ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสัญญาปญฺญาสาโรพันอุด๒๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.พระสมพรถิรโสภโณจันทร์คำ๒๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.สามเณรคมกริชยศอ่อน๑๙พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.สามเณรเทพแหลมทอง๑๖พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.สามเณรเกษมเจริญโตอินทะนาม๑๖พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.สามเณรกริชสุวรรณจันทร์โพธิ์๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.สามเณรเย็นพริ้งเพราะ๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.สามเณรบุญนองศรีสุนนท์๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.สามเณรวีระชัยกลับสูงเนิน๑๔พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.สามเณรประวิทย์ปุณประวัติ๑๔พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๒๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.พระพงศิวัฒน์ฐิตวุฑฺโฒสินนุภูมิ๒๖พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.พระธงชัยโชติธมฺโมนมัสการ๓๑พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.พระอาสนงค์ผาสุกาโมโพธิ์แก้ว๒๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.พระสมพรปณฺฑิโตคำพันธ์๒๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.พระกิตติศักดิ์อคฺคปญฺโญวงษ์ไทย๒๒พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.สามเณรจิรวัฒน์แสงวิเชียร๑๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.สามเณรสมพงษ์โททอง๑๗พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรคมอัครเดชเพ็ชรรัมย์๑๖พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรสดใสกัตติยา๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรถาวรพินิจมนตรี๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๓๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรวัชรินทร์เพียแก้ว๑๔พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๔๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรโทนสิงห์สุ๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๔๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรประจักษ์โสนอ่อน๑๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๘๔๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.สามเณรทวีเกษียร๑๙พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๕.สามเณรประดุงไร่ประไพ๑๗พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๖.สามเณรวิทยาใหม่คามิ๑๗พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๗.สามเณรชาติไทยนวนสว่าง๑๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๘.สามเณรอุทิศปุ่งคำน้อย๑๖พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๙.สามเณรกิตตินาคะอินทร์๑๖พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๐.สามเณรสุทธิพงษ์ฟุ้งสันเทียะ๑๖พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๑.สามเณรคมสรรค์ธุระพันธ์๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๒.สามเณรพรรณทองเมืองแทน๑๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๓.พระมหาอินตานิติสาโรสิงห์พิลา๓๔พระประโทณเจดีย์นครปฐม๕๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๔
๓๔.พระมหาทองอินทร์อินฺทปญฺโญหาญธงชัย๒๒พระประโทณเจดีย์นครปฐม๕๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๔
๓๕.พระมหาสมหวังสมานฉนฺโทพัดสาริกรณ์๒๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๕๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๓๖.พระมหามานิตย์กตปุญฺโญกองษา๒๒พระประโทณเจดีย์นครปฐม๕๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๔
๓๗.สามเณรประสิทธิ์เจียมไธสง๑๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๕๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๔
๓๘.สามเณรประเทืองสุขเสน๑๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๕๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๔
๓๙.พระมหาวีรยุทธวราสโยศรีเตชะ๒๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๓๕ป.ธ.๕๒๕๔๔
๔๐.พระมหาคำพุธฐานวุฑฺโฒโสภิศ๒๒พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๓๖ป.ธ.๕๒๕๔๔
๔๑.สามเณรสมมาสกล้าหาญ๑๙พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๓๗ป.ธ.๕๒๕๔๔
๔๒.สามเณรปัญญาพรมดี๑๙พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๓๘ป.ธ.๕๒๕๔๔
๔๓.สามเณรสมโภชน์เอี่ยมสะอาด๑๙พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๔
๔๔.พระมหาวรนนท์ขนฺติยุตฺโตพุทธสารคาม๒๙พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๔
๔๕.สามเณรสมเพชรเทศนอก๒๐พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๔
๔๖.สามเณรวัฒนพงษ์สวัสดิ์พงษ์๒๐พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๔
๔๗.พระมหานิกรโสภโณธนูทอง๒๘พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๘๙ป.ธ.๗๒๕๔๔
๔๘.พระมหาพิทักษ์สุเมโธทองเหลือง๒๕พระประโทณเจดีย์นครปฐม๗๒ป.ธ.๘๒๕๔๔
๔๙.พระมหายุทธนานรเชฏฺโฐศิริวรรณ๒๗พระประโทณเจดีย์นครปฐม๕๕ป.ธ.๙๒๕๔๔