ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรภราดรคำทอง๑๔ศรีบุญเรืองเลย๘๓๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.สามเณรอนันต์เทพติสระ๑๓ศรีบุญเรืองเลย๘๓๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.พระปราโมทย์ธีรเสวีชัยแสง๕๖๑๕ศรีบุญเรืองเลย๑๗๕๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรธงชัยแสนแก้ว๑๖ศรีบุญเรืองเลย๑๗๕๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรเจตดิลกกำลังดี๑๖ศรีบุญเรืองเลย๑๗๕๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรณัฐพลปาละแก้ว๑๖ศรีบุญเรืองเลย๑๗๕๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรจักรินเสประโคน๑๕ศรีบุญเรืองเลย๑๗๕๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรสิทธิชัยรามศิริ๑๔ศรีบุญเรืองเลย๑๗๕๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรอภิวัฒน์กางขุนทด๑๔ศรีบุญเรืองเลย๑๗๖๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรยศนนท์ดอใจ๑๔ศรีบุญเรืองเลย๑๗๖๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.พระขวัญพเนตรสิริภทฺโธเวียกไธสง๓๗๑๔ศรีบุญเรืองเลย๑๗๖๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.พระเอกพันธ์รตนกโรจิตจันทร์๒๘ศรีบุญเรืองเลย๑๗๖๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.พระสมชาติสีลเตโชแซ่คั้ง๒๙ศรีบุญเรืองเลย๑๗๗๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.พระอนุรักษ์ธมฺมรกฺขิโตแก้วทอง๒๐ศรีบุญเรืองเลย๑๗๗๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.พระคณิศรสิริภทฺโทพอค้ำ๒๐ศรีบุญเรืองเลย๑๗๗๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรณัฐนนท์จำปาสิม๑๔ศรีบุญเรืองเลย๑๗๗๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรวิศวะยอดช่าง๑๔ศรีบุญเรืองเลย๑๗๗๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรอนันตสินโตเปี่ยม๑๓ศรีบุญเรืองเลย๑๗๗๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.พระสุจริตสุนฺทโรสุนทราวิรัตร์๖๒ศรีบุญเรืองเลย๔๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๐.พระอุทัยอธิปญฺโญมีนา๒๑ศรีบุญเรืองเลย๔๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๑.พระสัจจาสุทฺธจิตฺโตทองผาย๓๕๑๔ศรีบุญเรืองเลย๔๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๒.พระสุนทรกนฺตสีโลศรีเดช๓๖๑๒ศรีบุญเรืองเลย๔๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๓.พระจักรกฤษณ์กิตฺติญาโณวุฒธิยา๔๖๒๔ศรีบุญเรืองเลย๔๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๔.พระไพโรจน์ฐานิสฺสโรสิงห์มูล๕๒๑๙ศรีบุญเรืองเลย๔๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๕.พระครูสังฆรักษ์พชรพลรตนวาทีวิถีธรรม๒๘ศรีบุญเรืองเลย๔๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๖.พระวรานันท์ชยานนฺโทวังโปร่ง๓๓ศรีบุญเรืองเลย๔๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๗.พระใบฎีกาเด่นชัยปภสฺสโรวงศ์คำ๓๒ศรีบุญเรืองเลย๔๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.พระครรชิตอธิปญฺโญสุติยะวัน๒๐ศรีบุญเรืองเลย๔๒๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.พระสุรชัชปญฺญาเมธีแก้วยาศรี๒๑ศรีบุญเรืองเลย๑๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๐.พระวราพลวรคุโณขุมเงิน๒๑ศรีบุญเรืองเลย๑๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๑.สามเณรชัชวาลย์โสไกสี๑๙ศรีบุญเรืองเลย๑๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๒.พระครูปลัดวิรพรรณทีปวํโสเศษถา๔๔๑๐ศรีบุญเรืองเลย๑๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๓.พระสุนทรญาณธโรอุดม๓๐ศรีบุญเรืองเลย๑๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๔.พระแสงกล้าธมฺมกาโมนามมะตะ๕๑ศรีบุญเรืองเลย๑๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๕.สามเณรยุทธศิลป์นามนุษย์ศรี๑๔ศรีบุญเรืองเลย๑๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๖.พระครูพิพิธธรรมจักรจกฺกวโรรุ่งเรือง๕๖๓๕ศรีบุญเรืองเลย๒๐๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๗.พระครูประทีปวุฒิธรรมทีปธมฺโมอามาตย์มนตรี๔๖๑๕ศรีบุญเรืองเลย๒๐๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๘.พระครูปลัดรชตถามวโรเสมอตัว๒๓ศรีบุญเรืองเลย๒๐๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๙.พระมหาอาคมอตฺถเมธีคำมะนะ๒๓ศรีบุญเรืองเลย๒๐๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๐.สามเณรกลวิทย์จันทร์ประทัด๑๙ศรีบุญเรืองเลย๒๐๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๑.พระมหาจงมีวิชยธมฺโมทับพิลา๔๖๑๒ศรีบุญเรืองเลย๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๒.พระมหาอุดมอนุชาโตสร้อยสระคู๓๓ศรีบุญเรืองเลย๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๓.พระครูปลัดยงนิติสาโรเวียงอินทร์๔๑๑๕ศรีบุญเรืองเลย๔๐๒ป.ธ.๔๒๕๖๐