ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรเอกมนต์ใหม่มา๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๗๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.สามเณรกำพลแก้วกันตี๑๖พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๗๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.พระครูบุญส่งโอภาโสใจติ๊บ๓๔๑๔พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๘๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.พระครูพรหมมินทร์ปญฺญาวชิโรต๊ะมัง๓๐๑๐พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๘๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.พระอินทร์พรอินฺทวีโรสายเมือง๒๕พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๘๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.พระถาวรสุภาจาโรโฉมงาม๒๕พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๘๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.พระฉลองเตชธมฺโมใจเร่ง๒๔พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๘๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.พระบุญยิ่งสุเมธโสบุญธรรม๒๒พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.พระอินศวรอคฺคปญฺโญเงินใส๒๑พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.พระบุญส่งอโนมปญฺโญทองบ่อ๒๑พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรธงชัยเคารพ๒๐พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.สามเณรวัชรชัยจันทวรรณ์๑๙พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.สามเณรนิทักษ์กันตี๑๙พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรสุริยันเหล่วะนา๑๙พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรยอดพงสปิน๑๙พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.สามเณรกิตติพงษ์เชิดชูศีลธรรม๑๘พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรถาวรเปียงคำ๑๘พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๘๙๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรสงวนสิงห์พิสาร๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรพงศกรเดชอูป๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรประพันธ์จิกจักร๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรนภสินธุ์คทาวุฒิเอกกุล๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.สามเณรกำพลสมลา๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.สามเณรสุบินสีนันต๊ะ๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๔.สามเณรธีรศักดิ์ไหวยะ๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๕.สามเณรนุชอักเดช๑๖พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๖.สามเณรสันติ์เต็นเส้า๑๖พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๗.สามเณรวันชัยสุนันต๊ะ๑๖พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๐๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๘.สามเณรจรัลชุ่มใจ๑๖พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๑๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๙.พระจีรศักดิ์จิรธมฺโมเบญจคีรี๒๓พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๒๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๐.พระก้าโฆสิตธมฺโมงามสันเที๊ยะ๒๑พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๒๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๑.พระอานนท์อานนฺโทอินทร์แก้ว๒๐พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๒๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๒.สามเณรณรงค์โททอง๑๙พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๒๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๓.สามเณรเกียรตินิยมคำจินา๑๙พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๒๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๔.สามเณรทนงศักดิ์ประนอม๑๘พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๙๓๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๕.พระวิทิตย์อคฺคปญฺโญหลวงสา๒๕พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๖.พระกฤษฏากานต์กิตฺติโสภโณน้อยหมอ๒๓พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๗.พระอยู่กิตฺติโสภโณนางจันทร์๒๑พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๘.พระธนากานต์ธนิสฺสโรศรีกรณ์๒๐พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๙.สามเณรณรงค์ข่าเหล็ก๑๙พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๐.พระมหาวิรัตน์อภิธมฺโมเฆ้พวง๒๘พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๑.พระมหาราชกิจอธิปญฺโญจิตร์ระเบียบ๒๔พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๒.พระมหานิกรปญฺญาวชิโรยี่แก้ว๒๒พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๗๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๓.พระมหาอาเดชอภิญาโณอุปนันท์๒๐พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๘๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๔.สามเณรสุทินวารุกะ๑๗พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๘๑ป.ธ.๔๒๕๔๒