ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๔๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระทรงวุฒิชยวุฑฺโฒวนิชพงษ์พันธุ์๓๙๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.พระวิชิตสิริปุณฺโณเอี่ยมบริบูรณ์๔๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.พระธวัชชัยธชชโยทิพย์รักษ์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.พระธีรากานต์สมปญฺโญจารุสิงห์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.พระสรพงษ์สมวํโสวงษาเกษ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.พระสำเนียงสุตปตฺโตธรรมปัตโต๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.พระอิศเรศอิสฺสโรเชื้องผล๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.พระกานต์ญาณกนฺโตลวากร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.พระพลวัฒน์อรุณโชโตเอกอรุณรุ่งฤทธิ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรสุทธิพงษ์ชุ่มดอนไพร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรยศพันธ์แสนเสนาะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรศราวุธย์สองเมือง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรธานินทร์ตะวะนะ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรเอกชัยแสงธรรม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรชยสิทธิ์วงษาเนาว์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรอุเทนกล้าหาญ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรมนัสสะภา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรศักดิ์ศรีพรหมทา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรทรงพลหนูพรม๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรภราดรปั้นศักดิ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรณัชทยุตบุญคุ้มครอง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรวันเฉลิมสุวรรณเลิศ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๓.พระพงศ์ศักดิ์ฐานิโยคงคารัตนรักษ์๓๑๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๔.พระกิตติกิตฺติญาโณเถลิงเกียรติขจร๓๗๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๕.พระศิเวษฐ์จารุธมฺโมกิจกาญนไพบูลย์๓๓๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๖.พระอรรถดาปญฺญาธโนรุจิระธนลักษณ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๗.พระณัฐพงษ์สิริชาโตศรีชาติ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๘.พระผดุงพงษ์ผาติวํโสแก้วดอก๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๙.พระสุริยันอาภากโรแสงแก้ว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๐.สามเณรณรงค์ฤทธิ์สุขเกษม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๑.สามเณรเลิศชายแซ่ลิ้ม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๒.สามเณรวัชรพันธ์มูลหงษ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๓.สามเณรกฤษดาโยธาราษฎร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๔.สามเณรนิคมศรีเกษม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๕.สามเณรแสงชัยชมพูวงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๖.สามเณรรณภัทรศรีพรหม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๗.สามเณรศักดิ์มงคลแก้วแดง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๘.สามเณรสุรัตน์ทำมาก้อม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๙.สามเณรโชคชัยคมวิเศษ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๐.สามเณรอรรถรักษ์อติชาต๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๑.สามเณรนิรัชฌานแก้ววชิราภรณ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๒.สามเณรกลวัชรมันตะสูตร๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๔๓.พระธีระนาถธมฺโมวีรธรรมพูลสวัสดิ์๓๗๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๔.พระอภิชาติสุทฺธวํโสหล้าวัฒนะนุกูล๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๕.พระอาณัติฉนฺทสุโภส้มทอง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๖.พระเอกพันธ์เขมวํโสปิ่นพงค์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๗.สามเณรพงศ์ศิริเดือนขาว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๘.สามเณรวัชรพลดวงหม่อง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๙.สามเณรชาตรีสุขรอบ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๐.สามเณรอภิรักษ์โกลด์ชไตน์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๑.สามเณรณัฐวุฒิจันทร์โชติ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๒.สามเณรฑาฎาเมินทุกข์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๓.สามเณรจิรายุโพธิ์ศรีทอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๔.สามเณรเทวัญจ้อยสระคู๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๕.พระทรงชัยสุภธโรพูลจวง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๖.พระคมเพชรธมฺมวชิโรภู่มาลี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๗.พระศราวุฒิปุณฺณจนฺโทคำจันทร์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๘.พระศตวรรษธมฺมวํโสร่มสกุล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๙.พระอภิชัยฐานธมฺโมธรรมเขียว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๐.สามเณรวีรวุฒิสายวิเศษ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๑.สามเณรเสกสรรกันหาเขียว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๒.สามเณรสมบุญตาจาย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๓.สามเณรพิทักษ์จิตรจักร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๔.สามเณรประจักรบุญฤทธิ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๕.สามเณรบัณฑิตกิตติวชิระกุล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๖.สามเณรประจักร์กันทะวงษ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๗.สามเณรอนุชาขันเงิน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๘.สามเณรศักรินทร์อินชนะบาล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๙.สามเณรกฤตพจน์ปุระ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๐.สามเณรชินวัฒน์ภาระดีไพเราะห์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๑.สามเณรบดินทรเจือจาน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๒.สามเณรเทิดเกียรติเวียงสิมมา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๓.พระมหาธีรพลคุเณสโนสุทธิศาสนกุล๓๓๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๔.พระมหาวันชัยพลคุโณจันทร์เพ็ญ๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๕.พระมหาณัฐพงศ์สิริวํโสเจริญเรืองรังสี๔๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๖.พระมหาโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่า๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๗.พระมหาอนุรักษ์รวิสุนฺทโรทุระพันธ์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๘.พระมหาอภิวัตรคุณวฑฺโฒโพธิทัพพะ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๗๙.พระมหาอรรถพลกุลสิทฺโธสหกาญจนกุล๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๐.พระมหาธานินทร์กนฺตมโนคะสุดใจ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๑.พระมหาวงศ์สถิตย์ฐิตวํโสศรัณย์ศิขริน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๒.พระมหาเอกพันธ์พนฺธมุตฺโตยาสิทธิ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๓.พระมหาอดิเรกอติชโยแสงสุระ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๔.สามเณรภาคภูมิผิวเกลี้ยง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๕.สามเณรอาริยะศรีสังข์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๖.สามเณรโอฬารจงเจริญ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๗.สามเณรณัฐวัฒน์ลิ้มรัตน์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๘.สามเณรภาณุวัฒน์ศิริ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๘๙.สามเณรรณภพขุนสังวาลย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๐.สามเณรอุกฤษฏ์บุญจำรวญ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๑.สามเณรศุภณัฐดวงจันทร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๒.พระมหาชาตรีชาครชโยรอดคำทุย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๓.สามเณรกรกชลือทองจักร์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๔.สามเณรอรรถพลสวัสดิ์รักษา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๕.สามเณรธีรพลดาศรี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๖.สามเณรประวิทย์หลักด่าน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๗.สามเณรโชคชัยนกแล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๘.สามเณรอมรเทพวงค์สวรรค์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๙๙.สามเณรเอกราชกิมง่วนสง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๐.สามเณรสวรรค์ศานติธารา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๐๑.พระมหาณัฐชาตเมโธมุ้งทอง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๐๒.สามเณรพิมเพชรแตงดี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๐๓.สามเณรพลวิทย์แต้พานิช๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๐๔.สามเณรบรรพิชิตอนุพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๐๕.พระมหาธัญสัณห์กิตฺติสาโรศรีบูระเดช๓๑๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๐๖.พระมหาสุรเชษฐ์อติรตโนสายแก้ว๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๐๗.พระมหาทวีอินฺทโชโตปรางจันทร์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๐ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๐๘.สามเณรธีรวัฒน์พูลทวี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๐๙.สามเณรทินพัฒน์ศิริพันธุ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๑๐.สามเณรพัฒนาดานุ่ม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๓ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๑๑.สามเณรจิรพันธ์ขันเงิน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๔ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๑๒.พระมหาเผด็จศักดิ์สกฺกธมฺโมผดุงชิต๓๘๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๑๓.พระมหาธเนศร์ฐานรโตทรัพย์สมบูรณ์๓๐๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๑๔.พระมหาคณินคณินฺโทเชิญศิริดำรงค์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๑๕.พระมหาพิชัยวิชโยเกษแก้ว๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๑๖.พระมหาอนุศิษฏ์วรินฺทวิชฺโชวงษ์จิตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๑๗.พระมหานภดลคมฺภีรธมฺโมเสนา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๑๘.สามเณรอภิชาติกิจันทร์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๑๙.สามเณรวัฒนาคิมประโคน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๒๐.สามเณรวินิจลาคำ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๒๑.สามเณรพลสันต์คุณสาร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๒๒.สามเณรชาญชัยวรวงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๒๓.สามเณรวิโรจน์วงแสนชัย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๒๔.สามเณรกฤษดาอินเมอะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๒๕.สามเณรอรรถชัยสวัสดิ์รักษา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๒๖.พระมหาสุพจน์สุวโจเปรื่องปราชญ์๔๔๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๒๗.พระมหาณัฐพลปญฺญาชโยฤทธิ์รักษา๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๒๘.พระมหาอัศนัยวิสฺสุตชโยคำจีน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๒๙.สามเณรนพลแสงเดช๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๓๐.สามเณรสมศักดิ์ศรีขาว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๓๑.สามเณรปิยณัฐเปรมปราโมทย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๖ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๓๒.สามเณรพิเชษฐ์วังภูสิทธิ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๗ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๓๓.สามเณรธนาผิวก่ำ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๘ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๓๔.พระมหามนต์ชัยอภิชาโนศรีเทพ๒๙๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๘ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๓๕.พระมหาสมบุญอนนฺตชโยบุญธรรม๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๓๖.พระมหาธีระภทฺทชโยจันเวียง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๓๗.พระมหานนทพัทธ์กวิชโยทิพโกมล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๓๘.พระมหาภาณุพันธ์ภาณชโยปทุมานนท์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๗๒ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๓๙.พระมหาอาคมสนฺติชโยเครือพิมาย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๗๓ป.ธ.๘๒๕๕๒
๑๔๐.พระมหาโสพลสุพโลวรรธนรียชาติ๓๓๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑ป.ธ.๙๒๕๕๒
๑๔๑.พระมหาประยุทธธิติชโยสุดสุข๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๒ป.ธ.๙๒๕๕๒