ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระมานิตยสธโรงาหอม๒๒หนองแวงขอนแก่น๗๖๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.สามเณรสุภีคำอ้น๑๙หนองแวงขอนแก่น๗๖๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.สามเณรเชาวฤทธิ์ยุบลชิต๑๘หนองแวงขอนแก่น๗๖๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรจรูญสาระนา๑๘หนองแวงขอนแก่น๗๖๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรจำรัสเพ็งงาม๑๗หนองแวงขอนแก่น๗๖๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรยศศิริพรโยธะชัย๑๗หนองแวงขอนแก่น๗๖๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรสุรพลโพธิ์กลาง๑๗หนองแวงขอนแก่น๗๖๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรมงคลชัยสมแสง๑๗หนองแวงขอนแก่น๗๗๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรอวนพลทัดสา๑๗หนองแวงขอนแก่น๗๗๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรเนืองนองสิงห์โสม๑๗หนองแวงขอนแก่น๗๗๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรสมจิตรไพศาล๑๗หนองแวงขอนแก่น๗๗๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรสงครามชัยดาบจันทร์๑๖หนองแวงขอนแก่น๗๗๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๓.สามเณรสำรวยภูทัดหมาก๑๖หนองแวงขอนแก่น๗๗๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๔.สามเณรอำนาจประเสริฐโฐ๑๖หนองแวงขอนแก่น๗๗๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๕.สามเณรณรงค์ศักดิ์ศรีสงคราม๑๕หนองแวงขอนแก่น๗๗๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๖.สามเณรธีระวัฒน์ถิ่นคำเชิด๑๕หนองแวงขอนแก่น๗๗๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๗.สามเณรโชคดีนามสง่า๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๗๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๘.สามเณรคำใบบุญอนันต์๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๘๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๙.สามเณรสมบูรณ์แวดอุดม๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๘๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๐.สามเณรสราวุธสีลาดหา๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๘๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๑.สามเณรอาทิตย์พรมแสง๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๘๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๒.สามเณรฤทธิชัยสิทธิวงค์สา๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๘๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๓.สามเณรเอกชัยสารเถื่อนแก้ว๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๘๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๔.พระนิรวิทธ์ฐานวโรถนอมบุญ๒๕หนองแวงขอนแก่น๔๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๕.พระอภัยปภงฺกโรชินสุภาพ๒๕หนองแวงขอนแก่น๔๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๖.พระกฤษดาสุขวีโรหามาฤทธิ์๒๒หนองแวงขอนแก่น๔๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๗.พระวชิรางกรวชิรญาณเมธีจันทเกตุ๒๑หนองแวงขอนแก่น๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๘.สามเณรปัญญาแน่นอุดร๒๑หนองแวงขอนแก่น๔๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๙.สามเณรสายยันต์หิละเดช๑๙หนองแวงขอนแก่น๔๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๐.สามเณรรมย์รัญสังธรรม๑๙หนองแวงขอนแก่น๔๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๑.สามเณรสมบัติน้อยคำกอง๑๗หนองแวงขอนแก่น๔๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๒.สามเณรก้องสุริยาสุดตา๑๕หนองแวงขอนแก่น๔๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๓.สามเณรกิตติพลศรีสงคราม๑๕หนองแวงขอนแก่น๔๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๔.พระมหาสมพงษ์ปภสฺสโรองค์การประดิษฐ์๒๘หนองแวงขอนแก่น๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๕.พระมหาอดุลย์กิตฺติญาณเมธีคงสมบัติ๒๓หนองแวงขอนแก่น๑๘๔ป.ธ.๗๒๕๔๑