ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระฤทธิรณอิทฺธิสโมสมเป็น๒๗พระพุทธบาทสระบุรี๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระอรรถพลขนฺติธโรรุ่งสาคร๓๑พระพุทธบาทสระบุรี๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.พระสิทธิพลสุทฺธิญาโณชินวงศ์๒๔พระพุทธบาทสระบุรี๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.พระสายชลฐานุตฺตโรทองสีขาว๒๓พระพุทธบาทสระบุรี๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.พระปทีปทีปโกทองอยู่๒๗พระพุทธบาทสระบุรี๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรสุเวชศรีบัวรินทร์๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๓๕๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรกฤษณะคงปรีดี๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรสมศักดิ์จันทวงษ์๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรชาญชัยธรรมรงค์๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรนิรันย์ทับทิมหิน๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรสมจิตยิ่งสมบูรณ์๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรพิรุณเย็นอารมณ์๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๓.สามเณรพรชัยมณีฉาย๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๔.สามเณรปรเมษฐ์เหมือนจันทร์๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๕.สามเณรณัฐวุฒิปวงสุข๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๖.สามเณรวันชัยลี้ภัยพาล๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๗.สามเณรสุรัตน์สหุนันท์๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๘.สามเณรอรุณอาจทวีกุล๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๙.สามเณรไสวบุญคลี่๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๐.สามเณรวีระสิงห์ทอง๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๑.สามเณรสัญญาไพรวัลย์๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๒.พระสุริยาทนฺตจิตฺโตสิงหะชัย๒๒พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๓.สามเณรสิทธิชัยแผงตัน๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๔.สามเณรกำพลแก้วคำ๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๕.สามเณรเวหาสุภาพันธ์๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๖.สามเณรสอนชัยคณะพล๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๗.พระมหาขันธ์ชัยโฆสิตธมฺโมบุตรดี๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๘.สามเณรวัฒนาสมบูรณ์๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๙.สามเณรพรชัยเสกรัมย์๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๐.สามเณรประวิทไชโย๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๑.สามเณรสมควรจันทร์อุด๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๒.สามเณรประกิตติ์ได้พร้อม๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๓.สามเณรพิษณุสามานิตย์๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๔.สามเณรเอกลักษณ์โสภาค๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๕.สามเณรสิทธิ์จรูญนิยมพร๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๖.พระมหาสมศักดิ์กวิวํโสจีนทวด๓๑๑๑พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๗.พระมหาสุเมธาถิรวฑฺฒโนยุระชัย๒๔พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๘.พระมหาพรสวรรค์ญาณสํวโรวรสิงห์๒๓พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๒ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๙.สามเณรพนมพรบุตาร๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๓ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๐.สามเณรวิริยะพลกลาง๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๔ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๑.สามเณรธีระศักดิ์สุขยิ่ง๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๕ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๒.สามเณรไพบูรณ์ทัศนิยม๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๖ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๓.สามเณรเฉลิมรัตน์ชัยภา๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๔.พระมหาหนึ่งกิตฺติเมธีเจริญจั่น๒๒พระพุทธบาทสระบุรี๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๑
๔๕.สามเณรอนุชิตคำซองเมือง๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๑
๔๖.สามเณรวันนามากมาย๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๑
๔๗.สามเณรเนตรลัดดาไสว๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๑
๔๘.พระมหาเสงี่ยมสุวโจมณีวงษ์๓๑พระพุทธบาทสระบุรี๑๖๑ป.ธ.๗๒๕๔๑
๔๙.พระมหาหาญศักดิ์วชิราวุโธฮามพิทักษ์๒๖พระพุทธบาทสระบุรี๑๖๒ป.ธ.๗๒๕๔๑
๕๐.พระมหาชัยชุมพลชุตินฺธโรสุมหิรัญ๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๑๖๓ป.ธ.๗๒๕๔๑
๕๑.พระมหาวาสนาวาสโนโคธิเสน๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๑๖๔ป.ธ.๗๒๕๔๑
๕๒.สามเณรพันธ์ศักดิ์เทือกตาถา๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๑๖๕ป.ธ.๗๒๕๔๑
๕๓.พระมหาวัฒนะวฑฺฒโนมาลา๒๕พระพุทธบาทสระบุรี๓๕ป.ธ.๘๒๕๔๑