ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระครูปทุมศีลวัฒน์สุทฺธสีโลเพ็ญศรี๖๑๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๑๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.พระเดชาอิทชิเตโชแก้ไชย๔๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๑๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.พระจิตรกรกิตฺติปญฺโญสินอินทร์แก้ว๔๕๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๑๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.พระอธิการประชันฐานทินฺโนพรมกุล๔๑๑๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๑๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.พระอธิการบุญมีสุจิตฺโตบรรณะธี๗๖๑๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๑๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.พระอธิการอำคาจนฺทโกเสาร์ดี๓๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.พระบุญชูธมฺมจิตฺโตลานไทยสงค์๕๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.พระคำยอดสุวโจเบ้าทอง๔๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.พระครูสุวรรณปัญญานุยุตอุตฺตมปญฺโญขุราษี๖๒๑๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.พระสุนันท์สุนนฺโทเทพบุรี๔๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.พระวุฒิชัยสิริจนฺโทคงใจดี๒๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.พระวิชัยวชิรญาโณวิจิตร๕๗๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.พระทวีผลชาตเมธีคุ้มเรืองศรี๒๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.พระวีระยุทธวชิรธมฺโมสำเนานาน๒๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.พระบวรธัชอติจิตฺโตสนิมใจ๔๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๒๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.พระประมงค์จารุธมฺโมพลแสง๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.พระสุรสิทธิ์ปภสฺสโรนรินทร์๕๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.พระกำจรปิยวณฺโณแท่นทอง๔๐๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.พระสำเนียงกนฺตสีโลมนตรีภักดี๓๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๐.พระองอาจอติธมฺโมภูครองทอง๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๑.พระนิรุตต์ฐิตธมฺโมบุญคง๔๒๒๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๒.พระเดชาอาจาโรวิณโรจน์๒๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๓.พระอาทิตย์อาทิจฺโจคุยบุตร๓๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๔.พระปรีชารตนโชโตไชยอยู่๔๑๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๕.พระอังกูลอคฺคธมฺโมแสงรวม๓๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๓๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๖.พระสายวสันต์วสนฺตโรวิบูลย์กุล๒๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๗.พระเอนกญาณเมธีจันนาวัน๒๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๘.พระสมปองธีรวฑฺฒโนนามอุทา๒๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๙.พระประสิทธิ์ธมฺมิโกพิมพ์มีลาย๔๒๑๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๐.พระสมพรสิริคุตฺโตอินทร์สอน๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๑.พระโอภาสยสินฺโทรักษาเมือง๔๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๒.พระประสิทธิ์มหาญาโณศิริไม้๓๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๓.พระขันติคุณากโรโสสุด๔๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๔.พระโชคชัยปคุโณจันทรศร๒๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๕.พระเศรษฐวิทย์สิริจนฺโทช่วยค้ำชู๕๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๔๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๖.สามเณรมารุตเบ้าทองจันทร์๑๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๕๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๗.สามเณรอนุโรจน์ป้านภูมิ๑๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๕๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๘.สามเณรอุดมกองทอง๑๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๕๕๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๙.พระครูวิบูลภัทโรภาสโอภาโสการพาศ๕๔๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๘๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๐.พระครูปภัสสรกิตติคุณปภากโรชุมโคตร๔๘๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๘๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๑.เจ้าอธิการสมศรีจกฺกวโรพินิจมนตรี๔๑๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๒.พระครูปัญญาธรรมสาทรฐิตฺธมฺโมป้องคำรส๔๗๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๓.พระธีรศักดิ์จนฺทธมฺโมทับสุลิ๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๔.พระอธิการศักดาปุญฺญาคโมการะเกต๔๖๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๕.พระอธิการสีแพรคนฺธสีโลพันแสนแก้ว๕๐๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๖.พระอธิการสมพรสุทฺธิธมฺโมพลหนองหลวง๓๖๑๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๗.พระอาทิตย์ธนโสธนะสูตร๔๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๘.พระแววถาวโรบุญช่อน๖๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๙.พระประเสริฐสุภทฺโทราชสะอาด๓๒๑๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๐.พระวีระวรปญฺโญนนทะวิชัย๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๙๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๑.พระสังข์สิริญาโณแข็งแร็ง๗๐๑๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๒.พระถาวรมหาญาโณปะมายัง๓๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๓.พระรักษ์เมตฺตจิตฺโตพูลยา๒๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๔.พระบุญฤทธิ์ปญฺญสาโรต้นชัย๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๕.พระยศธิศักดิ์เตชปญฺโญคำสอนทา๔๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๖.พระชาญณรงค์อคฺคโรจโนโชติชัยตันติพงศา๕๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๗.พระกิตติพงษ์อาภาธโรไลไธสงค์๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๘.พระครูอุทุมพรภัทรธรรมกตปุญฺโญผันผ่อน๔๗๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๙.พระทนงชัยกิตฺติวุฑฺโฒศิริมา๕๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๐.พระวิชิตอินฺทวณฺโณกุงอ้อน๓๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๐๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๑.พระเดชาปญฺญาทีโปสิทธิจันทร์๔๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๒.พระวินัยติกฺขวิริโยมีภัย๒๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๓.พระอธิการสงวนฐิตธมฺโมพรมฤทธิ์๖๑๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๔.พระนรินทร์ปภาโสวงศ์ดี๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๕.พระพรวิชิตพฺรหฺมโชโตสมสนุก๓๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๖.พระธีรดาสมจิตฺโตขมิ้น๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๗.พระยุทธชัยรตินฺธโรจันทรพิมพ์๓๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๘.พระโชติพิสิทธิ์โคตตฺปุญฺโญพันธโคตร๒๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๙.พระสมควรสิรินฺธโรอ่อนสี๓๒๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๗๐.พระสุนาสุทฺธญาโณชินดี๓๙๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๑๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๗๑.สามเณรนันทวัฒน์สีหาโคตร๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๗๒๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๗๒.พระประชาปภากโรเสี้ยมแหลม๕๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๓.พระสมจิตต์โชติปญฺโญสุขทวี๒๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๔.พระอาธรอาภสฺสโรเฮ้าบุญ๓๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๕.พระนพดลสิรินฺธโรสิงหัน๓๗๑๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๖.พระสมชายสุมโณอู่สำราญ๔๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๗.พระอธิการจักรีจรณธมฺโมชินพร๔๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๘.พระอาเช้กตธมฺโมงามชมพู๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๙.พระอมอญรัตน์สุจิตฺโตแสนสายเนตร๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๐.พระวิบูลย์วิมโลหมื่นท้าว๒๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๑.พระเสวกร์สุทฺธิญาโณพลวัน๓๒๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๒.พระเศกสรรค์ธมฺมธโรขันอาษา๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๓.พระชูศักดิ์โชติโกคัณทะสิทธิ์๔๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๔.พระสมภารสาทโรวรรณพราหมณ์๓๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๕.พระพงษ์พันธ์พุทฺธสโรพลยศ๓๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๖.พระพงษ์หิรัณย์ปุญฺญกาโมคำดีบุญ๔๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๗.พระประยูรญาณธีโรแก้วมะ๓๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๘.พระวรัญชิตฐิตธมฺโมสีละขันธ์๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๙.พระธนากรอิทฺธิเตโชเกษมวัน๔๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๐.พระภูชิตจนฺทสิริอาจสมดี๒๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๑.พระอธิการพุฒสุวโจทิพวัจนา๔๗๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๒.พระอธิการวิรุจิตร์จิตฺตคุตฺโตนาดี๕๘๑๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๓.พระไพบูรณ์ยสินฺธโรมาทะขันธ์๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๘