ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรศิลป์พลรักษา๑๖สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.สามเณรเสถียรทองภาทำ๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.สามเณรประจิตรสมซื่อ๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.สามเณรชาตรีบุตรมณี๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.สามเณรสงกรานต์ภูดินทราย๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.สามเณรวัฒนพงษ์แก้วนาพันธ์๑๓สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.สามเณรดาวเรืองทันที๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๖๒๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.สามเณรสิงหายางสุด๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๗๖๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.สามเณรวิวัฒน์ปราบภัย๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๗๖๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรอภิชัยปากดี๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๗๖๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรเดชาอาญาเมือง๑๖สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๗๖๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรสุบรรณคุณพรม๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๓.สามเณรคมสันต์เรืองสูงเนิน๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๔.สามเณรอดุลย์คำบุดดา๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๕.สามเณรษรชัยแก้วใหญ่๑๖สร้อยทองวัดสร้อยทอง๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๖.สามเณรวิทูลย์โพมิผล๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๑๗.พระมหานุกูลอภิปุณฺโณเสกประโคน๒๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๓
๑๘.สามเณรอิสรานนท์แก้วเนตร๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๓
๑๙.สามเณรเสกสรรค์วิชัยกุล๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๐.สามเณรอุดมรองสุพรรณ๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๒๑.พระมหาอธิคมอธิคโมเรืองสูงเนิน๒๓สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๐ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๒.พระมหาระพีพงศ์ปญฺญาธโรทัยอ่อน๒๑สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๑ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๓.สามเณรเจริญชัยมุงแสน๑๙สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๒ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๔.สามเณรวิศิษฐ์มงคลกิจ๑๙สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๕.สามเณรฉลาดเหลาพรม๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๖.สามเณรเชี่ยวชาญพรมประดิษฐ๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๕ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๗.สามเณรสามารถเชื้อมาก๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๖ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๘.สามเณรวิเชียรคำศรี๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๗ป.ธ.๕๒๕๔๓
๒๙.สามเณรวิชัยคำศรี๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๘ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๐.สามเณรสงัดทองพันลำ๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๘๙ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๑.สามเณรบวรนามวงศ์๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๙๐ป.ธ.๕๒๕๔๓
๓๒.พระมหานิติพันธุ์เตชปญฺโญจารึกกลาง๒๙๑๐สร้อยทองวัดสร้อยทอง๗๖ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๓.พระมหาบุญทำธมฺมธีโรจินดารอง๒๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๗๗ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๔.สามเณรอภิเดชเนตรวิลา๒๐สร้อยทองวัดสร้อยทอง๗๘ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๕.สามเณรบุญสาพันธ์จันทร์๑๙สร้อยทองวัดสร้อยทอง๗๙ป.ธ.๖๒๕๔๓
๓๖.พระมหาบุญเลิศสิริจนฺโทศรีจันทร์๓๐๑๐สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๘ป.ธ.๗๒๕๔๓
๓๗.พระมหาวัลลภวลฺลภปญฺโญบุญล้อม๒๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๙ป.ธ.๗๒๕๔๓
๓๘.พระมหาประญัติมหาภินิกฺขมโนเกรัมย์๒๓สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๐ป.ธ.๗๒๕๔๓
๓๙.พระมหาสันติอุปสโมผลชื่น๒๓สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๑ป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๐.พระมหาอนุพันธ์ชยาภินนฺโทโพธิสาร๒๑สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๒ป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๑.สามเณรเด่นทัพซ้าย๑๙สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๓ป.ธ.๗๒๕๔๓
๔๒.พระมหาเกษมอานนฺโทดวงอินทร์๒๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๓ป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๓.พระมหาอภิชาติกรณฺยวสีเบ้าคำ๒๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๔ป.ธ.๘๒๕๔๓
๔๔.พระมหาชัยศรีกิตฺติปญฺโญแพงตา๓๓๑๓สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๖ป.ธ.๙๒๕๔๓
๔๕.พระมหากายสิทธิ์สิทฺธาภิภูใจจา๒๙สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๗ป.ธ.๙๒๕๔๓
๔๖.สามเณรเกียรติศักดิ์บังเพลิง๒๒สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๘ป.ธ.๙๒๕๔๓