ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระครูโกวิทธรรมวิธานธมฺมสุนฺทโรสังข์ศิริ๕๔๒๔ศรีบุญเรืองเลย๕๔๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.พระอธิการเกรียงไกรกตปุญฺโญพงษ์ษา๕๒๑๐ศรีบุญเรืองเลย๕๔๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.พระอธิการไพบูลย์ธมฺมวโรลาดี๖๐ศรีบุญเรืองเลย๕๔๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.พระอธิการชัยพรธมฺมชโยจินดาภูมิ๔๕ศรีบุญเรืองเลย๕๔๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.พระศรายุทธโชติโกฮาตระวษ์๓๗ศรีบุญเรืองเลย๕๔๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.พระวิทยาวชิรญาโณชุมพล๕๔๑๐ศรีบุญเรืองเลย๕๔๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.พระปลัดชัยนรินทร์ชยาภิวฑฺฒนเมธีโทสาธรรม๒๕ศรีบุญเรืองเลย๕๔๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.พระอำพรปภสฺสโรภู่สุวรรณ๕๘ศรีบุญเรืองเลย๕๔๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๙.พระชัชชลอตฺตสาโรอบกลาง๔๗ศรีบุญเรืองเลย๕๔๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๐.สามเณรโชติรสมาดา๑๕ศรีบุญเรืองเลย๕๔๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๑.สามเณรภาณุกิ่งมิ่งแฮ๑๙ศรีบุญเรืองเลย๕๕๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๒.สามเณรภูสิทธิเพชรราช๑๖ศรีบุญเรืองเลย๕๕๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๓.สามเณรนันทวัฒน์ลุนทะโสด๑๔ศรีบุญเรืองเลย๕๕๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๔.สามเณรสิทธิโชคลาภทวี๑๓ศรีบุญเรืองเลย๕๕๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๕.พระรุ่งเจริญธมฺมทีโปบัวเลิง๔๗๑๗ศรีบุญเรืองเลย๔๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๖.พระสีทาสมฺมาปญฺโญสุวรรณรัตน์๔๓ศรีบุญเรืองเลย๔๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๗.พระพอพลกิตฺติวุฑฺโฒกันทะ๓๖๑๔ศรีบุญเรืองเลย๔๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๘.พระพงษ์เดชสุขวฑฺฒโนเหล่าสุนา๒๕ศรีบุญเรืองเลย๔๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๙.พระใบฎีกาอรรคเดชอคฺคเตโชภาษี๒๘ศรีบุญเรืองเลย๔๒๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๐.สามเณรอนันต์เทพติสระ๑๖ศรีบุญเรืองเลย๔๒๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๑.พระเทพหัสดินร์เทวธมฺโมทองหอม๓๔ศรีบุญเรืองเลย๔๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๒.พระทินกรทนฺตจิตฺโตวังคีรี๔๓ศรีบุญเรืองเลย๔๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๓.พระครูปลัดสิวริศร์สุทฺธิสโนด่านประสิทธิ์๓๙ศรีบุญเรืองเลย๔๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๔.พระวรเมธโชติวโรเกษาพร๓๒๑๒ศรีบุญเรืองเลย๔๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๕.พระวีรพลกตปุญฺโญดวงก้อม๓๔ศรีบุญเรืองเลย๔๒๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๖.พระสมคิดอิสฺสรธมฺโมโสกเชือก๔๗๒๘ศรีบุญเรืองเลย๔๓๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๗.สามเณรมณีเทพภิญโญฤทธิ์๑๘ศรีบุญเรืองเลย๔๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๓