ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระจันลารวิวณฺโณแก้วโท๔๓๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๖๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.พระสงกรานต์โสภโณเพชรโต๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๖๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.พระเวศน์สนฺตจิตฺโตหะสูง๕๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๖๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.พระมนตรีเมตฺติโกหนูประโคน๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๖๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.พระจรัญชิตมาโรนิ่มมโนธรรม๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๖๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.พระบรรจงจิตฺตสํวโรบุญชม๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๖๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.สามเณรปกรณ์ชุมแก้ว๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๖๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.สามเณรธีระวัฒน์วิริวรรณ์๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๐๖๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.พระจุมพจน์ญาณวีโรจีนฮี้๒๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๘๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.พระชัยชนะปุญฺญสโรทีฆะ๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๙๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.สามเณรวรุตเกตุบัว๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๙๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.สามเณรวัฒนเกียรติกองแก้ว๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๙๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.พระจอมพฤฒศธรชวนปญฺโญประทุมมัง๓๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๔.พระจันทรเสนฐิตสทฺโธดายกระโทก๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๕.พระเกรียงไกรกลฺยาโณมาประสม๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๖.พระพรชัยวลฺลโภสิทธิปกรณ์๓๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๗.พระอัมพลอมโรผาเจริญ๒๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๘.พระไพทูลย์ขนฺติสาโรชาญจิตร๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๙.พระสุภีคุณวีโรดำบรรณ์๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๐.พระเอวชิโรเพชระ๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๑.สามเณรสำรองตรีระภักดิ์๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๒.สามเณรณรงค์คำพิลา๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๓.พระอุเทียนภทฺทธมฺโมวงกลม๒๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๔.พระสมพรปภสฺสโรทองคำสุข๓๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๕.พระนำพลยสินฺธโรอยู่คง๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๖.พระศรีเมืองชัยสิริจนฺโทพันธวงศ์๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๗.สามเณรธีระศักดิ์สุธรรมวิจิตร๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๘.สามเณรวรวุฒิยำยวน๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๙.สามเณรชัยณรงค์อินทร์สา๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๐.สามเณรสุริยาหิมะวัลย์๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๑.พระมหาสมจิตกตปุญฺโญวงศรีจันทร์๓๕๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๒.พระมหาสมเกียรติสีลเตโชจันทร์ตา๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๓.พระมหาสังเวียนปภสฺสโรเครื่องพาที๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๔.พระมหาแสวงปญฺญาคโมใยเมือง๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๕.พระมหาทวีสุมงฺคโลทองคำ๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๖.พระมหาปรียาพรจนฺทสาโรเย็นใจ๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๗.พระมหาพงษ์ศักดิ์สิทฺธิเมธีแซ่เซี้ย๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๘.สามเณรวีระยุทธขันสิงห์๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๙.สามเณรวุฒิชัยใจเอื้อ๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๐.สามเณรชาญวิทย์สว่างเนตร๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๑.สามเณรเอกพันธ์ศรีทาป๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๒.สามเณรอภิชัยคุ้นเคย๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๓.พระมหาถาวรถาวโรจันทะฤทธิ์๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๘๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๔.พระมหาสมหวังฐิตสํวโรบุญสา๓๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๘๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๕.พระมหานิโรจน์วฑฺฒโนบัวผัน๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๘๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๖.สามเณรสุพจน์โสระพิน๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๘๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๗.สามเณรณัฐพลใจรัตน์๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๘๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๘.สามเณรสันต์พรมประเทศ๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๘๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๙.สามเณรเอกพันธ์จันทร์หา๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๙๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๐.สามเณรฤทธิชัยนามสมบัติ๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๙๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๑.พระมหาจินดาสงฺฆภทฺโทเตียมเชง๓๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๙๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๒.พระมหาทองมาธมฺมเตโชเตมิยะ๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๙๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๓.สามเณรบัญชาเมียดตะแก๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๙๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๔.พระมหาอดิศักดิ์อุปวฑฺฒโนมีแก้ว๓๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๕.พระมหาหนูสินฐานธมฺโมลานนท์๒๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๖๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๖.พระมหาศรกฤษณ์ธมฺมคุตฺโตพลสวัสดิ์๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๖๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๗.พระมหาติรัตน์อาจาริโยชาวหมู่๓๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๘๓ป.ธ.๖๒๕๔๘
๕๘.สามเณรมนตรีนามบุตร๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๘๔ป.ธ.๖๒๕๔๘