ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสำราญเตชวนฺโตราชาอาจ๒๕มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระวุฒิกุสลจิตฺโตจันทร์สว่าง๒๔มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.พระกุฏกนฺตวณฺโณจันทร๒๒มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรบัญชายอดชิน๑๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรพรระนาดไธสงค์๑๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรสมบูรณ์นาคแท้๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรสุรัตน์ค้าข้าว๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรสมพรอนุกูล๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรสุริยาบุญบู่๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๘๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรภาคภูมินาคทั่ง๑๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๙๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรสินทรกุมกร๑๕มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๙๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรบุญรอดฤทธิธรรม๑๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๗๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๓.สามเณรสมเกียรติเรืองศรี๑๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๗๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๔.สามเณรวิเชษฐ์เมฆฉ่ำ๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๗๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๕.สามเณรธวัชชัยโมคมูล๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๗๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๖.สามเณรรังสันต์ใจหาญ๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๗.สามเณรกฤษดาสาโรจน์๑๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๗๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๘.สามเณรปิยราชหงษ์รักษา๑๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๗๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๙.สามเณรบุญค้ำดีสุขสาม๑๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๗๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๐.พระมหาบุญสารัตน์โอวาทกฺขโมกันเข็ม๒๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๔๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๑.พระมหากันดานาคสิริป้องภา๒๕มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๔๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๒.สามเณรทนงศักดิ์นันต๊ะเครือ๑๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๔๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๓.สามเณรจันทร์ทีนรศรี๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๔๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๔.สามเณรทวีศักดิ์แนบเนียม๑๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๔๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๕.พระมหาจรินทร์ธมฺมวโรกลิ่นเลิศ๒๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๘๙ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๖.พระมหาจันทีอธิปุญฺโญต้นเชื้อ๒๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๙๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๗.พระมหาเจริญอริยเมธียอดโพธิ์๒๑มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๙๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๘.สามเณรเลิศชัยชื่นประสิทธิวงศ์๒๐มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๙๒ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๙.สามเณรรุ่งรวบรวม๑๙มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๙๓ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๐.สามเณรภูมิวิทย์จันทร์หอม๑๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๙๔ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๑.สามเณรจรูญโคตะ๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๙๕ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๒.พระมหามงคลวชิโรอัปกาญจน์๒๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๐ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๓.สามเณรสุรชัยชาติดร๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๓๑ป.ธ.๖๒๕๔๑
๓๔.พระมหาไพโรจน์ปญฺญาวชิโรแก่นแก้ว๒๙มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๒๑๔ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๕.พระมหาธงไชยวิสุทฺโธจันทสิทธิ์๒๘มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๒๑๕ป.ธ.๗๒๕๔๑
๓๖.พระมหาปรีชาปริญาโณมะนะนัด๒๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๒๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๑