ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสันติสุมงฺคโลโตเลี้ยง๒๑สามพระยาวัดสามพระยา๔๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.สามเณรจักรพงษ์ลือพร๑๙สามพระยาวัดสามพระยา๔๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.สามเณรสันติศักดิ์เที่ยงกระโทก๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๔๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.สามเณรโยธินสุดใจ๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๔๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.สามเณรสุรพลวงสามาน๑๔สามพระยาวัดสามพระยา๕๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.สามเณรทนงค์รามเกียติ๑๔สามพระยาวัดสามพระยา๕๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๗.สามเณรธนาสุทธิประภา๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๕๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๘.สามเณรอำพลทองดาษ๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๕๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๙.สามเณรวีระศักดิ์ประทุมชัย๒๐สามพระยาวัดสามพระยา๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๐.สามเณรธวิทย์หอมฟุ้ง๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๑.สามเณรธีระภูดาสุวรรณ๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๒.สามเณรเกียรติศักดิ์สมนาค๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๓.พระมหาประจบสทฺธาธิโกแหล่งหล้า๓๑๑๐สามพระยาวัดสามพระยา๙๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๔.พระมหาไตรภพเตชวโรพึ่งชื่น๒๖สามพระยาวัดสามพระยา๙๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๕.พระมหาอุดรอุตฺตโรมากดี๒๕สามพระยาวัดสามพระยา๙๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๖.พระมหาเฉลิมชัยอินฺทวิสุทฺธิญาโณอบกลิ่น๒๒สามพระยาวัดสามพระยา๙๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๗.สามเณรวิศรุตภิรมย์พร๒๐สามพระยาวัดสามพระยา๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๘.สามเณรเจตนามงคลชัยทรัพย์๑๙สามพระยาวัดสามพระยา๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๑๙.สามเณรสิสสสิทธิ์ทวีชัย๒๐สามพระยาวัดสามพระยา๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๐.สามเณรไชยาธนูทอง๒๐สามพระยาวัดสามพระยา๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๑.สามเณรถนอมเลาพิลา๑๘สามพระยาวัดสามพระยา๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๒.สามเณรบุญมีบุญสวัสดิ์๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๓.สามเณรสมพรรงค์จำเริญ๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๔.สามเณรจามรจงอ่อนกลาง๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๕.สามเณรวัลลภศรีศักดิ์นอก๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๒๖.พระมหาสถิตย์พงษ์ถิรโสภโณพวงเงิน๒๕สามพระยาวัดสามพระยา๙๗ป.ธ.๕๒๕๔๕
๒๗.สามเณรเศรษฐสิทธินราทอง๑๙สามพระยาวัดสามพระยา๙๘ป.ธ.๕๒๕๔๕
๒๘.สามเณรวิทยานางวงค์๑๙สามพระยาวัดสามพระยา๙๙ป.ธ.๕๒๕๔๕
๒๙.สามเณรภาคภูมินาคทั่ง๑๙สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๐ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๐.สามเณรพรชัยมาเอม๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๑.สามเณรอุดรจันทร์ชนะ๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๒.สามเณรประจักษ์ทองดาษ๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๓ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๓.สามเณรอานนท์เหล็กดี๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๑๐๔ป.ธ.๕๒๕๔๕
๓๔.พระมหารัฏฐวุฒิวิริยเมธีอินทพันธ์๓๑สามพระยาวัดสามพระยา๗๕ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๕.พระมหาประทวนธมฺมรกฺขิโตมุมศิลป์๒๖สามพระยาวัดสามพระยา๗๖ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๖.สามเณรบุญเลิศปาสวน๒๐สามพระยาวัดสามพระยา๗๗ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๗.สามเณรสมศักดิ์ใจเจริญ๑๙สามพระยาวัดสามพระยา๗๘ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๘.สามเณรรินทองแก้วทุม๑๙สามพระยาวัดสามพระยา๗๙ป.ธ.๖๒๕๔๕
๓๙.พระมหาอนุวัชร์อภิชาโตสุทธิสิทธิ์๒๘สามพระยาวัดสามพระยา๓๖ป.ธ.๗๒๕๔๕
๔๐.พระมหาไพบูลย์วิปุโลโสมนัส๔๓๒๒สามพระยาวัดสามพระยา๓๐ป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๑.พระมหาบรรเจิดสิริธโรธัญญพันธ์๓๕๑๑สามพระยาวัดสามพระยา๓๑ป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๒.พระมหาบุญเตือนกิตฺติสาโรทรัพย์เพชร๒๙สามพระยาวัดสามพระยา๓๒ป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๓.พระมหาสมจิตร์สมจิตฺโตศรอินทร์๒๔สามพระยาวัดสามพระยา๓๓ป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๔.สามเณรกุศลแสงน้ำ๒๒สามพระยาวัดสามพระยา๓๔ป.ธ.๘๒๕๔๕
๔๕.พระมหาวัชระติกฺขญาโณเชยรัมย์๓๓๑๑สามพระยาวัดสามพระยา๑๘ป.ธ.๙๒๕๔๕
๔๖.พระมหาสุทธิชัยฐิตชโยถาวรศิล๓๐สามพระยาวัดสามพระยา๑๙ป.ธ.๙๒๕๔๕
๔๗.พระมหาวิจารณ์มหาปญฺโญทองมา๒๕สามพระยาวัดสามพระยา๒๐ป.ธ.๙๒๕๔๕
๔๘.สามเณรพรชัยหะพินรัมย์๒๑สามพระยาวัดสามพระยา๒๑ป.ธ.๙๒๕๔๕