ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระครูวิสุทธิธรรมานุศาสก์เตชวโรประกอบชีพ๕๙๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๒๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.พระครูอุดมกิจจาภรณ์จนฺทวณฺโณแฝงสีพล๕๖๓๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๒๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.พระครูสุเมธธรรมกิจฐิตเมโธกุดสมบัติ๕๐๒๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๒๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.พระครูปทุมสราภิรมเตชธโรชาวลำปาง๓๘๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๒๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.เจ้าอธิการสำรวยสิรินฺธโรทาอ่อน๔๐๑๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๒๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.พระอธิการพุฒสุวโจทิพวัจนา๔๗๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.พระประวิทย์สุทฺธจิตฺโตโพธิ์กลาง๓๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.พระครูสุนทรปุญโญภาสปภสฺสโรภักสรสิทธิ์๖๘๔๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.พระสมบัตรญาณสมฺปนฺโนมูลหาร๔๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.พระประเทืองปุญฺญาธโรผลบุญ๕๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.พระนพดลสิรินฺธโรสิงหิน๓๗๑๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.พระอธิการวิรุจิตร์จิตฺตคุตฺโตนาดี๕๘๑๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.พระสมชายสุมโณอู่สำราญ๔๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.พระโสภณสุจิณฺโณศรีใส๓๖๑๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.พระเทวาปิยสีโลกรโสภา๔๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๓๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.พระอธิการเจียมศักดิ์ตนฺติปาโลแสนบุตรยอ๓๙๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.พระอธิการจิรวัฒน์อภินนฺโทสีหานนท์๓๖๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.พระอธิการเกรียงไกลติสฺสโรทองบุตร๓๔๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.พระอธิการจักรีจรณธมฺโมชินพร๔๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.พระสมบัติธมฺมวโรบรมฤทธิ์๔๑๒๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.พระณัฐกรจนฺทวํโสหงษ์ชัย๖๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.พระนิกรญาณธมฺโมนนทศิริ๓๕๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.พระพุดธาพุทฺธญาโณศิริบุญมี๔๓๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.พระสนิทนิภาธโรหาญธงชัย๕๒๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.พระไสวโอภาโสฉลวยศรี๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.พระสุชาติวรปญฺโญเกลอสูงเนิน๖๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.พระอาเช้กตธมฺโมงามชมพู๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.พระอมอญรัตน์สุจิตฺโตแสนสายเนตร๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.พระสงกรานต์จารุธมฺโมรูปจะโป๊ะ๔๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.พระศักดิ์ฐิตวีโรกอนจันดา๔๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.พระวิบูลย์วิมโลหมื่นท้าว๒๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๒.พระสมชัยอินฺทวํโสศรีทาพุฒ๓๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๓.พระธีระพงษ์สุขิโตไชยวัน๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๔.พระสายยันต์วิสารโทโลหิตดี๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๕.พระไพบูลย์สมจิตฺโตหีบแก้ว๔๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๕๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๖.พระครูวิบูลวชิรโสภิตปญฺญาวชิโรบัวหงษา๔๙๑๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๗.พระครูวิสุทธิพุทธิคุณพุทฺธรกฺขิโตดวงสมศรี๓๙๑๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๘.พระครูสันติบุญญาทรกตปุญฺโญผันผ่อน๓๘๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๙.พระมีสิริธมฺโมสีละออ๕๘๑๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๐.พระบุญกองกตปุญฺโญแถวโพธิ์๔๘๑๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๑.พระสำเนาสุนฺทโรชมหว้า๔๘๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๒.พระเสวกร์สุทฺธิญาโณพลวัน๓๒๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๓.พระเศกสรรค์ธมฺมธโรขันอาษา๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๔.พระชูศักดิ์โชติโกคัณทะสิทธิ์๔๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๕.พระบุญค้ำญาณโสภโณนาลุน๔๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๖๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๖.พระนาวาวิสุทฺโธบุญลพ๔๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๗.พระธนูธมฺมทีโปครองศรี๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๘.พระอภิชัยอภิชโยแซ่บู่๓๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๙.พระไพบูรณ์ยสินฺธโรมาทะขันธ์๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๐.พระสมภารสาทโรวรรณพราหมณ์๓๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๑.พระสยามเตชปญฺโญยอดจันทร์๒๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๒.พระนิพนธ์รตนญาโณวิเศษ๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๓.พระพงษ์พันธ์พุทฺธสโรพลยศ๓๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๔.สามเณรณรงค์ชัยภูมิศรี๒๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๕.สามเณรคมสันจันทร์ดาวัน๒๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๗๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๖.สามเณรถาวรไชยวึด๑๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๓๘๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๗.พระสมุห์ศรายุทธปภสฺสโรเครือประสาน๒๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๔๗๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๘.พระครูกิตติคุณสุนทรกิตฺติคุตฺโตบุญพา๖๔๒๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๙.พระครูวิชิตธรรมารักษ์ธมฺมโชโต๔๓๒๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๐.พระสุพรชัยโชติมนฺโตอินทฤาชัย๓๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๑.พระพิทักพงษ์ภูริปญฺโญวงษาสินชัย๒๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๒.พระอธิการวีระศักดิ์ญาณวีโรสิรินาโพธิ์๓๗๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๓.พระสนิทวิสุทฺโธวิเศษชาติ๕๐๓๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๔.พระจรัสขนฺติพโลทุมพร๓๖๑๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๕.พระวรัญชิตฐิตธมฺโมสีละขันธ์๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๖.พระวิโรฒปภาโสมณีวงษ์๕๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๐๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๗.พระองอาจจนฺทธมฺโมพรมบุญมา๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๑๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๘.พระประสงค์ลกฺขณิโกพลพวก๒๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๑๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๙.พระบุญเลื่อนกิตฺติวณฺโณอาสาสิงห์๔๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๑๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๐.พระยงยุทธฑีฆยุโกสร้อยอุดม๓๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๙๑๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๑.พระอธิการชินกฤตจิรวํโสรูปสะอาด๓๗๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๒.พระธณัฐชัยสิริทโมศิริทน๒๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๓.พระถวิลฐานธมฺโมมัดถาปะกา๕๒๓๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๔.พระอธิการเสาวภาพสนฺตจิตฺโตเชิดชู๔๔๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๕.พระมหาคำพันธ์ติสฺสโรมุ้งป้องกลาง๓๗๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๗๖.พระมหามาโนชมหาวีโรสีทอง๒๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๗๗.สามเณรชาญณรงค์เชียรเหรียญ๑๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๗๘.พระมหาชัยฟ้าธญฺญกุโลธัญญสาธุกุล๔๗๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๗