ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๗๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระทานกะสุทฺธาโสโอสายไทย๓๙๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระวิชัยวิชโยสอาดพงษ์ไพ๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระวันเฉลิมสมวํโสลำไยพงศธร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.พระสมศักดิ์นาถสกฺโกปะทา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.พระภาณุโอภาสโกภูวนาฏภิญโญ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.พระวัชรชัยจิตฺตวชิโรกันหา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.พระอุกฤษฏ์ชยุตฺตโมคงเทพ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.พระสุธินนท์สนฺตินนฺโทพัสดุธาร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.สามเณรสำรวยแก้วบัวดี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรมนทวัสชาลีทา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรธนะชัยอุดมพันธ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรสมาธิหนองหงอก๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรจักรกฤษ์ชาลีทา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรวิทวัฒน์ปัญญาสาร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรพีรพัฒน์ศรีวิโรจน์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรกิจจาลื่นกลาง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรสุชาติอินตอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรสุรศักดิ์มาลาวงค์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรชิษณุพงศ์อมรกุลสวัสดิ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรธนธรณ์จงรัตน์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรกิตติพัฒน์ธนูอินทร์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรศราวุฒิเทียมเมฆา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรยศพลมาดี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรกิจวัตลุนระวงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรอำพลเนาว์ศรีสอน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรธงชัยนิยมพิทักษ์พงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรพรชัยพิลาเทพ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.สามเณรเจตพินิฐแดนดิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรวรุตม์ศรีพรหม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรอดินันท์เสวนะบัณฑิตแพทย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรฉัตรทองเสาวรส๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรลัทธ์ยี่จา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรชัยธวัชเพชรรัตน์เมธากุล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรพงษ์สิทธิ์ฉัตรทันต์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.สามเณรชยุตม์ตระกูลสุนทร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๖.สามเณรสัมฤทธิ์จำเนียร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๗.สามเณรกิตติศักดิ์ยอดทองหลาง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๘.สามเณรกุศลรุนเจริญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๙.สามเณรสวัสดิ์ดัชถุยาวัตร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๐.สามเณรณัฐวุฒิมีศรีสุข๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๑.สามเณรวุฒิศักดิ์ชัยวร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๒.สามเณรดูโน๊ะขั้ว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๓.สามเณรอรรนพแก้วเสริม๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๔.สามเณรณัฐพลภูวนาฏภิญโญ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๕.สามเณรธนากรอินธิสาร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๖.สามเณรศิริราชภักดีราช๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๗.สามเณรปฏิพลมุ่งประสิทธิชัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๘.สามเณรณรงค์ฤทธิ์วันศุกร์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๙.สามเณรณัฐวุฒิมโนทัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๐.สามเณรวิวัฒน์มีสม๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๑.สามเณรธวัชชัยสายสมบัติ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๒.สามเณรฐิติพันธ์ณัฐธยาน์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๓.สามเณรโนบุโอทาคาชินา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๔.สามเณรศรนรินทร์ศรีทองเที่ยว๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๕.สามเณรปรินทรจันทร์หอม๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๖.สามเณรนัทดนัยวิภาวิน๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๗.สามเณรประสิทธิ์แดงกัน๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๘.สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๙.สามเณรพงศธรวงศ์อินทร์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๐.สามเณรธรรมนูญทองเงิน๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๑.พระสมศักดิ์จนฺทสีโลดวงสีเสน๕๒๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๒.พระสิทธิชัยสิทฺธิชโยแก้วสุกใส๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๓.พระวิเชียรอภินนฺโทอารมย์ชื่น๕๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๔.พระมนต์ชัยมนฺตชโยสุขะประดิษฐ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๕.พระวัชรวีร์อธิญาโณโยก่า๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๖.พระชวลิตอตฺถโชโตสหเจริญชัย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๗.สามเณรสำราญแก้วบัวดี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๘.สามเณรวรวัชรนันติ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๖๙.สามเณรธีรพงษ์โพธิ์หอม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๗๐.สามเณรสหภาพเรือนสุวรรณ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๗๑.พระสรพงษ์สมวํโสวงษาเกษ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๒.พระธีรพงษ์ฐานวโรทองสมบัติ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๓.พระภาณุรักษ์คุตฺตสีโลราญรอน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๔.พระสุนัยมหิทฺธิโชโตฮุยประโคน๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๕.พระศุภเกียรติสุภกตฺติโกตรีสอน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๖.สามเณรศราวุฒิวันลักษณ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๗.สามเณรจักรพันธ์วงค์คำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๘.สามเณรอัศรางค์กูลภาพสิงห์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๙.สามเณรพุฒิพงศ์รัศมีจันทร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๐.สามเณรชนะชัยบุญญา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๑.สามเณรพิพัฒน์คงกระพันธ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๒.สามเณรต้นตระการพิลาดี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๓.สามเณรสุวินิจเลาหวงศ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๔.สามเณรธนกรไก่เจริญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๕.สามเณรนำบุญตั้งตระกูล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๖.พระทศพรกิตฺติวโรรัตนจงเกียรติ๓๓๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๗.พระสุริยันอาภากโรแสงแก้ว๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๘.พระวัชรินทร์ปญฺญินฺโทวังเจ็กแซ่๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๘๙.พระอิสระพงศ์ธมฺมิสฺสโรสามหมอ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๐.พระธนวัฒน์ฉนฺทวฑฺโฒชนะเพีย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๑.พระกฤตนัยรตนปญฺโญเอกรักษาศิลป์ชัย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๒.พระพันธ์สุวิชญ์อธิวิชฺโชสุดโตเจริญ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๓.สามเณรนทีดีเกษม๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๔.สามเณรศราวุธย์สองเมือง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๕.สามเณรวีระพลหมื่นหาวงค์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๖.สามเณรปฏิภาณแก้วกิตติ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๗.สามเณรเจตพงษ์เสนคราม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๘.สามเณรอัจฉริยาวิศหาญสีหะคชา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๙๙.สามเณรฐิติวัฒน์สมรัก๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๐๐.สามเณรวรัญญูสุบรรณณอยุธยา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๐๑.สามเณรภัควัฒน์อำไพ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๐๒.สามเณรอภิสิทธิ์บุญเลี้ยง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๐๓.สามเณรจักรกฤษณ์ท้าวเม้ย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๐๔.สามเณรเมฑัตลาโส๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๘๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๐๕.สามเณรสมชายชนะกลาง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๘๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๐๖.สามเณรณัฐดนัยจันทะพันธ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๐๗.พระมหาเฉลิมศักดิ์สิทฺธิชโยพรมสูงเนิน๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๐๘.พระมหาพลวัฒน์อรุณโชโตเอกอรุณรุ่งฤทธิ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๐๙.สามเณรคมศักดิ์ม่วงสนิท๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๐.สามเณรอโนชาตั้งตระกูล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๑.สามเณรแสงชัยชมภูวงศ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๒.สามเณรสุรศักดิ์ขอประเสริฐสุข๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๓.สามเณรเทิดเกียรติเวียงสิมมา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๔.สามเณรญาณวรุตม์กสิวงศ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๕.สามเณรอาริศรทองประสาร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๖.สามเณรพงศธรเนาว์เภา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๗.สามเณรอนุชนวันจงคำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๘.สามเณรรชฏสุรเณร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๑๙.สามเณรเอกดนัยสง่าศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๐.พระมหาฉลองรัฐอิทฺธิวโรคำเพชร๓๖๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๑.พระมหาผดุงพงษ์ผาติวํโสแก้วดอก๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๒.สามเณรพุทธิวัฒน์อินทร์พงษ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๓.สามเณรธานินทร์ตะวะนะ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๔.สามเณรศักรินทร์อินชนะบาล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๕.สามเณรเอกมงคลสมานวงศ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๖.สามเณรพิเชษฐ์ชินมา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๗.สามเณรพงศธรสุขจิต๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๘.สามเณรศักดิ์ศรีพรหมทา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๒๙.สามเณรทรงพลหนูพรม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๓๐.สามเณรพงศธรมหาวงค์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๓๑.สามเณรอรรถรักษ์อติชาต๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๓๒.สามเณรโชคชัยคมวิเศษ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๓๓.สามเณรประจักรบุญฤทธิ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๓๔.สามเณรวัชรพลดวงหม่อง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๘ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๓๕.สามเณรฑาฎาเมินทุกข์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๙ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๓๖.สามเณรสุทธิพงษ์ชุ่มดอนไพร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๓๗.สามเณรกฤตพจน์ปุระ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๓๘.สามเณรจิรายุโพธิ์ศรีทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๓๙.สามเณรชินวัฒน์ภาระดีไพเราะห์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๔๐.สามเณรอธิวัฏบุราณรมย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๔๑.สามเณรเทวัญจ้อยสระคู๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๕ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๔๒.พระมหาอดิเรกอติชโยแสงสุระ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๔๓.สามเณรวชิรวิทย์ปัญญาสมบัติ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๔๔.สามเณรณัชทยุตบุญคุ้มครอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๔๕.สามเณรศุภณัฐเนตรสิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๑๔๖.พระมหาทศพรปุญฺญงฺกุโรบุญยรางกูร๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๘๑ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๔๗.พระมหาประวิทย์ปุณฺณชโยหลักด่าน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๒ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๔๘.สามเณรเอกราชกิมง่วนสง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๓ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๔๙.สามเณรพงศ์ศิริเดือนขาว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๔ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๕๐.สามเณรโชคชัยนกแล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๕๑.สามเณรประจักร์กันทะวงษ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๖ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๕๒.สามเณรอภิรักษ์โกลด์ชไตน์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๗ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๕๓.พระมหาประสงค์ปารมิญฺชโยปูไฝ๓๑๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๗ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๕๔.พระมหาณัฐพงศ์สิริวํโสเจริญเรืองรังสี๕๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๘ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๕๕.พระมหาอรรถพลกุลสิทฺโธสหกาญจนกุล๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๙ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๕๖.พระมหาแก้วปัญญาปญฺญาชโยหินกล้า๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๖๐ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๕๗.พระมหาวินิจวรทชโยลาคำ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๑ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๕๘.พระมหาวัฒนาโฆสิตชโยคิมประโคน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๒ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๕๙.พระมหาพลวิทย์เขมินฺทชโยแต้พานิช๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๓ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๖๐.พระมหาชาญชัยชวนชโยวรวงศ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๔ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๖๑.พระมหาเกียรติศักดิ์กิตฺติวณฺโณกรวยทอง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๕ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๖๒.สามเณรรณภพขุนสังวาลย์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๖ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๖๓.สามเณรศุภณัฐดวงจันทร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๗ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๖๔.พระมหาอัศนัยวิสฺสุตชโยคำจีน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๕ป.ธ.๘๒๕๕๕
๑๖๕.พระมหาพลสันต์พลคฺคชโยคุณสาร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๖ป.ธ.๘๒๕๕๕
๑๖๖.พระมหายอดนภาวิสิฏฺฐชโยบัตรวิเศษ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๗ป.ธ.๘๒๕๕๕
๑๖๗.พระมหาอรรถชัยวรตฺถชโยสวัสดิ์รักษา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๘ป.ธ.๘๒๕๕๕
๑๖๘.สามเณรทินพัฒน์ศิริพันธุ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๙ป.ธ.๘๒๕๕๕
๑๖๙.พระมหาเฉลิมปญฺญาภรโณไตรรัตนานุสรณ์๔๖๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๗ป.ธ.๙๒๕๕๕
๑๗๐.พระมหาธนาเตชธมฺโมวรรณสมบูรณ์๓๕๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๙๒๕๕๕
๑๗๑.พระมหาอาคมสนฺติชโยเครือพิมาย๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙ป.ธ.๙๒๕๕๕
๑๗๒.พระมหานรพลพลญฺชโยแสงเดช๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๐ป.ธ.๙๒๕๕๕
๑๗๓.พระมหานิติวิทย์วฑฺฒชโยชินธนานันท์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๑ป.ธ.๙๒๕๕๕
๑๗๔.สามเณรวิโรจน์วงแสนชัย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๒ป.ธ.๙๒๕๕๕