ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๐๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธาดาจรณธโรวิทักษบุตร๕๕๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.พระพิจิตรปภากโรกุลฐิติกร๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.พระสุบงกชนิสมฺมกาโรพันธ์คำภา๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.พระชาญณรงค์ปคุณธมฺโมกุสลจีรัง๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.พระเศรษฐวิชญ์เสฏฺฐวิชฺโชถิระศรุตานันท์๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.พระเอกพลอาจารปาโลเอกเศวตอนันต์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.พระเมธีวรกาโรศรีอาภรณ์๔๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.พระชัชวัชรปาลิโตกุจิรพันธ์๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.พระวิทัสน์สทฺธาพหุโลรัตนเลิศนาวี๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.พระนาวินนาถวโรจิวไว้วรณ์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.พระธนาพลธมฺมสิทฺโธขันเงิน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.พระชวินธมฺมโกวิโทพรธาดาวิทย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.สามเณรผดุงชัยเปรมปรีดา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรธรณ์เทพศรีสมุทร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.สามเณรเจมส์ลุงคำ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.สามเณรนนทวัฒน์เชยชื่น๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๗.สามเณรผดุงเกียรติสายแก้ว๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๘.สามเณรบัญญพลหอมเทียม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๙.สามเณรธนวรรธน์เจริญอนันตสิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๐.สามเณรณัฐนันท์นวลวัน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๑.สามเณรสมโชคพงษ์วิชัย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๒.สามเณรวายุคำทองนาค๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๓.สามเณรนพนนท์จีนดิบ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๔.สามเณรวีรภัทรวรุณวงศ์ชัย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๕.สามเณรดนุสรณ์จิ๋วปัญญา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๖.สามเณรทยุติธรคงเมือง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๗.สามเณรฐิติพงษ์แซ่ตั้น๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๘.สามเณรปกาสิตเพ็ชรพุดจาด๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๙.สามเณรนิพัทธ์เจริญศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๐.สามเณรปรเมธเต๋จ๊ะ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๑.สามเณรปิยะพงษ์สีหาพล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๒.สามเณรภูรินทร์พวงมาลัย๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๓.สามเณรปฏิภาณคำแผลง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๔.สามเณรเจษฎากัณหาพิมพ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๕.สามเณรพนาวัฒน์จันทร์เผือก๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๖.สามเณรดินนนลือชา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๗.สามเณรภูบดีพิบูลรัตน์๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๘.พระเด่นศักดิ์ชุติสฺสโรสายรัมย์๖๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๙.พระสุกิจจิรสุโขสุขล้อม๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๐.สามเณรสิทธิศักดิ์เข็มนอก๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๑.สามเณรสุรยุทธบุ้งทอง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๒.สามเณรภูกิจธนันวโรทัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๓.สามเณรสมชิตชนะกลาง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๔.สามเณรชัยโรจน์ศุภสวัสดิ์วรากร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๕.สามเณรถิรพลศรีบุรินทร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๖.สามเณรศุภมิตรเจตนาจรัสแสง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๗.สามเณรนรเศรษฐ์เขตแดน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๘.สามเณรสิริโรชน์เรือทมิฬ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๙.สามเณรพิชิตพงษ์ธนเจริญพิชิต๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๐.สามเณรฉัตรธรรมเค้ามาก๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๑.สามเณรสิปปภาสเจนฐิติกุล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๒.สามเณรชินวัตรมณีโชติ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๓.สามเณรศุภกรเฟื่องคอน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๔.สามเณรเพชรตะวันโพธิ์ขาว๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๕.พระคงกระพันวุฑฺฒิธโรเข่งพิมล๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๖.พระธานินทร์ญาณินฺโทอินทรหะ๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๗.พระพจภณเขมโชโตแน่นหนา๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๘.พระรังสรรค์ธมฺมทินฺโนภูลายขาว๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๕๙.พระณัฐพงศ์คุณฏฺฐิโตคำดิษฐ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๐.พระพนารักษ์ปุณฺณวีริโยแสนพันธ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๑.พระนพพลอุตฺตมปุญฺโญคำนก๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๒.พระภัทร์นฤนฐิตปุญฺโญบุญเทศ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๓.พระเทพนิติจิรเสฏฺโฐทิพย์เนตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๔.พระวรรธนะธมฺมนาโทคำใจ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๕.พระภีมวัจน์ธมฺมวิสุทฺโธกิจพนาชัย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๖.พระภูตะวันธมฺมชีโวถิ่นจันดา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๗.สามเณรเอกพลวงศ์สวาสดิ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๘.สามเณรสันติภาพตันสิริ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๙.สามเณรสุรพลศรีสะอาด๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๐.สามเณรจิรายุทรัพย์โภคา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๑.สามเณรกัมปนาทสุวรรณเลิศ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๒.สามเณรทศพลประทุมภักดิ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๓.สามเณรโชคตระการสิงห์คำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๔.พระธีระอตฺตทนฺโตชาติกระพันธุ์๔๑๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๕.พระสุทธิพันธ์วิสุทฺธิโกกัณหา๕๒๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๖.พระสมศักดิ์นาถสกฺโกปะทา๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๗.พระชวลิตโฆสชโวโภควรากร๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๘.พระภูรัชทนฺตวํโสศรีเลิศรส๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๙.พระเอกชัยชยสาโรยาชุมภู๔๑พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๐.พระนิรุทธิ์รตนสุโภโสรัตน์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๑.พระยศพลธมฺมธโรสาตร์เพ็ชร์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๒.พระสุระศักดิ์เขมสโรชัยบ้านกุด๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๓.พระสรพงษ์ธมฺมวชิโรช่วยกอบกิจ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๗๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๔.สามเณรกฤษณะเมืองสนธิ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๕.สามเณรเสถียรวรรณศิริไพจิตร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๖.สามเณรรัฐวุฒิโพธิคำ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๗.สามเณรธีรภัทรจำปาพัน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๘.สามเณรสิทธิพลสิงห์บัว๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๙.สามเณรอากิโนบุโอซากะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๐.สามเณรณัฐธีร์บูรณะเจริญพงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๑.สามเณรภัคณัฐจันทร์สมบูรณ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๒.สามเณรเนติธรมนต์ดี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๗๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๓.พระมหารังสรรค์จิรสคฺโคจิราดิเรก๔๗๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๙๔.พระมหาศิริสิริสาโรกาญจนวิชานนท์๕๑๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๙๕.พระมหาเอกวศินธมฺมสุทฺโธแจ่มเนียม๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๙๖.สามเณรธนพลเจริญผล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๙๗.สามเณรณรงฤทธิ์วันศุกร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๙๘.สามเณรเดชเมธีลังกาพินธุ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๙๙.สามเณรคงศักดิ์เศษสังข์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๐.สามเณรชลิตนพณัฐคำภา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๑.สามเณรพลากรดีประเสริฐ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๒.สามเณรสิทธิชาติบุญนำ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๓.สามเณรศุภลักษณ์บุรีขันธ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๔.สามเณรแทนพนักงาม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๕.สามเณรธนกิจแก้วเจริญวิริยะ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๖.สามเณรศุภากรหิรัญศรี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๗.สามเณรบัณฑิตแสงทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๘.สามเณรจอเหล่ทูทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๐๙.สามเณรจักรพันธ์อยู่เย็น๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๐.สามเณรวรวุฒิพุทธธรรม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๑.สามเณรสรศักดิ์หล่อแหลม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๒.สามเณรสันติสุขสุขคำมี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๓.สามเณรพัทธนันท์สุนทรวรเชษฐ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๔.สามเณรชยันต์พลเปรมธาวินัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๕.สามเณรธไนศวรรย์จิ๋ววิเศษ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๖.สามเณรนิธิพลสายพินทอง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๗.สามเณรนวพลวิลัยเกษ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๘.พระมหาศรายุทธธมฺมินฺโทกล่ำอินทร์๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๙.สามเณรฉัตรทองเสาวรส๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๐.สามเณรวุฒินันท์เครือศรี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๑.สามเณรพงศกรอิงคะวะระ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๒.สามเณรวันชัยโคตุพันธ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๓.สามเณรเขตโสภณลักษณ์ลาวัณย์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๔.สามเณรนิติกรมุยคำ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๕.สามเณรนฤเบศน์ส่งประสาทศิลป์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๖๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๖.สามเณรธนกรครุฑอ่ำ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๗.สามเณรคงศักดิ์สุกใส๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๘.สามเณรธนดลปิ่นแดง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๙.สามเณรอภิชาแจ่มจันทร์ชนก๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๐.สามเณรพิทยาธรกรวิจิตต์ศิลป์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๑.สามเณรวุฒิพงษ์ดวงดอกไม้๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๒.สามเณรสามารถพรายน้ำ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๓.สามเณรณัฐพงศ์วิภาวิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๔.สามเณรณัฐภัทรจำปา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๕.สามเณรธนภูมิผลิตวานนท์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๕๗๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๖.สามเณรก้องพิภพสีพรม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๘๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๗.พระมหาสันติเนปกฺโกสุภาชนะพระธรรมกายปทุมธานี๘๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๓๘.พระมหาอภินัยตนฺติวฑฺโฒชินพิพัฒน์พระธรรมกายปทุมธานี๘๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๓๙.พระมหาพัฒทานัยธมฺมธีโรเคนไชยวงค์พระธรรมกายปทุมธานี๘๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๐.พระมหาพิศณุพนธ์โสภิตชโยสีดาจันพระธรรมกายปทุมธานี๘๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๑.พระมหาดุสิตธมฺมเตโชคชเดชพระธรรมกายปทุมธานี๘๙ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๒.พระมหากิตติศักดิ์กลฺยาณชโยยอดทองหลางพระธรรมกายปทุมธานี๙๐ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๓.สามเณรชาญชัยชุ่มชื่นพระธรรมกายปทุมธานี๙๑ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๔.สามเณรพศวัตศรีวรพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี๙๒ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๕.สามเณรปฏิพลมุ่งประสิทธิชัยพระธรรมกายปทุมธานี๙๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๖.สามเณรณัฐพลจันทาพระธรรมกายปทุมธานี๙๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๗.สามเณรธวัชชัยสายสมบัติพระธรรมกายปทุมธานี๙๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๘.สามเณรฐิติพันธ์ณัฐธยาน์พระธรรมกายปทุมธานี๙๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๙.สามเณรนัทดนัยวิภาวินพระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๐.สามเณรสิทธิชัยเดชคำพูพระธรรมกายปทุมธานี๙๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๑.สามเณรปุญญพัฒน์หงษ์ศรีพระธรรมกายปทุมธานี๙๙ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๒.สามเณรธีรศักดิ์รักสกุลพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๐ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๓.สามเณรรัตนพลประสาททองพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๑ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๔.สามเณรธนากรสุนีพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๕.สามเณรอภิวัฒน์ครองยุติพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๖.สามเณรธนพลอุ่นบุญเรืองพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๗.สามเณรธนบดีปัญญาดีพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๘.สามเณรศุภกรรัตนดิลก ณ ภูเก็ตพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๙.สามเณรบรรชาครองพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๐.สามเณรหมีอายีพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๑.สามเณรอธิบุตรยอดพุดซาพระธรรมกายปทุมธานี๑๐๙ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๒.สามเณรวีรพงษ์บัวศรีพระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๓.พระมหาไพโรจน์ธมฺมโรจโนพะวงจิตร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๐ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๔.พระมหาเจตพงษ์สกฺกชโยเสนคราม๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๑ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๕.พระมหาศราวุฒิปริสุทฺธิชโยวันลักษณ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๒ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๖.สามเณรเจตน์ภพวงษ์สมาจารย์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๗.สามเณรไพโรจน์กุรกนก๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๘.สามเณรอัครเดชบุญกอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๖๙.สามเณรอดิเทพวิภาสพานิชกุล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๗๐.สามเณรประพนธ์นวลเถลิงศักดิ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๗๑.สามเณรหงษ์ทองไชยศรี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๗๒.พระมหาผดุงพงษ์ผาติวํโสแก้วดอกพระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๓.พระมหาณัฐวัฒน์อมตชโยลิ้มรัตน์พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๔.พระมหาอนุชนวิมุตฺติชโยวันจงคำพระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๕.พระมหาชราธรธมฺมโชโตนามวงษ์พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๖ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๖.พระมหานันทวัฒน์ธมฺมนนฺโททองโทพระธรรมกายปทุมธานี๑๕๗ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๗.พระมหาต้นตระการธมฺมกุสโลพิลาดีพระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๘.พระมหากัณฐ์ธมฺมสาโรขวัญทองยิ้มพระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๙.สามเณรหัสดีเลิศพันรายพระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๘๐.สามเณรสิทธิชัยชำนาญพุดซาพระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๘๑.พระมหาธัญสัณห์กิตฺติสาโรศรีบูระเดช๔๐๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๕ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๒.พระมหากิตติกิตฺติญาโณเถลิงเกียรติขจร๔๗๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๖ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๓.พระมหาโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่า๓๔๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๔.พระมหากิตติพงศ์สิริชโยศิลาวราเวทย์๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๙๘ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๕.พระมหากฤตนัยรตนปญฺโญเอกรักษาศิลป์ชัย๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๙ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๖.พระมหากฤตพจน์สกฺกธมฺโมปุระ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๐ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๗.พระมหาชินวัฒน์วาทชโยภาระดีไพเราะห์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๘.พระมหาเทิดเกียรตินาถชโยเวียงสิมมา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๙.พระมหาพงศธรสุจิตฺตชโยสุขจิต๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๐.พระมหาธงชัยธมฺมปชฺโชโตนิยมพิทักษ์พงศ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๑.พระมหาพิพัฒน์วิชโยคงกระพันธ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๒.สามเณรวัฒนะดอกสะบา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๖ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๓.สามเณรอภิสิทธิ์เหล่าชินชาติ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๗ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๔.พระมหากู้เกียรติกิจฺจารกฺโขสุขกิจเจ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๐ป.ธ.๘๒๕๖๑
๑๙๕.พระมหาวิริทธิพลวีริทฺธิชโยอภิวิชญ์ชลชาติ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๑ป.ธ.๘๒๕๖๑
๑๙๖.พระมหาพงศธรธีชโยเนาว์เภา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๒ป.ธ.๘๒๕๖๑
๑๙๗.สามเณรณัฐดนัยจันทะพันธ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๓ป.ธ.๘๒๕๖๑
๑๙๘.สามเณรณัฐพลภูวนาฎภิญโญ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๘๒๕๖๑
๑๙๙.สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๘๒๕๖๑
๒๐๐.พระมหาธนณัฏฐ์กิตฺติปญฺโญปฏิวรณ์๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๖ป.ธ.๙๒๕๖๑