ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๓๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธนวัฒน์ฉนฺทวฑฺโฒชนะเพีย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.พระอิสระพงศ์ธมฺมิสฺสโรสามหมอ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.สามเณรศุภเกียรติตรีสอน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.สามเณรสมพงษ์ดาวแดง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรอดิศักดิ์แสงดี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรวิโรฒบัวสุข๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรวิทยาเหลืองอร่าม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรวุฒิชัยภูมิงาม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรกิตติพรกล้าหาญ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรณัฐวัฒน์อังกินันทน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรเจตพงษ์เสนคราม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรอลงกรณ์ทองพั้ว๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรวสันต์ทานะสิทธิ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรณัฐพลเดชอารัญ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรเรืองเดชไพทาง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรอินทนนท์พวงศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรพุฒิชัยพิลา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรชนะชัยบุญญา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรชัยมงคลศรีสมบูรณ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๐.สามเณรอนุชาราชธนา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๑.สามเณรอภิสิทธิ์อุดมพล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๒.สามเณรนันทภพตะพานแก้ว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓.สามเณรศุภชัยดาระหงษ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๔.สามเณรวรัญญูสุบรรณณอยุธยา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๕.สามเณรสมชายชนะกลาง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖.สามเณรดุสิตคำปิน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗.สามเณรสุวินิจเลาหวงษ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘.สามเณรจรูญกอไผ่น้อย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๙.สามเณรเมทัตลาโส๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๐.สามเณรภัควัฒน์อำไพ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๑.สามเณรวิลลี่ฮุทเทล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๒.สามเณรฤทธิชัยเทียมจันทร์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๓.สามเณรธนกรไก่เจริญ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๔.สามเณรภัคพลศิลปศิลานนท์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๕.สามเณรจักรพัฒน์สงวนพันธุ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๖.สามเณรศักดิ์ชัยจารุสิน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๗.สามเณรสุริยาฟักอ่ำ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๘.สามเณรยุทธนาโพตาแสง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๙.สามเณรพิพัฒน์คงกระพันธ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๐.สามเณรพีรพลแดงพันโพ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๑.สามเณรนันทชัยสุนทรชื่น๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๒.สามเณรนำบุญตั้งตระกูล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๓.สามเณรณฑัตสุรเณร๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๔.สามเณรณัฐดนัยจันทะพันธ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๕.สามเณรเดชเมธีสังกาพินธุ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๖.พระผดุงพงษ์ผาติวํโสแก้วดอก๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๗.สามเณรอนิรุจน์กุมภา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๘.สามเณรฉัตรชัยนันทจิรวัฒน์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๙.สามเณรพุทธิวัฒน์อินทร์พงษ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๐.สามเณรกฤษดาโยธาราษฎร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๑.สามเณรแสงชัยชมพูวงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๒.สามเณรชยสิทธิ์วงษาเนาว์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๓.สามเณรโชคชัยคมวิเศษ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๔.สามเณรศักดิ์ศรีพรหมทา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๕.สามเณรทรงพลหนูพรม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๖.สามเณรอาริศรทองประสาร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๗.สามเณรพงศธรแก้วคำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๘.สามเณรอรรถรักษ์อติชาต๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๙.สามเณรญาณวรุตม์กสิวงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๐.สามเณรพงศธรเนาว์เภา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๑.สามเณรโยธินอรรคนันท์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๒.สามเณรรชฏสุรเณร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๓.สามเณรสุพจน์พูลทาจักร์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๔.สามเณรเอกดนัยสง่าศรี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๕.พระเจษฏากิตฺติฐาโนขัตติโยทัยวงศ์๓๙๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๖.พระวิชิตสิริปุณฺโณเอี่ยมบริบูรณ์๔๘พระธรรมกายปทุมธานี๘๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๗.พระพันภูมิญาณธมฺโมแซ่เถา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๘๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๘.พระพลวัฒน์อรุณโชโตเอกอรุณรุ่งฤทธิ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๙.สามเณรอนุชาพงษ์สวัสดิ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๐.สามเณรนครินทร์ณรงค์ศรี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๑.สามเณรไพรัชนาสาธร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๒.สามเณรเอกมงคลสมานวงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๓.สามเณรธานินทร์ตะวะนะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๔.สามเณรพิเชษฐ์ชินมา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๕.สามเณรศักดิ์มงคลแก้วแดง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๖.สามเณรประสานธนดาวเรือง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๗.สามเณรธราธิปวรสายัณห์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๘.สามเณรพงศธรสุขจิต๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๙.สามเณรอนุชนวันจงคำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๘๐.สามเณรนิรัชฌานแก้ววชิราภรณ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๘๑.สามเณรวันเฉลิมสุวรรณเลิศ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๘๒.สามเณรกชกรรัตนพงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๘๓.สามเณรวิริทธิพลอภิวิชญ์ชลชาติ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๙๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๘๔.สามเณรปิยะโนนหิน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๙๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๘๕.สามเณรเบญจาสนทนา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๘๖.สามเณรประจักรบุญฤทธิ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๗.สามเณรวัชรพลดวงหม่อง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๘.สามเณรอนุชาขันเงิน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๙.สามเณรวิทเนศพันธุ์เพ็ง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๐.สามเณรสุทธิพงษ์ชุ่มดอนไพร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๑.สามเณรฐานปนวุฒิคงช่วย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๒.สามเณรฑาฎาเมินทุกข์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๓.สามเณรชินวัฒน์ภาระดีไพเราะห์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๔.สามเณรวชิรวิทย์ปัญญาสมบัติ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๕.สามเณรทนงศักดิ์เติมผล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๖.สามเณรบดินทรเจือจาน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๗.สามเณรอธิวัฏบุราณรมย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๘.สามเณรเทวัญจ้อยสระคู๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๙.สามเณรเทวินทร์จ้อยสระคู๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๐.สามเณรมนัสสะภา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๑.สามเณรณัชทยุตบุญคุ้มครอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๒.พระมหาวรวิทย์วิสุทฺธิชโยแซ่อึ๋ง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๓.สามเณรพิทักษ์จิตรจักร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๔.สามเณรวรวุฒิสุดจิตร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๕.สามเณรกฤตพจน์ปุระ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๖.สามเณรกันตณัฐวรุณวงศ์ชัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๗.สามเณรศุภณัฐเนตรสิน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๑๐๘.พระมหาอรรถพลวิยุตฺติชโยสวัสดิ์รักษา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๖ป.ธ.๕๒๕๕๔
๑๐๙.พระมหาสุชาติสุชาตชโยหงษ์สะทาน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๔
๑๑๐.สามเณรประจักร์กันทะวงษ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๑๑๑.สามเณรอภิรักษ์โกลด์ชไตน์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๑๑๒.สามเณรโชคชัยนกแล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๑๑๓.สามเณรเอกราชกิมง่วนสง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๑๑๔.สามเณรพงศ์ศิริเดือนขาว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๔
๑๑๕.สามเณรณัฐวัฒน์ลิ้มรัตน์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๔
๑๑๖.พระมหาธัญสัณห์กิตฺติสาโรศรีบูระเดช๓๓๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๑๗.พระมหาพิชิตปญฺญาวโรไชยยานนท์๓๑๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๑๘.พระมหาณัฐพงศ์สิริวํโสเจริญเรืองรังสี๕๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๑๙.พระมหาอรรถพลกุลสิทฺโธสหกาญจนกุล๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๒๐.พระมหาวงศ์สถิตย์ฐิตวํโสศรัณย์ศิขริน๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๒๑.สามเณรณภพขุนสังวาลย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๒๒.สามเณรศุภณัฐดวงจันทร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๕๔
๑๒๓.พระมหาอัสกรณ์อคฺคญฺญชโยแตงดี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๔ป.ธ.๗๒๕๕๔
๑๒๔.สามเณรทินพัฒน์ศิริพันธุ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๕ป.ธ.๗๒๕๕๔
๑๒๕.สามเณรบรรพิชิตอนุพันธุ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๖ป.ธ.๗๒๕๕๔
๑๒๖.สามเณรหล้าปู่ทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๗ป.ธ.๗๒๕๕๔
๑๒๗.พระมหานรพลพลญฺชโยแสงเดช๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๘๒๕๕๔
๑๒๘.พระมหาวัชระวิทูรชโยทิศทะษะ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๘๒๕๕๔
๑๒๙.สามเณรวิโรจน์วงแสนชัย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๖ป.ธ.๘๒๕๕๔
๑๓๐.พระมหาธรรมสถิตธมฺมฐิโตนิ่งน้อย๕๐๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๕ป.ธ.๙๒๕๕๔
๑๓๑.พระมหาธานนท์เวคชโยน่วมปฐม๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๖ป.ธ.๙๒๕๕๔