ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวรศาสตร์วรธมฺโมวัฒนวงค์๔๒๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๖๒๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.พระสมโภชน์สิริปุญฺโญศิลาวัชรพล๕๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๖๒๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.พระอานนท์มหาวีโรต้นกันยา๕๓๑๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๖๒๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.พระยศสุจิตฺโตพันธ์สวัสดิ์๕๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๖๒๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.เจ้าอธิการคำรณปภสฺสโรทองคำสุข๔๓๒๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๖๒๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.พระวานิชสุเมโธทาระจัด๕๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๗๑๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรอลงกรณ์บุญพา๑๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๗๑๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.พระสุภาพกตทีโปโนนราชา๔๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๖๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.พระคำบานคนฺทวโรช่อลี๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๖๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.พระธราวุฒิผลาญาโณเคนคำภา๖๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๖๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.พระสมเพศสุภาจาโรแสงกลาง๓๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๖๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.สามเณรณรงค์ศักดิ์บุญหล้า๑๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๖๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.สามเณรธนาทัตบุญชัย๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรนครินทร์ทองศรีดี๑๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.สามเณรสดใสเครือทอง๑๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.สามเณรเฉลิมชัยแท่นเล็ก๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๕๗๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๗.พระปลัดปัญญาปญฺญาธโรขันธแพทย์๕๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๑๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๘.พระดวงจันทร์รตนโชโตสายกรรณ์๔๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๑๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๙.พระสุนันท์สุนนฺโทเทพบุรี๕๐๑๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๐.พระเอนกญาณเมธีจันนาวัน๒๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๑.พระสุพาลักษ์จนฺทสุวณฺโณถานุกูล๔๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๒.พระสนิทวิสุทฺโธวิเศษชาติ๕๓๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๓.พระนรินทร์ปภาโสวงค์ดี๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๔.พระอังกูลอคฺคธมฺโมแสงรวม๓๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๕.พระทินกรทินฺนกโรพรมรีนทร์๓๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๖.พระรัตนพลสุเมโธคำแดง๒๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๗.พระชัยวัฒน์อานนฺโทวุฒิพงค์เดชา๔๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๘.พระธนากฤตอรุโณวงศ์ใสสา๕๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๙.พระอธิการบุญเยี่ยมอติภทฺโทราชสะอาด๔๗๒๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๐.พระประสิทธิ์มหาญาโณศิริไม้๓๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๑.พระธีรศักดิ์จนฺทธมฺโมทับสุลิ๓๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๒.พระถาวรมหาญาโณปะมายัง๔๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๓.พระยศธิศักดิ์เตชปญฺโญคำสอนทา๔๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๔.พระครูวิสุทธิธรรมานุศาสก์เตชวโรประกอบชีพ๖๕๔๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๕.พระบุญกองกตปุญฺโญแถวโพธิ์๕๑๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๖.พระตั๋นฐวัฒน์ธมฺมธีโรถำวาปี๖๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๗.พระทวีโชคสนฺติกโรกลิ่นพูน๔๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๘.สามเณรอุดมกองทอง๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๓๙.พระมหาชินกฤตจิรวํโสรูปสะอาด๔๑๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๘๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๐.พระมหาปริยัติฐิตมโนใจเที่ยง๓๘๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๐๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๑.พระมหาเอกพงษ์เอกวชิโรเพ็ชรลือชัย๒๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๖๕๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๔๒.พระมหาวีระวรปญฺโญนนทวิชัย๓๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๖๕๕ป.ธ.๔๒๕๖๑