ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอธิปวิทิตธมฺโมมิตรกระจ่าง๓๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.พระนวศิริสิริวฒฺฑโกบุญฤทธิ์๒๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.สามเณรมงคลแสงเทียน๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.สามเณรอนุชาติสาสิม๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.สามเณรปรเมศศรีสมบูรณ์๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรอภิชาติแซ่ว่าง๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรวันครูปิ่นปก๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.สามเณรธนศักดิ์ธรรมวงศา๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรพงษ์ศวัชสวัสดีพึ่ง๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๔๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.พระภาณุวัฒน์สนฺติกโรอินสำรัตน์๓๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑.สามเณรสุพศินพลมา๒๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒.สามเณรสิทธิพงศ์ดลใจ๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๓.สามเณรมฆวัฒน์อ่อนหวาน๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๔.สามเณรธิติวุฒิเกิดตลาดแก้ว๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๕.สามเณรฌานวัฒน์หลงมีวงศ์๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๖.พระชนินทร์ยติโกทองอำไพ๓๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๕๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๗.สามเณรพลเดชภูมิประโคน๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๕๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๘.พระมหานิรุตติฐานิสฺสโรศรีชมภู๒๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๙.สามเณรพีรพงษ์ทาสุรินทร์๒๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๒๐.สามเณรณัฐพงษ์มูลเมือง๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๒๑.สามเณรวรพลดามงคล๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๒๒.สามเณรอรรถนนท์นิยอนรัมย์๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๒๓.สามเณรสาครผลดี๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๒๔.สามเณรคุณานนต์วีระประดิษฐ์๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๒๕.พระมหาศรีเนือนวชิรปญฺโญสีน๓๕๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๒๖.พระมหาเอกภพธมฺมวโรสายสิม๓๕๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๒๗.พระมหาวุฒิพงษ์วุฑฺฒิญาโณบัณฑิตจีน๓๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๒๘.พระมหากษมกิตฺติญาโณสระตันติ์๓๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๒๙.พระมหาเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๐.พระมหาญาณภัทรรตนเมธีโชติธนโชติกุล๓๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๑.พระมหาอดิศรธีรงฺกุโรสายจันทร์จอม๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๒.พระมหาธนากรธนกโรรุ่งแสง๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๓.พระมหาปัญญาปญฺญาวชิโรเช้าจันทร์ญา๒๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๔.สามเณรสถิระแสงวงศ์๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๕.สามเณรณัฐชานนท์รอดบุญมา๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๖.สามเณรชนายุทธอ่อนศรี๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๗.สามเณรอัครพนธ์โคตรสงคราม๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๘.สามเณรชัยวัฒน์พัฒจันทร์๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๑๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๙.สามเณรพงษ์ปกรณ์เศียรกระโทก๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๑๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๐.สามเณรศาสตร์ศิลป์มายขุนทด๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๑๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๔๑.พระมหานครนนฺทจิตฺโตจันทร์เรือน๓๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๕ป.ธ.๖๒๕๖๒
๔๒.สามเณรสุริยางามแสง๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๖ป.ธ.๖๒๕๖๒
๔๓.พระมหาอรรณาวิชญ์อณฺณวินฺทมุนีอองก์จรรย์๓๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๐ป.ธ.๘๒๕๖๒
๔๔.พระมหาไกรวุฒิปุตฺตวโรสีลาบุตร๓๓๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยมป.ธ.๙๒๕๖๒