ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเวียงศักดิ์วิจาโรเดชศรีสวัสดิ์๒๙๑๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.พระมหรรณพมหาวีโรภักสอนสิทธิ์๔๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.พระอธิการพงษ์วัฒณ์พทฺธญาโณแสงแดง๒๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.พระคิดคุตฺตสีโลพิมชัย๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.พระอุทิศอธิโชโตเวียงแก๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.พระสมพรพุทฺธวีโรเกลี้ยงพร้อม๓๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.พระบุญธรรมถามพโลแดงโสภา๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.พระถาวรมหาลาโภจันทร์รัตน์๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.พระพรหมาพฺรหฺมสฺสโรมาลัยทอง๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๖๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรเกียรติศักดิ์เบ้าคำ๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรชัยวงศ์มโยราช๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรไพวันอกผาย๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรสมชายจันทะสาร๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรเดือนสวรรค์พรหมสาร๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรนัฐพงษ์ฝางคำ๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรบันลือฤทธิ์อ่อนวงศ์ษา๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรศรีเจริญทรัพย์แก้วเวียงชัย๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรณัฐพลเสนาสนิท๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรไตยภพบุญทาป๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๗๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรจิตฤกษ์นาราช๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรฐานะเส็งสมบัติ๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๒.สามเณรไตรภพศรีคำ๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๓.สามเณรบัณฑิตพันแสน๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๔.สามเณรสุรสิทธิ์นิสัยงาม๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๕.สามเณรเสถียรทัพแสง๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๖.สามเณรจักรีธรรมวงค์๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๗.สามเณรธีรโชติบุบผาดี๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๘.สามเณรวัชระจูมพล๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙.สามเณรสุกธันวารุนสีหจักร๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๘๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๐.สามเณรพรสวรรค์เพ็งสวัสวิไล๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๕๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๑.สามเณรภูวงค์จันทะวงค์๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๕๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๒.สามเณรสดใสสิริปัญญา๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๕๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๓.สามเณรธีรศักดิ์บุษบาล๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๕๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๔.สามเณรจักรพันธ์เครือคำ๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๕๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๕.สามเณรฉัตรชัยเหมแดง๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๖๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๖.สามเณรณัฐพลอ้วนทูน๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๖๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๗.สามเณรวรพิชชาตาดี๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๖๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๘.สามเณรสมพรหลวยยะราช๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๖๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๙.สามเณรสุริยาชูญาติ๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๖๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๐.สามเณรณรงค์ศักดิ์อินฬี๑๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๖๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๑.พระทองสุขสุปญฺโญอุดมพันธ์๕๕๑๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๒.สามเณรสมคิดคำสมบัติ๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๓.สามเณรคำใหม่ฑีฆายุพรรค๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๔.สามเณรทวีศักดิ์ฝางคำ๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๕.สามเณรสุรศักดิ์สีวะสา๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๖.สามเณรจีรวัฒน์ทองเภา๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๗.พระโพธิ์ศรีวุฑฺฒิปญฺโญเหลาเมธี๓๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๘.พระกิกตปุญฺโญกตสีโร๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๙.พระแก้วอุดรวรญาโณแพงศรีประเสริฐ๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๐.พระสุขสำราญธมฺมสาโรนันทะเสน๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๑.สามเณรพรชัยสุภานิรักษ์๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๒.สามเณรกิตติชัยสันทาลุนัย๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๓.สามเณรนเรศสีเหลือง๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๔.สามเณรภาสกรลาธุลี๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๕.สามเณรอภิสิทธิ์แน่นอุดร๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๖.พระมหาคัคนานต์จารุวณฺโณวิมุล๔๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๗.พระมหาครรชิตคณิสฺสโรจันทสาร๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๘.สามเณรวราวุธแสนคูณ๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๙.สามเณรดำพรหมสาร๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๐.พระมหาพิชิตวิสุทฺโธนุขุนทด๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๑.พระมหาสาครอธิจิตฺโตแสงอรุณ๒๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๒.พระมหาไกรสรสุเมโธลือตะนา๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๓.พระมหาอานนท์โชติกโรเหมมะ๓๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๔.พระมหาสมัยคุณธมฺโมชัยอาษา๒๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๕.พระมหาศักดาเมธิโกกลางบุญเรือง๓๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๖.พระมหาธีระศักดิ์สีลสิทฺธิญาโณสุธรรมวิจิตร๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๔๘ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๗.พระมหาคำประเสริฐถาวโรถาวร๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๔๙ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๘.พระมหาชัยณรงค์ชยาภินนฺโทอินทร์สา๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๐ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๙.สามเณรนิมิตรใจคิด๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๑ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๐.สามเณรสิงหาไข่อำพร๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๑.พระมหาจันทรเสนฐิตสทฺโธดายกระโทก๓๑๑๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๒๖ป.ธ.๖๒๕๕๓