ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเกรียงศักดิ์กิตฺติโสภโณผาเหลา๓๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๙๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.พระไมกิตฺติภทฺโทจันทงอร๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๙๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.พระเอกชัยโชติปญฺโญเครือเนตร๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๙๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.พระพันฤทธิ์ญาณวีโรพระสุรัตน์๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๙๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรต้นศรีสองเมือง๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๘๙๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรอำพลแสงเงิน๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๙๐๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรจีระพงษ์หงษ์ทอง๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๙๐๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรบุญเกิดคำมงคล๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๙๐๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรอัครชัยอเนกา๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๙๐๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรธนารัตน์โพธิ์ศรี๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๙๐๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรสมศักดิ์อเนกา๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๙๐๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.พระสุนันท์ถิริธมฺโมไชยวงศ์๓๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๐๗๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.พระไพรินโอภาโสครุธสุวรรณ๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๐๗๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรศรียัญญ์สุริยะวงศ์๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๐๗๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรแดงหอมสมบัติ๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๐๗๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรธนพลธิตะโพธิ์๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๐๘๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรธวัชชัยแสวงวงศ์๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๐๘๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรนิติทัศน์ศิริวัง๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๐๘๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรณัฐภพสีแก้ว๑๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๐๘๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๐.พระสมศักดิ์จนฺทสาโรเหลาผิว๓๕๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๑.พระอุทิศอธิโชโตเวียงแก๒๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๒.พระเกรียงไกรฐิตญาโณนารักษ์๒๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๓.พระสมพรพุทฺธวีโรเกลี้ยงพร้อม๓๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔.พระเกียรติศักดิ์สุธีโรเบ้าคำ๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕.พระรุ่งระวีรวิวณฺโณอินสา๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖.สามเณรไพวันอกผาย๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗.สามเณรเดือนสวรรค์พรหมสาร๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘.สามเณรทองคำไตรแก้ว๑๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙.สามเณรณัฐพลเสนาสนิท๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๐.สามเณรไตยภพบุญทาป๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๑.สามเณรนรอรรถคำงาม๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๒.สามเณรอภิสิทธิ์พิณแย่ง๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๓.สามเณรณัฐพลอ้วนทูน๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๔.สามเณรธีรศักดิ์บุษบาล๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๕.สามเณรวรพิชชาตาดี๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๖.พระเวียงศักดิ์วิจาโรเดชศรีสวัสดิ์๓๐๑๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๗.พระพรหมาพฺรหฺมสฺสโรมาลัยทอง๒๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๘.สามเณรชัยวงศ์มโยราช๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๙.สามเณรพรสวรรค์เพ็งสวัสวิไล๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๐.สามเณรอานนท์หลวงโยธา๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๑.สามเณรชยานันต์จันทะวรรณ์๑๖พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๒.สามเณรฐานะเส็งสมบัติ๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๓.สามเณรจักรีธรรมวงค์๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๔.สามเณรสมพรหลวยยะราช๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๕.สามเณรสุกธันวารุนสีหจักร๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๖.พระมหาสุขสำราญธมฺมสาโรนันทะเสน๒๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๗.พระมหาฌานกวีจนฺทโกมอมขุนทด๒๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๘.พระมหาคำเลียนสมจาโรเทียนวงศ์ชัย๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๙.สามเณรอนุชิตแก้วโท๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๐.สามเณรจีรวัฒน์ทองเภา๑๔พิชโสภารามอุบลราชธานี๖๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๑.พระมหาคัคนานต์จารุวณฺโณวิมุล๔๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๒.พระมหาพีรเดชอนุตฺตโรสิถิระบุตร๓๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๓.สามเณรวราวุธแสนคูณ๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๒๑ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๔.สามเณรดำพรหมสาร๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๕.พระมหาสมัยคุณธมฺโมชัยอาษา๓๐๑๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๗๗ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๖.พระมหานิมิตรพุทฺธปุตฺโตใจคิด๒๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๗๘ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๗.สามเณรวรุตเกตุบัว๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๗๙ป.ธ.๖๒๕๕๔
๕๘.สามเณรสิงหาไข่อำพร๑๙พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๘๐ป.ธ.๖๒๕๕๔