลด่อน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๓.พระมหานภดลคมฺภีรธมฺโมเสนา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๔.พระมหานิรันดร์สิทฺธิเตโชจันทร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๕.สามเณรอภิชาติกิจันทร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๖.สามเณรวัฒนาคิมประโคน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๗.สามเณรวีระพรรณ์บุญมี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๘.สามเณรไมตรีนนท์ศิริ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๒๙.สามเณรสุพิศรังศรี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๐.สามเณรพลสันต์คุณสาร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๑.สามเณรวิโรจน์วงแสนชัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๒.สามเณรกฤษดาอินเมอะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๓.สามเณรหล้าปู่ทอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๔.พระมหาบุญญฤทธิ์อิทฺธิปุญฺโญตันรัตนานนท์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๕.พระมหาบุญญฤทธิ์อิทฺธิปุญฺโญตันรัตนานนท์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๖.พระมหาอิทธิพลอิทฺธิชโยแพชัยสงค์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๗.พระมหาอิทธิพลอิทฺธิชโยแพชัยสงค์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๘.พระมหาประสิทธิ์ชัยวิจิตฺตชโยพรมโสภา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๓๙.พระมหาประสิทธิ์ชัยวิจิตฺตชโยพรมโสภา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๐.สามเณรวันชัยก้อนกลีบ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๑.สามเณรวันชัยก้อนกลีบ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๒.สามเณรวินิจลาคำ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๓.สามเณรวินิจลาคำ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๔.สามเณรอรรถชัยสวัสดิ์รักษา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๕.สามเณรอรรถชัยสวัสดิ์รักษา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๔๖.พระมหาวรทกิตฺติปาโลวุฒินีรนาท๓๑๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๐ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๔๗.พระมหาณัฐพลปญฺญาชโยฤทธิ์รักษา๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๔๘.พระมหาสมนึกโฆสชโยรักขุมแก้ว๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๔๙.พระมหาพิเชษฐ์โกวิโทแดงทอง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๐.พระมหาจรัญธมฺมุตฺตโมสุพรรณ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๑.สามเณรแก้วปัญญาหินกล้า๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๒.สามเณรนรพลแสงเดช๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๓.สามเณรสมศักดิ์ศรีขาว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๔.สามเณรพิเชษฐ์วังภูสิทธิ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๕.สามเณรวัชระทิศทะษะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๖.สามเณรธนาผิวก่ำ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๗.สามเณรยอดนภาบัตรวิเศษ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๕๑
๑๕๘.พระมหามนต์ชัยอภิชาโนศรีเทพ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๕๙.พระมหาชาคริตชาครธมฺโมแหลมม่วง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๐.พระมหากันต์กวีกนฺตชโยแก้วอุดม๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๑ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๑.พระมหานครคุตฺตชโยน่วมปฐม๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๒ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๒.พระมหาสุทธินารถญาณชโยรังสิตสวัสดิ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๓ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๓.พระมหาธีระภทฺทชโยจันเวียง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๔ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๔.พระมหาศิริกรชัยกิตฺติเมโธสีหบุตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๕ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๕.สามเณรเจริญไพศาลธารา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๖.สามเณรทองสุขเครือพิมาย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๗.สามเณรธนณัฏฐ์ปฏิวรณ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๘ป.ธ.๗๒๕๕๑
๑๖๘.พระมหาเฉลิมปญฺญาภรโณไตรรัตนานุสรณ์๔๒๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๕ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๖๙.พระมหาโสพลสุพโลวรรธนรียชาติ๓๒๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๖ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๐.พระมหาไพบูลย์ภูริชโยวินทะไชย๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๗ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๑.พระมหาประการชัยปการชโยกะการดี๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๘ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๒.พระมหาวรพงศ์กุสลชโยมหาจันทร์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๙ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๓.พระมหาทศพลเมธิโกธีรเนตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๐ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๔.พระมหานรเทพสิทฺธชโยเรืองศิริ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๑ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๕.สามเณรนิติวิทย์ชินธนานันท์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๒ป.ธ.๘๒๕๕๑
๑๗๖.พระมหานพพรปุญฺญชโยบุญญธรรม๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓ป.ธ.๙๒๕๕๑
๑๗๗.พระมหาอริยะอริยชโยถิรทินรัตน์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔ป.ธ.๙๒๕๕๑
๑๗๘.พระมหาธีระชัยธีชชโยอัศวชัยโสภณ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕ป.ธ.๙๒๕๕๑
๑๗๙.พระมหาอนุชิตชิตชโยจุดาบุตร๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖ป.ธ.๙๒๕๕๑
๑๘๐.พระมหาสุริยาธีรชโยสุราราษฎร์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗ป.ธ.๙๒๕๕๑