ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรสมคิดเชื้อเพาะ๑๖หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๓๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.สามเณรคำมูลพลนวน๑๖หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.สามเณรสุพัดหินศิลา๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.สามเณรชัยกวีพรรณเนตร๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.สามเณรชัวยาสุรินทร์๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.สามเณรคำพันธ์ใบบาง๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.สามเณรสุธรรมเกื้อจรูญ๑๔หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.สามเณรบุญสันต์พิมพิลา๑๔หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรวิทยาเถื่อนธรรมโฮง๑๔หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรถนอมศักดิ์สมศรีสุข๑๔หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.สามเณรแดงทานนท์จำปาสี๑๔หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๔๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรทองถินนันประเทศ๑๔หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรประถมสียางนอก๑๔หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรทองลีสุวรรณะ๑๔หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรไมตรีภูผาพลอย๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.สามเณรกวียุทธโวลา๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.สามเณรเล็กอุตส่าห์๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรรุ่งโรจน์สารบูรณ์๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.สามเณรอำนาจประพันธ์๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๐.สามเณรลีลาภูเมฆ๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๑.สามเณรบุญส่งแสนมณี๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๕๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๒.สามเณรอุดมชัยบุญสัย๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๓.สามเณรสุวิทย์เหลาสนิท๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๔.สามเณรนิมิตบุตรศรีทอง๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๕.สามเณรพรชัยศรีกุญชร๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๖.สามเณรสมดีศรีเดช๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๗.สามเณรศักดิ์สกลนาสิงห์ทอง๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๘.สามเณรสนองใจบุญ๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๙.สามเณรสมถิ่นยานสุวรรณ๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๐.สามเณรบุญล้อมอันพิมพ์๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๑.สามเณรช่วยชาติเสนกระจาย๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๖๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๒.สามเณรศักดิ์ถาวรศรีจันพล๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๗๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๓.สามเณรประวินศรีโย๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๗๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๔.สามเณรสุเมธภูยาฟ้า๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๗๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๕.สามเณรสุมิตรภูต้อม๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๗๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๖.สามเณรสมพรจารย์หมื่น๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๗๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๗.สามเณรอนุชิตทานทอด๑๓หนองบัวกาฬสินธุ์๑๐๗๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๓๘.พระไพรัตน์ยโสธโรศรีพูล๓๐๑๐หนองบัวกาฬสินธุ์๗๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๙.สามเณรมลทินดวงเพชร๑๘หนองบัวกาฬสินธุ์๗๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๐.สามเณรอนุชาภูงามนิล๑๗หนองบัวกาฬสินธุ์๗๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๑.สามเณรอุดมชัยสียางนอก๑๖หนองบัวกาฬสินธุ์๗๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๒.สามเณรประเสริฐพลขันธ์๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๗๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๓.สามเณรยุพัดภูผานิล๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๔.สามเณรเนินราชพงษ์พานิชย์๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๕.สามเณรดำรงค์ศรีเพชร๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๗๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๖.พระมหาบรรเทาวิสารโทศรีหา๔๗๑๙บ้านหนองบัวกาฬสินธุ์๔๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๗.สามเณรสังข์ทองมาตะชาต๑๗หนองบัวกาฬสินธุ์๔๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๘.สามเณรณรงค์แพงโคตร๑๗หนองบัวกาฬสินธุ์๔๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๔๙.สามเณรสมควรขุนขี้เหล็ก๑๗หนองบัวกาฬสินธุ์๔๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๐.สามเณรเศรษฐาหินศิลา๑๕หนองบัวกาฬสินธุ์๔๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๐