ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรเอกพลวงศ์สวาสดิ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.สามเณรเอกพงษ์พุ่มพวง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.สามเณรเสถียรวรรณศิริไพจิตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรธีรภัทรจำปาพัน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรฉัตรทองเสาวรส๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๖.สามเณรนิติกรมุยคำ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗.สามเณรธนกิจแก้วเจริญวิริยะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘.สามเณรสรศักดิ์หล่อแหลม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙.สามเณรมนต์ธรต่อสนิท๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐.สามเณรพัทธนันท์สุนทรวรเชษฐ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑.สามเณรอภิชาแจ่มจันทร์ชนก๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๒.สามเณรพิทยาธรกรวิจิตต์ศิลป์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๓.สามเณรวุฒิพงษ์ดวงดอกไม้๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๔.สามเณรณัฐพงศ์วิภาวิน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๕.สามเณรนิธิพลสายพินทอง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๖.สามเณรธนพลเจริญผล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๗.สามเณรณรงฤทธิ์วันศุกร์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๘.สามเณรวุฒินันท์เครือศรี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๙.สามเณรวันชัยโคตุพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๐.สามเณรพลากรดีประเสริฐ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๑.สามเณรศุภลักษณ์บุรีขันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๒.สามเณรแทนพนักงาม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๓.สามเณรธนกรครุฑอ่ำ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๔.สามเณรศุภากรหิรัญศรี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๕.สามเณรคงศักดิ์สุกใส๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๖.สามเณรอนิรุทธิ์เต๋จ๊ะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๗.สามเณรจอเหล่ทูทอง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๖๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.สามเณรวรวุฒิพุทธธรรม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๗๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.สามเณรธนดลปิ่นแดง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๗๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๐.สามเณรชยันต์พลเปรมธาวินัย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๗๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๑.สามเณรสามารถพรายน้ำ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๙๗๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๒.สามเณรณัฐภัทรจำปา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๙๗๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๓.สามเณรธไนศวรรย์จิ๋ววิเศษ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๙๗๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๔.สามเณรนวพลวิลัยเกษ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๗๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๕.สามเณรธนภูมิผลิตวานนท์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๗๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๖.สามเณรสุพรเทพแซ่ลิ้ม๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๗.สามเณรปฏิพลมุ่งประสิทธิชัย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๘.สามเณรศหัศวรรตเอี่ยมสง่า๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๙.สามเณรวีรพงษ์บัวศรี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๐.สามเณรลัทธ์ยี่จา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๑.สามเณรอภิวัฒน์ครองยุติ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๒.สามเณรกฤตภัคอินใหม่๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๓.พระมหากิตติกิตฺติญาโณเถลิงเกียรติขจร๔๖๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๔.พระมหาโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่า๓๓๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๕.สามเณรโนบุทาคาชินา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๖.สามเณรวัฒนะดอกสะบา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๗.สามเณรอภิสิทธิ์เหล่าชินชาติ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๘.พระมหาวิทเนศเวทชโยพันธุ์เพ็ง๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๗ป.ธ.๗๒๕๖๐
๔๙.พระมหาฐาปนาวุฒิถาวรชโยคงช่วย๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๘ป.ธ.๗๒๕๖๐
๕๐.พระมหาโชคชัยสิริชโยคมวิเศษ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๙ป.ธ.๗๒๕๖๐
๕๑.สามเณรณัฐพลภูวนาฎภิญโญ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๐ป.ธ.๗๒๕๖๐
๕๒.สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๑ป.ธ.๗๒๕๖๐
๕๓.พระมหาพิชิตปญฺญาวโรไชยยานนท์๓๗๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๘ป.ธ.๘๒๕๖๐
๕๔.พระมหาพลวัฒน์อรุณโชโตเอกอรุณรุ่งฤทธิ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๙ป.ธ.๘๒๕๖๐
๕๕.พระมหารณภพกิตฺติธมฺโมขุนสังวาลย์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๘๒๕๖๐
๕๖.พระมหาจิรายุโพธิชโยโพธิ์ศรีทอง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๘๒๕๖๐
๕๗.พระมหาอธิวัฏอธิชโยบุราณรมย์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๒ป.ธ.๘๒๕๖๐
๕๘.พระมหาศุภณัฐธมฺมสุโภเนตรสิน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๓ป.ธ.๘๒๕๖๐
๕๙.พระมหาวรพงศ์กุสลชโยมหาจันทร์๓๓๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕ป.ธ.๙๒๕๖๐