ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๒๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระผาเหล็กยติสกฺโกสีเครือดง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.พระรังสรรค์ธมฺมทินฺโนภูลายขาว๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.พระณัฐพงศ์คุณฏฺฐิโตคำดิษฐ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.พระไพฑูรย์ปญฺญาปทีโปชาวน้ำ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.พระพนารักษ์ปุณฺณวีริโยแสนพันธ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.พระยิ่งยงคุณาธิโกหงษ์ดี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.สามเณรพงศ์พลสุขพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.สามเณรณรงค์ศักดิ์แก้วสมบัติ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.สามเณรนันทวัตรเรืองรัมย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.สามเณรธนกรครุฑอ่ำ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.สามเณรณัฐพลด่านสาคร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.สามเณรศุภากรหิรัญศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.สามเณรเรืองฤทธิ์ตูพันดุง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.สามเณรศหัศวรรตเอี่ยมสง่า๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.สามเณรกัมปนาทสุวรรณเลิศ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.สามเณรทวีโชคศรแสง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.สามเณรอภิชาแจ่มจันทร์ชนก๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.สามเณรวุฒิพงษ์ดวงดอกไม้๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.สามเณรวีรพงษ์บัวศรี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๐.พระอุเทนอาภาธโรแจ่มเมือง๓๘๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๑.พระธรากิตฺติธโรกาญจนภูพิงค์๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๒.พระพิเชฐเขมเชฏฺโฐมณีกุลวัฒนา๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๓.พระไพบูลย์โรจนธมฺโมไพธรรมโชติวัฒน์๗๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๔.พระชวลิตโฆสชโวโภควรากร๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๕.พระสมภารสุทฺธิปภาโสกลางโสภา๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๖.พระณัฐวุฒิคุตฺตวิชฺโชเวียงจันทร์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๗.พระกิตติชัยเนปกฺโกอุดมคุณากร๕๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๘.พระสุริศร์วิรโชตั้งปรีชาพาณิชย์๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๙.พระธานินทร์ญาณินฺโทอินทรหะ๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๐.พระเอกชัยชยสาโรยาชุมภู๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๑.พระพจภณเขมโชโตแน่นหนา๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๒.พระอภัยอคฺคจิตฺโตกะสวย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๓.สามเณรธงชัยทะบุญ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๔.สามเณรวรรธนะคำใจ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๕.สามเณรนันทยศอุกำแพง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๖.สามเณรสิริโชคนุชเทียน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๗.สามเณรกฤษณะเมืองสนธิ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๘.สามเณรธันวาวางขุนทด๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๙.สามเณรลิขิตพรมแดง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๐.สามเณรคงศักดิ์สุกใส๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๑.สามเณรชลกานต์ชูชอบ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๒.สามเณรวชิรวิทย์มนต์ดี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๓.สามเณรธนพลเจริญผล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๔.สามเณรอดิเรกกันหาเขียว๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๕.สามเณรจิรายุทรัพย์โภคา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๖.สามเณรศิวกรวาที๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๗.สามเณรสันติสุขสุขคำมี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๘.สามเณรวุฒิพันธ์ขจรพิพัฒน์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๙.สามเณรสุริยาอุ่นสมัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๐.สามเณรพัทธนันท์สุนทรวราเชษฐ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๑.สามเณรพิทยาธรกรวิจิตต์ศิลป์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๒.สามเณรนภูรินทร์ใต้คีรี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๓.สามเณรพีระพงษ์สนิทกลาง๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๔.สามเณรทศพลประทุมภักดิ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๕.พระวีรพงษ์สงฺขวํโสสังข์วงษ์๓๕๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๖.พระจักรพัชร์นนฺทวํโสปฐมวงศ์ชวาล๓๑๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๗.พระณฐมนกนฺตมโนเสมทับ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๘.พระสมโชคปุณฺณวณฺโณสุวรรณสิงห์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๙.พระเอกวิทย์นาถวิชฺโชม่วงนาวงษ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๐.พระประพันธ์ชาติวฑฺฒโกอ่อนซ้อยสกุล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๑.สามเณรอำพลเนาว์ศรีสอน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๒.สามเณรชาญชัยชุ่มชื่น๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๓.สามเณรปกรณ์นันตสินธุ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๔.สามเณรดูโน๊ะขั้ว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๕.สามเณรอำนาจบุญโสภา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๖.สามเณรชนกานต์กิ่งก้าน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๗.สามเณรทักษ์ดนัยลูกอิน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๘.สามเณรเควินทองอันตัง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๙.สามเณรพงศกรอิงคะวะระ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๐.สามเณรอภิวัฒน์ครองยุติ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๑.สามเณรบรรณวิชญ์ภิรมย์รักษ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๒.สามเณรปฐมพลสุขจั่นผล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๓.สามเณรวัชรินทร์เมืองสุวรรณ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๔.สามเณรยุทธนาธันยพงศา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๕.สามเณรอรรถชัยแย้มเยื้อน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๖.สามเณรนฤเบศน์ส่งประสาทศิลป์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๗.สามเณรบุญฤทธิ์เพชรรัตน์เมธากุล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๘.สามเณรอัครเดชบุญกอง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๙.สามเณรหมีอายี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๐.สามเณรบัณฑิตแสงทอง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๑.สามเณรอดิเทพวิภาสพาณิชกุล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๒.สามเณรธนพลเฉิน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๓.สามเณรณัฐดนัยเจริญศรี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๔.สามเณรหงษ์ทองไชยศรี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๕.พระชีพตปสีโลแซ่ลิ่ม๔๓๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๖.พระธณัชเชฏฺฐธมฺโมสุวรรณเศรษฐ๓๕๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๗.พระธีรากานต์สมปญฺโญจารุสิงห์๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๘.พระวุฒิชัยปญฺญาวุฑฺโฒนิยมวัน๔๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๙.พระกานต์ญาณกนฺโตลวากร๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๐.พระกวีศักดิ์กิตฺติรกฺโขเจริญจุฑารักษ์๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๑.พระนครโกวิทวํโสครองสมบัติ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๒.พระธวัชชัยคุณากโรคำทองสุข๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๓.พระศรัญญูภูริมโนภูมิหวา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๔.พระสิทธิพัฒน์สกฺกวํโสเต็งการณ์กิจ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๕.พระวงค์วริศวิสารโทพงษ์ลี้รัตน์๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๖.พระศุฆัญฐณภปวรญาโณซุ่นห้วน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๗.พระศักดิ์ชัยจารุชโยจารุสิน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๘.พระธีระพลฐิตวํโสงามเกียรติทรัพย์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๙.พระสุชาติญาณสุทฺโธอินตอง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๐.สามเณรชูชัยแก้วหงษา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๑.สามเณรอภิวัฒน์ขันทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๒.สามเณรบดีธรรมเศรษฐมาตย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๓.สามเณรอภิชาติภายไธสง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๔.สามเณรโกวินสอนโยธา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๕.สามเณรดุสิตคชเดช๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๖.สามเณรณัฐพลจันทา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๗.สามเณรสิทธิชัยเดชคำพู๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๘.สามเณรวสันต์ปานบุญเกิด๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐๙.สามเณรทัตพงค์กสิกิจ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๐.สามเณรกฤตภัคอินใหม่๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๑.สามเณรชลิตนพณัฐคำภา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๒.สามเณรธนพลอุ่นบุญเรือง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๓.สามเณรธนบดีปัญญาดี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๔.สามเณรเขตโสภณลักษณ์ลาวัณย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๕.สามเณรสุรธัชไชยคำหาญ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๖.สามเณรปิยะวัฒน์แปลงดี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๗.สามเณรพยัคฆ์เพียรยิ่ง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๘.สามเณรศุภกรรัตนดิลกณภูเก็ต๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑๙.สามเณรทวีโชคธิติธรรมนาคกุล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒๐.สามเณรไพโรจน์กุรกนก๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒๑.สามเณรบรรชาครองพันธ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒๒.สามเณรกล้าตะวันพุ่มไสว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒๓.สามเณรอธิบุตรยอดพุดซา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒๔.สามเณรจักรพันธุ์อยู่เย็น๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒๕.สามเณรประพนธ์นวลเถลิงศักดิ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒๖.สามเณรจตุพรปากบั้น๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒๗.พระมหาชวลิตอตฺถโชโตสหเจริญชัย๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๒๘.พระมหากิตตินันท์กิตฺตินนฺโทแสงส่งไพศาล๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๒๙.พระมหาวรพลกิตฺติปุญฺโญบุญล้ำ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๐.พระมหาธราธรภทฺทวํโสหงษ์เจริญ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๑.พระมหาอภิสิทธิ์อาภาธโรใบหนองฮี๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๒.พระมหาธรณ์ธันย์อตฺตทนฺโตเขื่อนคำ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๓.พระมหาโสรัจน์รตนวํโสเสริมรัตน์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๔.พระมหาจตุรภัทรอาทิจฺจโรจโนแสงอุทัย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๕.พระมหาวรภาสธมฺมสิทฺโธราชเปียง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๖.พระมหาธนธรณ์ธมฺมวิริโยจงรัตน์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๗.สามเณรฉัตรดนัยตระกูลคูศรี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๘.สามเณรวิทยาเหลืองอร่าม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๓๙.สามเณรสุริยาฟักอ่ำ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๐.สามเณรณัฐวัฒน์อังกินันทน์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๑.สามเณรศราวุฒิเทียมเมฆา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๒.สามเณรไพโรจน์พะวงจิตร๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๓.สามเณรภัทรพลมุมทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๔.สามเณรรณฤทธิ์บุญทูล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๕.สามเณรอินทนนท์พวงศรี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๖.สามเณรณัฐพงษ์แสงวงศ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๗.สามเณรศุภชัยดาระหงษ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๘.สามเณรพศวัตศรีวรพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๔๙.สามเณรกิตติศักดิ์ยอดทองหลาง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๐.สามเณรวุฒิศักดิ์ชัยวร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๑.สามเณรธวัชชัยสายสมบัติ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๒.สามเณรอรรนพแก้วเสริม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๓.สามเณรฐิติพันธ์ณัฐธยาน์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๔.สามเณรณฑัตสุรเณร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๕.สามเณรนัทดนัยวิภาวิน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๖.สามเณรโนบุทาคาซินา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๗.สามเณรปรินทรจันทร์หอม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๘.สามเณรธนากรสุนี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๕๙.สามเณรปุญญพัฒน์มนวรรธน์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๐.สามเณรพัทชรพงศ์สงวนวงษ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๑.สามเณรรัตนพลประสาททอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๒.สามเณรวรพงศ์สิริศรีมงคล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๓.สามเณรวัฒนะดอกสะบา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๔.สามเณรพีรพัฒน์บุญเสนาะ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๕.สามเณรเทิดภูมิฟูวังหม้อ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๖.สามเณรเจตน์ภพวงษ์สมาจารย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๗.สามเณรธีรภัทรเพียจันทร์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๘.สามเณรวาทิศคำแท้๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๖๙.พระมหากิตติกิตฺติญาโณเถลิงเกียรติขจร๔๓๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๗๐.พระมหาวีรวุฒิอมโรสายวิเศษ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๗๑.พระมหาอภินัยตนฺติวฑฺโฒชินพิพัฒน์๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๗๒.สามเณรนันทวัฒน์ทองโท๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๗๓.สามเณรสุทธิเกียรติวงศ์สวรรยา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๗๔.สามเณรเกียรติศักดิ์เข็มขาว๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๗๕.สามเณรสิทธิชัยชำนาญพุดซา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๗๖.สามเณรอภิสิทธิ์เหล่าชินชาติ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๗๗.พระมหาณัฐวุฒิณฏฺฐชโยจันทร์โชติ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๘๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๗๘.พระมหาวิทยาธมฺมวโรงามกฤตยา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๗๙.สามเณรวรวัชรนันติ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๐.สามเณรอนุชนวันจงคำ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๘๖ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๑.สามเณรฐิติวัฒน์สมรัก๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๗ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๒.สามเณรอัศรางค์กูลภาพสิงห์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๘ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๓.สามเณรชราธรนามวงษ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๘๙ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๔.สามเณรธงชัยนิยมพิทักษ์พงศ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๕.สามเณรสุวินิจเลาหวงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๖.สามเณรณัฐพลภูวนาฏภิญโญ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๗.สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๘.สามเณรพงศธรวงศ์อินทร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๘๙.พระมหาวันชัยกตนาโถแม้นทิม๓๕๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๙๐.พระมหาโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่า๓๑๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๙๑.สามเณรเอกพจน์กุรกนก๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๙๒.พระมหาธานินทร์คณาธาโรคณาธาร๔๗๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๘ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๙๓.พระมหาสุรเชษฐ์อติรตโนสายแก้ว๓๐๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๙ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๙๔.พระมหาอาริยะโอทาโตศรีสังข์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๐ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๙๕.พระมหาภาณุรักษ์คุตฺตสีโลราญรอน๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๙๖.พระมหาแสงชัยคุณทฺธโรชมพูวงศ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๙๗.พระมหากฤตพจน์สกฺกธมฺโมปุระ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๙๘.พระมหาอโนชาอาทิตฺตชโยตั้งตระกูล๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๙๙.พระมหาฐาปนาวุฒิถาวรชโยคงช่วย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๐.พระมหาอุกฤษฏ์อุกฺกฏฺฐชโยบุญจำรวญ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๖๒๕๕๘