ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระปรีดาธีรกุโลจันทร์ธีระกุล๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.พระชาญวิทย์วรวิชฺโชแต่ผลประเสริฐ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.สามเณรอรรถพลดีใจ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๐๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรแสงนรินทร์รอดประทับ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรกฤตนัยเอกรักษาศิลป์ชัย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรพันธ์สุวิชญ์สุดโตเจริญ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรฉัตรชัยนันทจิรวัฒน์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรทองเพียรโพธิ์ทัด๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรเอกมงคลสมานวงศ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรฉัตรดนัยตระกูลคูศรี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรพิเชษฐ์ชินมา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรธราธิปวรสายัณห์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรปริญญ์ศุภกิจพัฒนา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรธัชนนท์แขสูงเนิน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรสามารถมีวงษ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรณัฐพลบุญเลี้ยง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรชราธรนามวงษ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรศราวุฒิวันลักษณ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรอาริศรทองประสาร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรพงศธรแก้วคำ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรณัฐวุฒิจันทร์แก้ว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๒.สามเณรอนุชนวันจงคำ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๓.สามเณรจักรพันธ์วงค์คำ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๔.สามเณรฉัตรชัยพุ่มงาม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๕.สามเณรณัฐพงษ์ทองกลาง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๖.สามเณรญาณวรุตม์กสิวงศ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๗.สามเณรกชกรรัตนพงศ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๘.สามเณรอัจฉริยาวิศหาญสีหะคชา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙.สามเณรกนกศักดิ์เทศสนั่น๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๐.สามเณรระพีร์อำไพ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๑.สามเณรคณิสรอาจจงทอง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๒.สามเณรวริทธิพลอภิวิชญ์ชลชาติ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๓.สามเณรพงศธรเนาว์เภา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๔.สามเณรอัศรางค์กูลภาพสิงห์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๕.สามเณรโยธินอรรคนันท์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๖.สามเณรฐากรชูพงศ์กุลวัฒน์ชูกิจ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๗.สามเณรรชฏสุรเณร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๘.สามเณรพิศณุพนธ์สีดาจัน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๙.สามเณรปิยะโนนหิน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๐.สามเณรเสฏฐพงศ์รัตนพงศ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๑.สามเณรเบญจาสนทนา๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๒.สามเณรอภิสิทธิ์บุญเลี้ยง๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๓.สามเณรต้นตระกูลพิลาดี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๔.สามเณรเอกดนัยสง่าศรี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๕.สามเณรเฉลิมฉัตรไทรทอง๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๖.สามเณรสมพงศ์สุทธสนธิ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๗.สามเณรวีระยุทธแดนกาไสย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๘.สามเณรปฏิภาณแก้วกิตติ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๙.สามเณรสุระธรรมปราบทัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๐.สามเณรพุฒิพงศ์รัศมีจันทร์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๑.สามเณรต้นตระการพิลาดี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๒.สามเณรจักรกฤษณ์ท้าวเม้ย๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๓.สามเณรวิทเนศพันธุ์เพ็ง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๔.สามเณรสุทธิพงษ์ชุ่มดอนไพร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๕.สามเณรทนงศักดิ์เติมผล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๖.สามเณรอรุณเทพบัญญัตินิติสกุล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๗.สามเณรอธิวัฏบุราณรมย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๘.สามเณรอุเทนกล้าหาญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๙.สามเณรเทวินทร์จ้อยสระคู๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๐.สามเณรมนัสสะภา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๑.สามเณรณัชทยุตบุญคุ้มครอง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๒.สามเณรศุภณัฐเนตรสิน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๓.พระฉลองรัฐอิทฺธิวโรคำเพชร๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๔.พระสุริยัณห์อมโรวงค์กลาง๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๕.สามเณรกิตตินันท์แสงส่งไพศาล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๖.สามเณรติณณภพยิ่งยง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๗.สามเณรอโนชาตั้งตระกูล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๘.สามเณรวรวุฒิสุดจิตร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๗๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๖๙.สามเณรสุรศักดิ์ขอประเสริฐสุข๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๐.สามเณรเอกพจน์กุรกนก๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๗๑.พระมหาศราวุฒิปุณฺณจนฺโทคำจันทร์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๗๒.สามเณรอภิรักษ์โกลด์ชไตน์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๗๓.สามเณรพงศ์ศิริเดือนขาว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๓
๗๔.สามเณรประจักร์กันทะวงษ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๓
๗๕.สามเณรจิรายุโพธิ์ศรีทอง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๗๖.พระมหาณัฐพงศ์สิริวํโสเจริญเรืองรังสี๔๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๗.พระมหาอรรถพลกุลสิทฺโธสหกาญจนกุล๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๘๖ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๘.พระมหาวงศ์สถิตย์ฐิตวํโสศรัณย์ศิขริน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๘๗ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๙.สามเณรอาริยะศรีสังข์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๘ป.ธ.๕๒๕๕๓
๘๐.สามเณรภาณุวัฒน์ศิริ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๘๙ป.ธ.๕๒๕๕๓
๘๑.สามเณรรณภพขุนสังวาลย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๓
๘๒.สามเณรอุกฤษฏ์บุญจำรวญ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๓
๘๓.สามเณรศุภณัฐดวงจันทร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๘๔.พระมหาธานินทร์กนฺตมโนคะสุดใจ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๘๕.สามเณรประวิทย์หลักด่าน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๘๖.พระมหาทวีอินฺทโชโตปรางจันทร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๕๓
๘๗.พระมหาไมตรีอาสภชโยนนท์ศิริ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๖๒๕๕๓
๘๘.สามเณรอัสกรณ์แตงดี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๖๒๕๕๓
๘๙.สามเณรพลวิทย์แต้พานิช๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๕๓
๙๐.สามเณรทินพัฒน์ศิริพันธุ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๕๓
๙๑.สามเณรบรรพิชิตอนุพันธ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๕๓
๙๒.สามเณรพัฒนาดานุ่ม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๖๒๕๕๓
๙๓.สามเณรหล้าปู่ทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๖๒๕๕๓
๙๔.สามเณรจิรพันธ์ขันเงิน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๖๒๕๕๓
๙๕.พระมหาสมจิตสมิทฺธชโยสร้อยฟ้า๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๒ป.ธ.๗๒๕๕๓
๙๖.พระมหาดำรงค์ปชฺโชตชโยสัมพะวงศ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๖๓ป.ธ.๗๒๕๕๓
๙๗.พระมหาอภิชาติวชิรชโยกิจันทร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๔ป.ธ.๗๒๕๕๓
๙๘.สามเณรเหมือนฝันสอนสวัสดิ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๕ป.ธ.๗๒๕๕๓
๙๙.สามเณรวัชระทิศทะษะ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๖ป.ธ.๗๒๕๕๓
๑๐๐.สามเณรยอดนภาบัตรวิเศษ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๗ป.ธ.๗๒๕๕๓
๑๐๑.สามเณรพลสันต์คุณสาร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๘ป.ธ.๗๒๕๕๓
๑๐๒.สามเณรวิโรจน์วงแสนชัย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๗๒๕๕๓
๑๐๓.สามเณรกฤษดาอินเมอะ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๗๒๕๕๓
๑๐๔.สามเณรอรรถชัยสวัสดิ์รักษา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๗๒๕๕๓
๑๐๕.พระมหาชาคริตชาครธมฺโมแหลมม่วง๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐ป.ธ.๘๒๕๕๓
๑๐๖.พระมหาปิยณัฐปิยชโยเปรมปราโมทย์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๑ป.ธ.๘๒๕๕๓
๑๐๗.พระมหาวุฒิชัยวุฑฺฒิชโยธีระเผ่าพงษ์๓๑๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๙๒๕๕๓
๑๐๘.พระมหานนทพัทธ์กวิชโยทิพโกมล๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๙๒๕๕๓
๑๐๙.พระมหานรเทพสิทฺธิชโยเรืองศิริ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๒ป.ธ.๙๒๕๕๓
๑๑๐.พระมหาวิทยาจิตฺตชโยคำพูน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓ป.ธ.๙๒๕๕๓