ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระชีพตปสีโลแซ่ลิ่ม๔๑๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.พระจักรพัชร์นนฺทวํโสปฐมวงศ์ชวาล๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.พระอภินัยตนฺติวฑฺโฒชินพิพัฒน์๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.พระเกียรติศักดิ์กิตฺติสกฺโกเอนกพงษ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.พระณัฐพงษ์ปญฺญาสิริสีโท๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.พระนครโกวิทวํโสครองสมบัติ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.พระจิระศักดิ์จิรสกฺโกช่วยบัว๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.พระเสถียรจินฺตากโรเวียนนอก๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.พระสุทัศน์ทตฺตเขโมมิลาวรรณ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.พระพัสกรมนฺตวชิโรแก้วเพ็ชร๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.พระสยามจนฺทโชติโกตูมกูล๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.พระปรัชญกมลคุตฺตปุญฺโญวรรณมณี๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.พระหลิงเจี้ยนเหวินญาณวุฑฺโฒแซ่หลัง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.พระสราวุฒิญาณสโรบุปผา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.พระชาญยุทธเอกสิทฺโธจันทร์สุข๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.พระวิภาชทนฺตจิตฺโตกาญจน์อาภากร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.พระกิตติฤทธิ์อิทฺธิญาโณโกทาสุข๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.พระเปรมปรีดาขนฺติธโชแก้วกาหลง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.พระกิตติคุณเมตฺติธมฺโมตั่งวังมน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.พระวรพลกิตฺติปุญฺโญบุญล้ำ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.พระวีระพลวชิรจิตฺโตกุลศิริ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.พระอัมรินทร์สนฺติธมฺโมวังเจ็กแซ่๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.พระศรัณย์พลญาโณวัฒนเกษมสกุล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.พระประนัยอคฺคชโยอัคคะ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๕.พระอภิสิทธิ์อาภาธโรใบหนองฮี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๖.พระวรวิทย์วิชฺชากโรบุญประโคม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๗.พระธราธรภทฺทวํโสหงษ์เจริญ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๘.พระกรวิชญ์กนฺตวิชฺโชบรรจงเกตุ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๙.พระอรรควัฒน์สุวณฺณวโรทองนาค๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๐.สามเณรไตรสิทธิ์แสงฐิตาพันธุ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๑.สามเณรจตุรภัทรแสงอุทัย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๒.สามเณรภัทรพลมุมทอง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๕๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๓.สามเณรทรงพลกลิ่นบัว๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๔.สามเณรสุทธิเกียรติวงศ์สวรรยา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๕.สามเณรอนันตพงษ์ปากบั้น๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๖.สามเณรพศวัตศรีวรพันธ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๗.สามเณรปกรณ์นันตสินธุ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๘.สามเณรสุพรเทพแซ่ลิ้ม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๙.สามเณรคุณานนท์มาลากุล ณ อยุธยา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๐.สามเณรธนากรสุนี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๑.สามเณรปุญญพัฒน์มนวรรธน์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๒.สามเณรอุทัยชาชำนาญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๓.สามเณรพัทชรพงศ์สงวนวงษ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๔.สามเณรรัตนพลประสาททอง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๕.สามเณรชลิตนพณัฐคำภา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๖.สามเณรธนพลอุ่นบุญเรือง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๗.สามเณรนพดลชมภูศรี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๘.สามเณรต่อเกียรติจันทรสอน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๙.สามเณรวรพงศ์สิริศรีมงคล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๐.สามเณรสัญญาบุญโจม๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๑.สามเณรวัฒนะดอกสะบา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๒.สามเณรพีรพัฒน์บุญเสนาะ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๓.สามเณรเทิดภูมิฟูวังหม้อ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๔.สามเณรเจตน์ภพวงษ์สมาจารย์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๕.สามเณรจิรพงษ์โชติบุตร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๖.สามเณรธีรภัทรเพียจันทร์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๗.สามเณรสมพงษ์บำรุงมิตร๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๘.พระสุเนตรฉฬภิญฺโญทองเขาอ่อน๓๗๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๕๙.พระวุฒิชัยปญฺญาวุฑฺโฒนิยมวัน๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๐.พระสมเกียรติปุญฺญเตโชเตชะรัตนสิทธิ์๓๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๑.พระณรงค์กิตฺติปาโลธิติมาพงศ์๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๒.พระวัชรพงศ์วชิรปญฺโญรุกขพันธ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๓.พระสมบูรณ์ทนฺตวํโสจันทะนัน๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๔.พระพงษ์ศิริปริปุณฺโณไขว้เครือ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๕.พระไตรพรพรณปญฺโญจอดสันเทียะ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๖.พระจรัลภูรินนฺโทสาครอมรศรี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๗.พระสมโชคปุณฺณวณฺโณสุวรรณสิงห์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๘.พระณัฐวุฒิฐานคฺโคจิตร์หวัง๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๖๙.พระธวัชชัยคุณากโรคำทองสุข๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๐.พระอวิรุทธิ์อภิฉนฺโทแสนวัด๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๑.พระสิทธิพัฒน์สกฺกวํโสเต็งการณ์กิจ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๒.พระเฉลิมพลอาชิโตพยุหะ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๓.พระสุชาติภทฺทกิตฺติโกสุพะนาม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๔.พระพุทธวัจน์หฏฺฐมโนแก้วบรรจักร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๕.พระกมลกมโลเติมนิติกุล๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๖.พระนพคุณญาณฐิโตบุญมั่น๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๗.พระธรณ์ธันย์อตฺตทนฺโตเขื่อนคำ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๘.พระโสรัจน์รตนวํโสเสริมรัตน์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๗๙.สามเณรณัฐวุฒิชื่นจอหอ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๐.สามเณรณัฐพลจันทา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๑.สามเณรนครทรายคำปวน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๒.สามเณรนิพลฤทัยกูลมั่นคง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๓.สามเณรสิทธิชัยเดชคำพู๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๔.สามเณรชยันต์นิราช๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๕.สามเณรปุญญพัฒน์หงษ์ศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๖.สามเณรธีรศักดิ์รักสกุล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๗.สามเณรเกียรติศักดิ์เข็มขาว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๘.สามเณรเทวนาถโหรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๘๙.สามเณรเขตโสภณลักษณ์ลาวัณย์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๙๐.สามเณรวัชรินทร์เมืองสุวรรณ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๙๑.สามเณรธัชธรรมตั้งบูรณะกูล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๙๒.สามเณรวิทยาเหลืองอร่าม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๓.สามเณรวรวัชรนันติ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๔.สามเณรธนธรณ์จงรัตน์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๕.สามเณรศราวุฒิเทียมเมฆา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๖.สามเณรจิรศักดิ์มากนาสัก๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๗.สามเณรอินทนนท์พวงศรี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๘.สามเณรธงชัยนิยมพิทักษ์พงศ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๙๙.สามเณรพรชัยพิลาเทพ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๐.สามเณรดุสิตคำปิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๑.สามเณรศิริราชภักดีราช๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๒.สามเณรวิลลี่ฮุทเทล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๓.สามเณรณัฐวุฒิมีศรีสุข๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๔.สามเณรวุฒิศักดิ์ชัยวร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๕.สามเณรณัฐวุฒิมโนทัย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๖.สามเณรจักรพัฒน์สงวนพันธุ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๗.สามเณรวิวัฒน์มีสม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๘.สามเณรณฑัตสุรเณร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๐๙.สามเณรโนบุโอทาคาชินา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๐.สามเณรณัฐพลภูวนาฏภิญโญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๑.สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๒.สามเณรพงศธรวงศ์อินทร์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๓.พระพงศ์ศักดิ์ฐานิโยคงคารัตนรักษ์๓๕๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๔.พระทรงวุฒิชยวุฑฺโฒวนิชพงษ์พันธุ์๔๓๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๕.พระวิเชียรอภินนฺโทอารมย์ชื่น๕๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๖.พระภาณุโอภาสโกภูวนาฏภิญโญ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๗.สามเณรวิทยางามกฤตยา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๘.สามเณรชราธรนามวงษ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๑๙.สามเณรสุระธรรมปราบภัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๒๐.สามเณรฐากรชูพงศ์กุลวัฒน์ชูกิจ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๒๑.สามเณรชัยมงคลศรีสมบูรณ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๒๒.สามเณรพิศณุพนธ์สีดาจัน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๒๓.สามเณรพีรพลแดงพันโพ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๒๔.พระมหาภาณุรักษ์คุตฺตสีโลราญรอน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๒๕.พระมหากฤตนัยรตนปญฺโญเอกรักษาศิลป์ชัย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๒๖.พระมหาศุภเกียรติสุภกิตฺติโกตรีสอน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๒๗.พระมหาบัณฑิตปณฺฑิตชโยกิตติวชิระกุล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๒๘.สามเณรฉัตรชัยนันทจิรวัฒน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๒๙.สามเณรศราวุฒิวันลักษณ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๐.สามเณรจักรพันธ์วงค์คำ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๑.สามเณรนิรัชฌานแก้ววชิราภรณ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๒.สามเณรวิริทธิพลอภิวิชญ์ชลชาติ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๓.สามเณรอัศรางค์กูลภาพสิงห์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๔.สามเณรโยธินอรรคนันท์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๕.สามเณรอภิสิทธิ์บุญเลี้ยง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๖.สามเณรจักรกฤษณ์ท้าวเม้ย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๗.สามเณรเมฑัตลาโส๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๘.สามเณรธนกรไก่เจริญ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๓๙.สามเณรนำบุญตั้งตระกูล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๐.สามเณรณัฐดนัยจันทะพันธ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๑.พระมหาชัฏพงศ์กตปุญฺโญฉายทองดี๓๓๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๒.พระมหาเอกพันธ์เขมวํโสปิ่นพงค์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๓.พระมหาธีรพงษ์ฐานวีโรทองสมบัติ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๔.พระมหาอิสระพงศ์ธมฺมิสฺสโรสามหมอ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๕.พระมหาณัฐวุฒิณฏฺฐชโยจันทร์โชติ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๖.สามเณรไพรัชนาสาธร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๗.สามเณรวีระพลหมื่นหาวงค์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๘.สามเณรศักดิ์มงคลแก้วแดง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๙.สามเณรเอกพจน์กุรกนก๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๕๐.สามเณรเจตพงษ์เสนคราม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๕๑.สามเณรวันเฉลิมสุวรรณเลิศ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๕๒.สามเณรพิพัฒน์คงกระพันธ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๕๓.สามเณรวรัญญูสุบรรณณอยุธยา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๕๔.สามเณรสมชายชนะกลาง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๕๕.สามเณรภัควัฒน์อำไพ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๕๖.สามเณรอโนชาตั้งตระกูล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๕๗.สามเณรฐาปนาวุฒิคงช่วย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๕๘.สามเณรธานินทร์ตะวะนะ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๕๙.สามเณรพิเชษฐ์ชินมา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๐.สามเณรทนงศักดิ์เติมผล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๑.สามเณรพงศธรสุขจิต๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๒.สามเณรญาณวรุตม์กสิวงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๓.สามเณรรชฏสุรเณร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๗๓ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๔.สามเณรเอกดนัยสง่าศรี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๔ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๕.พระมหาพลวัฒน์อรุณโชโตเอกอรุณรุ่งฤทธิ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๖.พระมหาภาคภูมิติสฺสชโยผิวเกลี้ยง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๗.สามเณรอนุชาขันเงิน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๘.สามเณรวิทเนศพันธุ์เพ็ง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๖๙.สามเณรเทิดเกียรติเวียงสิมมา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๗๐.สามเณรศักดิ์ศรีพรหมทา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๗๑.สามเณรอาริศรทองประสาร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๗๒.สามเณรพงศธรเนาว์เภา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๗๓.สามเณรเบญจาสนทนา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๗๔.พระมหาธีรวัฒน์ญาณชโยพูลทวี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๔ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๗๕.สามเณรฑาฎาเมินทุกข์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๗๖.สามเณรจิรายุโพธิ์ศรีทอง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๖ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๗๗.สามเณรอธิวัฏบุราณรมย์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๗ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๗๘.สามเณรศุภณัฐเนตรสิน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๘๘ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๗๙.พระมหาพิเชษฐโกวิโทแดงทอง๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๘๗ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๘๐.พระมหาจรัญธมฺมุตฺตโมสุพรรณ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๘๘ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๘๑.พระมหาโชคชัยสิรินฺทชโยนกแล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๙ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๘๒.สามเณรพงศ์ศิริเดือนขาว๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๙๐ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๘๓.พระมหาสุทธินารถญาณชโยรังสิตสวัสดิ์๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๙ป.ธ.๘๒๕๕๖
๑๘๔.พระมหาดำรงค์ปชฺโชตชโยสัมพะวงศ์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๘๒๕๕๖
๑๘๕.พระมหาอัสกรณ์อคฺคญฺญชโยแตงดี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๘๒๕๕๖
๑๘๖.พระมหาหล้าวิชิตชโยปู่ทอง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๒ป.ธ.๘๒๕๕๖
๑๘๗.พระมหาปิยณัฐปิยชโยเปรมปราโมทย์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗ป.ธ.๙๒๕๕๖
๑๘๘.พระมหาอรรถชัยวรตฺถชโยสวัสดิ์รักษา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๙๒๕๕๖