ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๖๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระปวิชธมฺมพโลเจริญพักตร์๕๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.พระนิวัฒน์อาจารสุโภโชติรัตนจินดา๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.พระรัตพลถิรพโลลูกแก้ว๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.พระธีรพงษ์สิริปโภศรีสว่าง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.พระฉันทพิชญาอภิฉนฺโทดวงเอก๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.พระธีรโชติรตนนนฺโทถวิลวิสาร๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.พระศรุตณฏฺฐิโกขวัญละมูล๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.พระบุญเย็นธมฺมเขโมแสมลาย๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรกานต์ศักดิ์จิตบุณย์กุลธร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๖๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรราเชนทร์มั่นพุฒ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรธนวัฒน์แสงดาว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.สามเณรเอกชัยพลแพงพา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรธนวัฒน์แก้วกูล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรธนากรอุบลรัศมี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรชัยวัฒน์พานิช๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรภูตะวันบุญหลวง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.สามเณรพันธ์วีร์พันพะม้า๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.สามเณรภูวดลคิดอ่าน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.พระรุชวิสุทฺธญาโณเหลาเลิศ๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.พระอนุชาอิทฺธิพทฺโธโคตะมา๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑.พระวีระพงษ์วีรวํโสภารพัฒน์๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒.พระการุณอติวีโรพิริยะไพโรจน์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓.สามเณรปวิธปัญญาเทวทรัพย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔.สามเณรภานุวิชญ์เล้วอน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕.สามเณรอาทิตย์อาจมนตรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖.สามเณรชวภณตั้งสมบูรณ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗.สามเณรธนกฤตเงินผ่องสะอาด๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘.สามเณรณัฐชัยยงยืน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙.สามเณรธนารักษ์แจ้งอรุณ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐.สามเณรปฏิวัติภู่เนตร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑.สามเณรกัมปนาทจันปัญญา๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒.สามเณรณัฐพลกลางจอหอ๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓.สามเณรคัมภีร์เป้าบ้านเซ่า๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔.สามเณรเป็นหนึ่งศิลาภัย๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕.สามเณรรัชชานนท์โพธิ์แก้ว๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖.สามเณรโชติกานต์พึ่งความสุข๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗.สามเณรณภัทรแสนมั่นคงกุล๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘.พระสุบงกชนิสมฺมกาโรพันธ์คำภา๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๓๙.พระเอกพลอาจารปาโลเอกเศวตอนันต์๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๐.พระชัชวัชรปาลิโตกุจิรพันธ์๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๑.พระนาวินนาถวโรจิวไว้วรณ์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๒.พระอธิวัฒน์วรจกฺโกทองขาว๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๓.พระไตรภพธมฺมารกฺขิโตรอดจันทร์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๔.พระศรณรงค์ธมฺมสํวโรวงษ์งาม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๕.พระชวินธมฺมโกวิโทพรธาดาวิทย์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๖.พระนันทยศธมฺมานนฺโทอุกำแพง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๗.สามเณรณัชพลมีศรีสุข๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๘.สามเณรสรศักดิ์มงคลมล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๙.สามเณรชาคริตคำแท้๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๐.สามเณรบัณฑิตเนินทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๑.สามเณรเจมส์ลุงคำ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๒.สามเณรสมโชคพงษ์วิชัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๓.สามเณรศุภมิตรเจตนาจรัสแสง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๔.สามเณรณรงค์ศักดิ์แช่มล้วน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๕.สามเณรวายุคำทองนาค๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๖.สามเณรนิพัทธ์เจริญศรี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๗.สามเณรปิยะพงษ์สีหาพล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๘.สามเณรเจษฎากัณหาพิมพ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๙.สามเณรพนาวัฒน์จันทร์เผือก๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๐.พระรณภพโชติลาโภลาภเจริญ๕๖๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๑.พระธาดาจรณธโรวิทักษบุตร๕๖๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๒.พระประดิษฐ์อิทฺธิฐิโตเพ็งแจ่ม๓๓๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๓.พระพิจิตรปภากโรกุลฐิติกร๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๔.พระสุกิจจิรสุโขสุขล้อม๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๕.พระวิทัสน์สทฺธาพหุโลรัตนเลิศนาวี๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๖.พระธนาพลธมฺมสิทฺโธขันเงิน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๗.พระเจษฎากรธมฺมวิสาโลเสมสฤษดิ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๘.พระฤทธิเดชธมฺมวิชิโตธรรมวิชิตร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๖๙.สามเณรพิทูรลิ่มสกุล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๐.สามเณรธณาวุธธิวาจา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๑.สามเณรศิวกรวาที๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๒.สามเณรณัฐนันท์นวลวัน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๓.สามเณรธรรมธรทิพาธรรมคุณ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๔.สามเณรนพนนท์จีนดิบ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๕.สามเณรทยุติธรคงเมือง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๖.สามเณรปรเมธเต๋จ๊ะ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๗.สามเณรภูรินทร์พวงมาลัย๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๘.สามเณรปฏิภาณคำแผลง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๗๙.สามเณรชินวัตรมณีโชติ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๘๐.สามเณรศุภกรเฟื่องคอน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๘๑.สามเณรเพชรตะวันโพธิ์ขาว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๖๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๘๒.พระมหาไพฑูรย์ปญฺญาปทีโปชาวน้ำ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๘๓.พระมหานพพลอุตฺตมปุญฺโญคำนก๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๘๔.พระมหาภัทร์นฤนฐิตปุญฺโญบุญเทศ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๘๕.พระมหาเทพนิติจิรเสฏฺโฐทิพย์เนตร๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๘๖.พระมหาพงศ์พลธมฺมพโลสุขพันธ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๘๗.พระมหาภีมวัจน์ธมฺมวิสุทฺโธกิจพนาชัย๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๘๘.สามเณรเอกพลวงศ์สวาสดิ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๘๙.สามเณรจิรายุทรัพย์โภคา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๙๐.สามเณรสิทธิพลสิงห์บัว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๙๑.พระมหาวิเชียรอภินนฺโทอารมย์ชื่น๕๘๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๙๒.พระมหาพจภณเขมโชโตแน่นหนา๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๙๓.สามเณรสุรพลศรีสะอาด๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๙๔.สามเณรโชคตระการสิงห์คำ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๙๕.สามเณรเนติธรมนต์ดี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๙๖.พระมหารังสรรค์จิรสคฺโคจิราดิเรก๔๘๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๙๗.พระมหาวีระพลวีรชโยหมื่นหาวงค์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๙๘.พระมหาฉัตรดนัยวิสารทชโยตระกูลคูศรี๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๙๙.พระมหาสุรศักดิ์อุตฺตมชโยขอประเสริฐสุข๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๐.พระมหาศรายุทธธมฺมินฺโทกล่ำอินทร์๓๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๑.พระมหาศราวุฒิสุรชโยเทียมเมฆา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๒.พระมหาอริยวิชช์สีหชโยหาญสีหะคชา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๓.พระมหาพุฒิพงศ์วุทฺธิชโยรัศมีจันทร์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๔.พระมหาโกวินโกวิทชโยสอนโยธา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๕.สามเณรอำนาจบุญโสภา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๖.สามเณรณฑัตสุรเณร๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๗.สามเณรวันชัยโคตุพันธ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๘.สามเณรปิยะวัฒน์แปลงดี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๐๙.สามเณรนฤเบศน์ส่งประสาทศิลป์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๐.สามเณรบัณฑิตแสงทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๑.สามเณรจอเหล่ทูทอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๒.สามเณรศหัศวรรตเอี่ยมสง่า๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๓.สามเณรณัฐดนัยเจริญศรี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๔.สามเณรสันติสุขสุขคำมี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๕.สามเณรพิทยาธรกรวิจิตต์ศิลป์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๖.สามเณรสามารถพรายน้ำ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๗.สามเณรธไนศวรรย์จิ๋ววิเศษ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๘.สามเณรนิธิพลสายพินทอง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๑๙.พระมหาธณัชเชฏฺฐธมฺโมสุวรรณเศรษฐ๔๐๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๒๐.สามเณรเดชเมธีลังกาพินธุ์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๒๑.สามเณรอภิชาแจ่มจันทร์ชนก๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๒๒.สามเณรจตุพรปากบั้น๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๗๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๒๓.สามเณรณัฐพงศ์วิภาวิน๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๒๔.สามเณรณัฐภัทรจำปา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๒๕.พระมหาสันติเนปกฺโกสุภาชนะ๔๔๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๒๖.พระมหาอดิเรกอติชโยแสงสุระ๓๑๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๘ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๒๗.พระมหาอภินัยตนฺติวฑฺโฒชินพิพัฒน์๓๗๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๙ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๒๘.พระมหาวีระพลวชิรจิตฺโตกุลศิริ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๐ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๒๙.พระมหาเอกพจน์อภิชโยกุรกนก๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๑ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๐.พระมหาอรรถรักษ์ญาตชโยอติชาต๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๑.พระมหาพิศณุพนธ์โสภิตชโยสีดาจัน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๒.พระมหาเกียรติศักดิ์ธมฺมกิตฺติโกเข็มขาว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๓.พระมหาปุญญพัฒน์ธมฺมวฑฺโฒมนวรรธน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๔.พระมหานัทดนัยวิภาวิชโยวิภาวิน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๕.พระมหาธนากรธุตชโยสุนี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๖.พระมหาธวัชชัยธารณชโยสายสมบัติ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๗.พระมหาฐิติพันธ์สุภชโยณัฐธยาน์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๘.พระมหาธนพลสุนฺทรชโยอุ่นบุญเรือง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๓๙.สามเณรณัฐพลจันทา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๐.สามเณรสิทธิชัยเดชคำพู๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๑.สามเณรธีรศักดิ์รักสกุล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๒.สามเณรรัตนพลประสาททอง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๓.สามเณรอภิวัฒน์ครองยุติ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๔.สามเณรไพโรจน์กุรกนก๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๕.สามเณรอัครเดชบุญกอง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๖.สามเณรหมีอายี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๗.สามเณรอธิบุตรยอดพุดซา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๘.สามเณรอดิเทพวิภาสพานิชกุล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๔๙.สามเณรหงษ์ทองไชยศรี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๑ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๕๐.สามเณรวีรพงษ์บัวศรี๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๒ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๕๑.พระมหาผดุงพงษ์ผาติวํโสแก้วดอก๓๒๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๗๘ป.ธ.๗๒๕๖๒
๑๕๒.พระมหาอุกฤษฏ์อุกฺกฏฺฐชโยบุญจำรวญ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๗๙ป.ธ.๗๒๕๖๒
๑๕๓.พระมหาสุวินิจปญฺญินฺทชโยเลาหวงศ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๐ป.ธ.๗๒๕๖๒
๑๕๔.พระมหาเมฑัตธีรชโยลาโส๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๘๑ป.ธ.๗๒๕๖๒
๑๕๕.พระมหาสิทธิชัยธมฺมวิชฺโชชำนาญพุดซา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๒ป.ธ.๗๒๕๖๒
๑๕๖.พระมหาโนบุจกฺกชโยทาคาซินา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๘๓ป.ธ.๗๒๕๖๒
๑๕๗.พระมหากิตติกิตฺติญาโณเถลิงเกียรติขจร๔๘๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๕ป.ธ.๘๒๕๖๒
๑๕๘.พระมหาโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่า๓๕๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖ป.ธ.๘๒๕๖๒
๑๕๙.พระมหาอาริศรสาสนชโยทองประสาร๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๗ป.ธ.๘๒๕๖๒
๑๖๐.พระมหากิตติพันธ์ธมฺมกิตฺติโกทฤษฎี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๘๒๕๖๒
๑๖๑.พระมหาธงชัยธมฺมปชฺโชโตนิยมพิทักษ์พงศ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๙ป.ธ.๘๒๕๖๒
๑๖๒.พระมหานำบุญนาคชโยตั้งตระกูล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๐ป.ธ.๘๒๕๖๒
๑๖๓.สามเณรวัฒนะดอกสะบา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๑ป.ธ.๘๒๕๖๒
๑๖๔.พระมหาดำรงค์ปชฺโชตชโยสัมพะวงศ์๓๓๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๒ป.ธ.๙๒๕๖๒
๑๖๕.พระมหาพลวัฒน์อรุณโชโตเอกอรุณรุ่งฤทธิ์๓๐๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๓ป.ธ.๙๒๕๖๒
๑๖๖.พระมหาบรรพิชิตปสิทฺธชโยอนุพันธ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔ป.ธ.๙๒๕๖๒
๑๖๗.พระมหาศุภณัฐธมฺมสุโภเนตรสิน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๕ป.ธ.๙๒๕๖๒
๑๖๘.สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๖ป.ธ.๙๒๕๖๒