ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระโอภาสสมจิตฺโตวันเท่า๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๒๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระจำรูญวชิโรศิรินนท์๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๒๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.พระพรชัยฉนฺทธมฺโมชมภูศรี๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๒๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.พระภิญโญธีรปญฺโญบุญสาร๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๒๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.พระภิญโญฉฬภิญฺโญพิลากุล๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๒๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรทัศน์ม่วงโอชา๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรบุญเลืองนะคะจัด๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรสุเมธสียางนอก๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรนพพรศรเพชร๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรสายัณห์ค้าคำ๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรจำเนียรล่ำสัน๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรสมพรลองดอน๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๓.สามเณรสุพรรณวรกากุล๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๔.สามเณรบุญมีพลายวัน๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๕.สามเณรอุดรบุญเนตร๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๓๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๖.สามเณรมนตรีเงาศรี๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๔๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๗.พระสุวิทย์รตินฺธโรบัวหลวง๓๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๘.พระทำนองจนฺทสาโรแสงชมภู๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๙.พระปรีชาภทฺทปญฺโญค้าคำ๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๐.พระสิทธิธรรมสิทฺธิธมฺโมผิวทอง๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๑.พระสุมารโพธินนฺโทปัถมา๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๒.สามเณรทรงศักดิ์นามเสนา๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๓.สามเณรบุญธรรมสุธรรมวิจิตร๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๔.สามเณรมนตรีโสดากุล๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๕.สามเณรประมวลหงษ์มณี๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๖.สามเณรเดชาดาบุดดี๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๗.สามเณรสนธยาโสพัฒน์๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๘.สามเณรอภิชาติปราบพล๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๙.สามเณรสุบินปัตธรรมมา๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๐.พระมหาศักดิ์ศรีปุญฺญธโรเชื้อชำนาญ๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๔ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๑.พระมหาชมสุจิตฺโตเนตรกลาง๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๒.พระมหาบุญรวมอปฺปคพฺโภคล้ายมณี๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๓.สามเณรปานคำวงศ์คำดี๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๔.สามเณรสมสนุกเคนพรหม๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๕.สามเณรโกสุมัญบุญสาร๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๖.สามเณรมนตรีบำเพ็ญผล๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๗.สามเณรยุทธนาวงค์กลาง๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๘.สามเณรบุญเลือพวงทอง๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๙.พระมหาไพวรรณ์พทฺธธมฺโมปัดภัย๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๒๖ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๐.สามเณรสัญญาพุทธจักร๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๒๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๔๑.สามเณรสลามธุระวรณ์๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๓ป.ธ.๗๒๕๔๑
๔๒.สามเณรชาคริตบำเพ็ญ๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๔ป.ธ.๗๒๕๔๑