ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนิกรสิริธมฺโมแสงศิริ๒๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.พระนิมิตรปริปุณฺโณสอนสุข๒๓พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.สามเณรคงธวัชวิพุทธิกุล๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.สามเณรสุริยงค์ดรปัญหา๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.สามเณรสนองลุนไธสง๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.สามเณรสุภชาติคำโนนม่วง๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.สามเณรศราวุธเอี่ยมรัมย์๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.สามเณรปิยะพงษ์ชัยแสนฤทธิ์๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.สามเณรวิษณุบุญวร๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.สามเณรมุนิลวงหาจักร๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.สามเณรทัศวัฒน์เพียรทาหนอง๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรณัฐพลคำพิฑูรย์๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรจักรกฤษณ์พันธุ์เดช๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.สามเณรวรเมธนวลรักษา๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.สามเณรเจษฎาหวังทะกลาง๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๖.สามเณรพาสุขสนศรี๑๒พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๗.สามเณรเพิ่มพูนบุญอนันต์๑๒พระพุทธบาทสระบุรี๓๗๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๘.พระสมคิดกลฺยาโณนามจันทร์ตา๒๕พระพุทธบาทสระบุรี๑๒๙๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๙.สามเณรสมพงษ์จันสี๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๑๒๙๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๐.สามเณรสมบูรณ์พันธุ์เดช๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๑๒๙๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๑.สามเณรวีระยุทธสุพร๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๑๒๙๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๒.สามเณรคมสันติราชบุโฮม๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๑๒๙๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๓.พระมานะปญฺญาวโรวงษ์ศรี๔๗พระพุทธบาทสระบุรี๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๔.สามเณรมนตรีฉัตรเท๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๕.สามเณรกฤษดาเหล่าสา๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๖.สามเณรสุปัญญาตะวังทัน๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๗.พระบุญแสงจนฺทสิริปะหว่า๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๗๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๘.สามเณรอาทิตย์ซุนซี๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๙.สามเณรธวัชชัยสมพินิจ๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๗๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๐.สามเณรรามฤทธิ์สารพัฒน์๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๗๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๑.สามเณรอนุภาพวิเชียรรัมย์๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๗๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๒.สามเณรวีรพลการะรัมย์๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๗๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๓.สามเณรสมัยคำภะโว๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๗๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๔.พระมหาเอกลักษณ์ฐิตสํวโรอัครวิกยกรม๒๕พระพุทธบาทสระบุรี๑๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๕.สามเณรทิวาฝ่ายเหนือ๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๑๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๖.สามเณรพิชิตสิงห์ซอม๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๑๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๗.สามเณรอดุลย์ปาโผ๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๘.พระมหาสุริยาธมฺมฐิโตกันตะบุตร๓๔๑๑พระพุทธบาทสระบุรี๖๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๙.พระมหาคมเพชรจินฺตามโยเพลียหาญ๒๙พระพุทธบาทสระบุรี๖๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๐.พระมหาอนุสรณ์ปิยธมฺโมสำโรงแสง๒๗พระพุทธบาทสระบุรี๖๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๑.สามเณรเสฏฐวุฒิบุญชุม๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๒.สามเณรบัญชาตะวังทัน๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๓.สามเณรนิรันดร์ผลาเหิม๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๔.สามเณรชัยธวัชสีจันพาน๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๕.พระมหานฤเบศร์อติวีโรศรีหมุน๓๖พระพุทธบาทสระบุรี๔๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๖.พระมหาสมคิดฐิตคุโณปรือทอง๓๑พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๗.พระมหาอนุชาจนฺทธมฺโมเคนเหมาะ๒๗พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๘.สามเณรสนองบัวส่อง๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๔๙.พระมหาอดิศักดิ์กตปุญฺโญนรดี๒๘พระพุทธบาทสระบุรี๑๔๐ป.ธ.๗๒๕๕๐
๕๐.สามเณรธงชัยโลมะจันทร์๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๑๔๑ป.ธ.๗๒๕๕๐
๕๑.สามเณรธวัชชัยคำศรี๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๑๔๒ป.ธ.๗๒๕๕๐
๕๒.พระมหาพลากรวชิรญาโณพัฒนเวศน์๓๖๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๘๙ป.ธ.๘๒๕๕๐
๕๓.พระมหาสัญญาขนฺติธมฺโมตรีสวัสดิ์๓๓๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๙๐ป.ธ.๘๒๕๕๐
๕๔.พระมหาปิยวัสกรอาทโรหามทอง๓๓๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๙๑ป.ธ.๘๒๕๕๐
๕๕.พระมหาเอนกญาณสิริอินทร์แปลง๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๙๒ป.ธ.๘๒๕๕๐
๕๖.พระมหาวิเชียรวชิรเมธีภูระภา๓๑๑๑พระพุทธบาทสระบุรี๖๘ป.ธ.๙๒๕๕๐