ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรณัฐพงศ์ธูปประสิทธิ์๑๕พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๙๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.สามเณรธนรัตน์มณีใส๑๕พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๙๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.สามเณรดนุนัยเวฬุวนารักษ์๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๙๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.สามเณรสมปรารถนาพิมธิ์ค้อ๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๙๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.พระอธิการลั่นทมปภากโรโคตรปา๔๕๑๘พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๐๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.พระปรีชาธมฺมทีโปพวงมงคลทอง๕๑พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๐๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.พระเกื้อกูลจิตฺตวํโสพุ่มช่วง๕๐พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.พระทวีสนฺตมโนไชยชาญรัมย์๒๘พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.พระเศรษฐพงศ์เสฏฺฐวํโสมานะเปรม๓๙พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรอิทธิวุฒิฉิมแพ๑๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรวีรวัฒน์ปทุมานนท์๑๔พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรณัฐวุฒิแก้วสะอาด๑๔พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรศุภชัยห้วยหงษ์ทอง๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรสิทธิชัยพรหมที๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรณรงค์ธิอามาตย์๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรธนพลสวัสดิ์รัมย์๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๔๑๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.พระสุนันท์สุจิตฺโตพลอาจ๔๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๑๘.พระวิลัยชินวํโสชินวงศ์๓๕พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๑๙.พระธวัชชัยธมฺมทีโปวสุวัชร์๓๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๐.สามเณรณัฐพลมูลจุล๑๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๑.สามเณรบดินทร์เอี่ยมแย้ม๑๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๒.สามเณรเกียรติณรงค์ฟักเมฆ๑๔พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๓.พระสุวิชชาสุชีโวเฉลียวไว๒๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๙๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔.สามเณรชัยวัฒน์เทียงปัด๑๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๙๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕.สามเณรพงศธรเทียบสา๑๕พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๙๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖.สามเณรศราวุธขวัญคุ้ม๑๕พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๙๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗.สามเณรวิทวัสนามวงศ์๑๔พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๙๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘.สามเณรอรรถวิทย์ภูเฉลิม๑๔พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๙๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙.สามเณรณัฐพงศ์ไชยวงศ์๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๙๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๐.พระมหาสงกรานต์สนฺติกโรคำลา๒๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๑.สามเณรวีรยุทธจัตุพิศ๑๘พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๒.สามเณรฟ้าลั่นหวังผล๒๐พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๓.สามเณรธงชัยปะตังเวสา๑๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๔.สามเณรเกรียงไกรปะวะละ๑๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๕.สามเณรฤทธิ์เกียรติกุลจันทร์๑๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๖.พระมหาสุทธิญาณสุทฺโธศรีสุวรรณ๔๒๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๕๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๗.สามเณรวิชัยเพ็งศรีทอง๑๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๕๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๓๘.สามเณรมานะชัยแก้ววงษา๑๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๗๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๓๙.สามเณรทรายเทพภางาม๑๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๐.สามเณรพิทักษ์โยมไธสง๑๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๘๐ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๑.พระมหาชัยเฉลิมพลกตพโลรุ่งหัวไผ่๒๘พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๒.พระมหากิติพงษ์สุจิตฺโตเกษตรสินธุ์๒๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๔๓.พระมหาเดชณรงค์ฐิตคุโณนะรายรัมย์๒๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๒๖ป.ธ.๖๒๕๕๔
๔๔.สามเณรวัชระปินะถา๑๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๒๗ป.ธ.๖๒๕๕๔
๔๕.สามเณรสุรธรรมหมื่นไธสง๒๐พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๗๐ป.ธ.๗๒๕๕๔
๔๖.พระมหาวิรัตน์ปภสฺสโรนามสุข๓๒๑๑พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๕๐ป.ธ.๘๒๕๕๔
๔๗.สามเณรวัชระปะตาทะกา๒๐พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๕๑ป.ธ.๘๒๕๕๔