ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวิทยาอตฺถกาโมเกสีสังข์๒๙พระพุทธบาทสระบุรี๕๑๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.สามเณรบุญเพชรสิงห์ชัย๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๕๑๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.สามเณรสุมิตรผมทำ๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๕๑๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.สามเณรบุญสุขมังกร๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๕๑๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรสมชายหาญสมบูรณ์๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๕๑๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.พระกอบชัยฐิตวิริโยอ้วนแก้ว๓๔พระพุทธบาทสระบุรี๕๒๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.พระวิชัยอมโลลาลู่๒๔พระพุทธบาทสระบุรี๕๒๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.สามเณรธงชัยมากมี๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๕๒๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.สามเณรทรงวุฒิมาลาทอง๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๕๒๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรทองดาคำยา๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๕๒๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรเรียมทวีชัย๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๕๒๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.พระปลัดสัญญาขนฺติธมฺโมตรีสวัสดิ์๒๕พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๓.สามเณรกฤษณะคงปรีดี๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๔.สามเณรพิรุณเย็นอารมณ์๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๕.สามเณรพรชัยมณีฉาย๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๖.สามเณรสุรัตน์สหุนันท์๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๗.สามเณรวีระสิงห์ทอง๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๘.สามเณรสุขุมแสนโคตร๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๑๙.สามเณรอรุณอาจทวีกุล๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๐.สามเณรสัญญาไพรวัลย์๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๑.พระมหาประมวลอาภากโรสลับศรี๒๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๒.พระมหาชัยณรงค์สิริวณฺโณพุฒิพิมาย๒๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๓.พระมหาอำนวยจิรสุโภประสมกิจ๒๖พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๔.พระมหากำพลสุเมโธสุดตา๒๔พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๕.สามเณรกำพลแก้วคำ๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๖.สามเณรสอนชัยคณะพล๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๒๗.พระมหาขันธ์ชัยโฆสิตธมฺโมบุตรดี๒๒พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๘.พระมหาวัฒนายสวฑฺฒโนสมบูรณ์๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๒
๒๙.สามเณรพรชัยเสกรัมย์๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๐.สามเณรสมควรจันทร์อุด๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๑.สามเณรประกิตติ์ได้พร้อม๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๒ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๒.สามเณรสิทธิ์จรูญนิยมพร๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๒๒๓ป.ธ.๕๒๕๔๒
๓๓.พระมหาทองสุขสนฺตจิตฺโตจันทร์โสม๓๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๓ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๔.พระมหาสุเมธาถิรวฑฺฒโนยุระชัย๒๕พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๔ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๕.พระมหาพรสวรรค์ญาณสํวโรวรสิงห์๒๔พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๕ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๖.พระมหานิรันดร์ฐิตเมธีด้วงกัน๒๓พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๖ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๗.สามเณรธีระศักดิ์สุขยิ่ง๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๗ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๘.สามเณรไพบูรณ์ทัศนิยม๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๘ป.ธ.๖๒๕๔๒
๓๙.สามเณรเฉลิมรัตน์ชัยภา๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๙ป.ธ.๖๒๕๔๒
๔๐.พระมหาทวีอาภากโรทัดปัญญา๒๖พระพุทธบาทสระบุรี๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๑.พระมหาอนุชิตอนุชิโตคำซองเมือง๒๒พระพุทธบาทสระบุรี๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๒.สามเณรวันนามากมาย๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๑๐๓ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๓.สามเณรเนตรลัดดาไสว๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๑๐๔ป.ธ.๗๒๕๔๒
๔๔.พระมหาลำใยสุวฑฺฒโนคำแก้ว๓๓๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๘๑ป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๕.พระมหานงมานิชสามตฺถิโกพลราชม๒๙พระพุทธบาทสระบุรี๘๒ป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๖.พระมหาวชิรภทฺรภาณีฮามพิทักษ์๒๒พระพุทธบาทสระบุรี๘๓ป.ธ.๘๒๕๔๒
๔๗.พระมหาวัฒนะวฑฺฒโนมาลา๒๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๒ป.ธ.๙๒๕๔๒