ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระกัมพลอตฺถปาโลชำนาญ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.พระคงกระพันวุฑฺฒิธโรเข่งพิมล๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.พระอนุสรณ์อติสุโภศิริขจร๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.พระภูรัชทนฺตวํโสศรีเลิศรส๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.พระชาญชัยปญฺญาวโรอยู่เจริญ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.พระปกป้องทิตฺตวณฺโณคำหอม๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.พระนิรุทธิ์รตนสุโภโสรัตน์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.พระสิทธิชัยวิชฺชุตฺตโมวารีทิพย์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.พระสุรนาทวุฑฺฒมโนวิจิตร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.สามเณรเดชฤทธิ์ฮ่องยี่ซี่๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรณัชพนมีศรีสุข๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรพลากรดีประเสริฐ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรวุฒินนท์ศิริมา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.สามเณรปิยวัฒน์ปลอดรอด๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๕.สามเณรศุภลักษณ์บุรีขันธ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๖.สามเณรสุรสิทธิ์สุนทรพิทักษ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๗.สามเณรสุเมธใจหล้า๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๘.สามเณรบัณฑิตเนินทอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๙.สามเณรกมลวัฒน์เลี้ยงประเสริฐ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๐.สามเณรสุราชศรีวิเศษ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๑.สามเณรอนิรุทธิ์เต๋จ๊ะ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๒.สามเณรจอเหล่ทูทอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๓.สามเณรรณชัยแสงวงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๔.สามเณรกฤษฎิ์ธนพนธ์ชุมพร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๕.สามเณรมนต์ธรต่อสนิท๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๖.สามเณรภาราดรวงษ์น้อย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๗.สามเณรอภิสิทธิ์คงเจริญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๘.สามเณรมงคลกันทร๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๙.สามเณรชยันต์พลเปรมธาวินัย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๐.สามเณรสามารถพรายน้ำ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๑.สามเณรวสุบัณฑิตภูชิตธนิสร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๒.สามเณรจิรษักดิ์แป้นเพ็ชร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๓.สามเณรบวรรัตน์ลิขิตวิบูลย์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๔.สามเณรณัฐพงศ์วิภาวิน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๕.สามเณรพรหมมาจางถาวร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๖.สามเณรมฆวินทร์อินทร์สา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๗.สามเณรณัฐภัทรจำปา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๘.สามเณรณัชพลเรียนรังษี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๙.สามเณรธไนศวรรย์จิ๋ววิเศษ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๐.สามเณรนิธิพลสายพินทอง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๑.สามเณรนวพลวิลัยเกษ๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๒.สามเณรภัคณัฐจันทร์สมบูรณ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๓.สามเณรธนภูมิผลิตวานนท์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๔.สามเณรโชคชัยชุมรัมย์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๕.พระอิศเรศกิตฺติสฺสโรกันใจบุตร๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๖.พระสมโภชน์อตฺตชิโนสิงขรณ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๗.พระภูวิชญ์วรธมฺโมเทวะเศกสรรค์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๘.พระสถาพรมหาสุโขสุขดี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๙.พระอิสรพงษ์ปโมทิโตเกษหอม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๐.พระลำเงินธมฺมสโรสุวรรณวงศ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๑.สามเณรสรศักดิ์หล่อแหลม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๒.สามเณรสิทธิพลสิงห์บัว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๓.สามเณรอากิโนบุโอซากะ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๔.สามเณรธนากรมากุลต๊ะ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๕.สามเณรพงศธรวงศ์ชัย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๖.พระเอกวศินธมฺมสุทฺโธแจ่มเนียม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๗.สามเณรสิริโชคนุชเทียน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๘.สามเณรญาณวุฒิกิ่งก้าน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๙.สามเณรวีรดลสมานมิตร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๐.สามเณรศหัศวรรตเอี่ยมสง่า๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๑.สามเณรโกมินทร์ฉายยิ่ง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๒.สามเณรวีรพงษ์บัวศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๓.พระไพฑูรย์ปญฺญาปทีโปชาวน้ำ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๔.พระอานนท์ธมฺมิทฺธิโกทับคง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๕.สามเณรจิรายุเพชร์รักษา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๖.สามเณรพงศ์พลสุขพันธ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๗.สามเณร ม.ล.เดชเมธีลังกาพินธุ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๘.สามเณรคงศักดิ์เศษสังข์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๙.สามเณรสิทธิชาติบุญนำ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๐.สามเณรศรายุทธหล้าสุดตา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๑.สามเณรสันติสุขสุขคำมี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๒.พระมหาสันติเนปกฺโกสุภาชนะ๔๑๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๓.พระมหาจักรพัชร์นนฺทวํโสปฐมวงศ์ชวาล๓๓๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๔.พระมหากวีศักดิ์กิตฺติรกฺโขเจริญจุฑารักษ์๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๕.พระมหาวีระพลวชิรจิตฺโตกุลศิริ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๖.พระมหาทองเพียรสิริทตฺโตโพธิ์ทัด๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๗.พระมหามนตรีธมฺมรกฺขิโตพายัพรักษ์ไพร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๘.พระมหาพัฒทานัยธมฺมธีโรเคนไชยวงค์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๗๙.สามเณรอำพลเนาว์ศรีสอน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๐.สามเณรอดินันท์เสวนะบัณฑิตแพทย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๑.สามเณรอภิวัฒน์ขันทอง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๒.สามเณรโกวินสอนโยธา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๓.สามเณรชาญชัยชุ่มชื่น๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๔.สามเณรดุสิตคชเดช๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๕.สามเณรสวัสดิ์ดัชถุยาวัตร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๖.สามเณรณัฐพลจันทา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๗.สามเณรภัคพลศิลปศิลานนท์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๘.สามเณรณัฐวุฒิมโนทัย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๙.สามเณรชยันต์นิราช๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๐.สามเณรสิทธิชัยเดชคำพู๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๑.สามเณรปุญญพัฒน์หงษ์ศรี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๒.สามเณรธีรศักดิ์รักสกุล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๓.สามเณรกฤตภัคอินใหม่๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๔.สามเณรธนพลอุ่นบุญเรือง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๕.สามเณรธนบดีปัญญาดี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๖.สามเณรปิยะวัฒน์แปลงดี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๗.สามเณรไพโรจน์กุรกนก๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๘.สามเณรบรรชาครองพันธ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๙.สามเณรอัครเดชบุญกอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๐.สามเณรหมีอายี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๑.สามเณรอธิบุตรยอดพุดซา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๒.สามเณรอดิเทพวิภาสพานิชกุล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๓.สามเณรณัฐดนัยเจริญศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๔.สามเณรหงษ์ทองไชยศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๕.สามเณรจตุพรปากบั้น๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๖.พระมหาธณัชเชฏฺฐธมฺโมสุวรรณเศรษฐ๓๗๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๗.สามเณรดูโน๊ะขั้ว๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๘.สามเณรอำนาจบุญโสภา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๙.สามเณรนิพลฤทัยกูลมั่นคง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๐.สามเณรเทวนาถโหรี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๑.สามเณรสุรธัชไชยคำหาญ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๒.สามเณรธัชธรรมตั้งบูรณะกุล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๓.สามเณรศุภกรรัตนดิลก ณ ภูเก็ต๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๔.สามเณรชีวธันย์ไพโรจน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๕.สามเณรบุญฤทธิ์เพชรรัตน์เมธากุล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๖.สามเณรกล้าตะวันพุ่มไสว๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๗.สามเณรประพนธ์นวลเถลิงศักดิ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๘.พระมหากิตติกิตฺติญาโณเถลิงเกียรติขจร๔๕๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๑๙.พระมหาวีรวุฒิอมโรสายวิเศษ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๐.พระมหาอิสระพงศ์ธมฺมิสฺสโรสามหมอ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๑.พระมหาวรพลกิตฺติปุญฺโญบุญล้ำ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๒.พระมหาอภิสิทธิ์อาภาธโรใบหนองฮี๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๓.พระมหาจตุรภัทรอาทิจฺจโรจโนแสงอุทัย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๔.สามเณรวิทยาเหลืองอร่าม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๕.สามเณรอรรถรักษ์อติชาต๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๖.สามเณรนิรัชฌานแก้ววชิราภรณ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๗.สามเณรชนะชัยบุญญา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๘.สามเณรนันทวัฒน์ทองโท๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๙.สามเณรต้นตระการพิลาดี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๐.สามเณรกัณฐ์ขวัญทองยิ้ม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๑.สามเณรโนบุทาคาชินา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๒.สามเณรเกียรติศักดิ์เข็มขาว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๓.สามเณรสิทธิชัยชำนาญพุดซา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๔.สามเณรปุญญพัฒน์มนวรรธน์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๕.สามเณรวรพงศ์สิริศรีมงคล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๖.สามเณรวัฒนะดอกสะบา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๗.สามเณรอภิสิทธิ์เหล่าชินชาติ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๘.สามเณรวาทิศคำแท้๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๙.พระมหาโสรัจน์รตนวํโสเสริมรัตน์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๐.พระมหาฉัตรชัยจิรญฺชโยนันทจิรวัฒน์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๑.พระมหาธนธรณ์ธมฺมวิริโยจงรัตน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๒.พระมหาภัทรพลธมฺมภทฺโทมุมทอง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๓.พระมหารณฤทธิ์ธมฺมวิสาโลบุญทูล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๔.พระมหาธีรพงษ์ฐานวีโรทองสมบัติ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๔๕.พระมหากฤตนัยรตนปญฺโญเอกรักษาศิลป์ชัย๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๔๖.พระมหาวิทยาธมฺมวโรงามกฤตยา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๔๗.พระมหาทนงศักดิ์เนกฺขมฺมชโยเติมผล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๔๘.สามเณรวรวัชรนันติ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๔๙.สามเณรธงชัยนิยมพิทักษ์พงศ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๐.สามเณรสุวินิจเลาหวงศ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๑.สามเณรเมฑัตลาโส๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๒.สามเณรณัฐพลภูวนาฎภิญโญ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๓.สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๔.พระมหาภาณุรักษ์คุตฺตสีโลราญรอน๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๖ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๕๕.พระมหาวัชรพลวิริยชโยดวงหม่อง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๖๗ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๕๖.พระมหาอาริศรสาสนชโยทองประสาร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๘ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๕๗.สามเณรวิริทธิพลอภิวิชญ์ชลชาติ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๕๘.สามเณรภัควัฒน์อำไพ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๕๙.สามเณรธนกรแก้วเจริญวิริยะ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๖๐.สามเณรนำบุญตั้งตระกูล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๒ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๖๑.สามเณรณัฐดนัยจันทะพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๓ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๖๒.พระมหาศุภณัฐจนฺทชโยดวงจันทร์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๘ป.ธ.๙๒๕๕๙