ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระจันทรเสนฐิตสทฺโธดายกระโทก๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๖๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.พระเกรียงไกรกลฺยาโณมาประสม๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๖๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.พระพรชัยวลฺลโภสิทธิปกรณ์๓๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๖๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.พระไพทูลย์ขนฺติสาโรชาญจิตร๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๖๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.พระสุภีคุณวีโรดำบรรณ์๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๖๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.พระอัมพลอมโรผาเจริญ๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๖๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.พระนำพลยสินฺธโรอยู่คง๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.พระเอวชิโรเพชระ๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.พระศรีเมืองชัยสิริจนฺโทพันธวงศ์๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.สามเณรชัยณรงค์อินทร์สา๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.สามเณรพัสดีแก้วเนตร๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.สามเณรณรงค์คำพิลา๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรสุรศักดิ์สืบเสนาะ๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรธีระศักดิ์สุธรรมวิจิตร๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรสำรองตรีระภักดิ์๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรสังคมเจริญรัตน์๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๗๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรอภิสิทธิ์ตาทอง๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๘๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.สามเณรสุริยาหิมะวัลย์๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๘๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.สามเณรวรวุฒิยำยวน๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๘๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๐.พระสมจิตกตปุญฺโญวงศรีจันทร์๓๔๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๑.พระถาวรถาวโรจันทะฤทธิ์๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๒.พระมรกตสญฺญโตพละศักดิ์๓๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๓.พระสมหวังฐิตสํวโรบุญสา๓๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๔.พระสมเกียรติสีลเตโชจันทร์ตา๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๕.พระนิโรจน์วฑฺฒโนบัวผัน๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๖.พระแสวงปญฺญาคโมใยเมือง๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๗.พระทวีสุมงฺคโลทองคำ๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๘.พระปรียาพรจนฺทสาโรเย็นใจ๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๙.สามเณรบุญศรีวงศ์เที่ยง๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๐.สามเณรสุพจน์โสระพิน๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๑.สามเณรวีระยุทธขันสิงห์๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๒.สามเณรวิทยาอินธิราช๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๓.สามเณรเอกพันธ์จันทร์หา๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๔.สามเณรเอกพันธ์ศรีทาป๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๕.สามเณรณัฐพลใจรัตน์๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๖.สามเณรวุฒิชัยใจเอื้อ๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๗.สามเณรสันต์พรมประเทศ๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๘.สามเณรชาญวิทย์สว่างเนตร๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๙.สามเณรอภิชัยคุ้นเคย๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๐.สามเณรฤทธิชัยนามสมบัติ๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๑.พระมหาสมรจนฺทสุวณฺโณแสนสำอางค์๓๖๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๒.พระมหาอดิศักดิ์อุปวฑฺฒโนมีแก้ว๒๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๓.พระมหาจินดาสงฺฆภทฺโทเตียมเชง๓๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๔.พระมหาชัยวิชิตขนฺติธมฺโมบุสภาค๓๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๕.พระมหาหนูสินฐานธมฺโมลานนท์๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๖.พระมหาสุรสิตร์ธีรปญฺโญศรีจันสอน๓๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๗.พระมหาศรกฤษณ์ธมฺมคุตฺโตพลสวัสดิ์๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๘.พระมหาทองมาธมฺมเตโชเตมิยะ๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๙.พระมหาติรัตน์อาจาริโยชาวหมู่๓๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๐.พระมหาสินเอกคฺคจิตฺโตผิดพันธ์๓๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๑.พระมหาสุรชัยชยธมฺโมเสนาใหญ่๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๒.สามเณรมนตรีนามบุตร๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๓.พระมหาบันทอนสุธีโรทองสว่าง๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๗๓ป.ธ.๖๒๕๔๗