ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุริยาธมฺมโชโตพรมนาม๒๑หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.สามเณรสนธยาทาเภา๒๐หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.สามเณรสมัยอ่อนมณี๑๘หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.สามเณรธีระยุทธนุตะไว๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรทองเสาร์ดีหมื่นไว๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.สามเณรวิชณุนวลสว่าง๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.สามเณรสมัยบุญอนันต์๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.สามเณรคมสันต์ทามาตย์๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.สามเณรรังสรรค์สิงห์บุญมี๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรมนตรีทะวงษ์ษา๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรสัมพันธ์โถทอง๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.สามเณรพิทักษ์ไถวสินธ์๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.สามเณรเฉลิมชัยแสงพรมมา๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรธวัชชัยทะวิลา๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรวิเชียรกองเกิด๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.สามเณรวีระยุทธแก้วศรี๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรศิลศาสตร์รินน้อย๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรสมภพแก้ววิเศษ๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรสามารถสารจันทร์๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรสุริยาหาญสุโพธิ์๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรอภิชาติหนูมา๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.สามเณรอิทธิพลกาล้อม๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.สามเณรโสพลธนะคุณ๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๔.สามเณรตรงจิตรสอนก้อม๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๕.สามเณรอาทิตย์เสวนา๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๖.สามเณรสุริยันภูถมเงิน๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๗.สามเณรนพนันท์พาพงษ์๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๘.สามเณรไพรัตน์ถมหนวด๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๙.สามเณรสะอาดโคตรศรี๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๐.สามเณรพลลภเร่งสูงเนิน๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๑.สามเณรอาทิตย์มังครัตน์๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๒.สามเณรบุญช่วยชัยกิจ๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๓.สามเณรไพลินโคตรศรีวงษ์๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๔.สามเณรสออุทัยวงศ์เจริญ๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๕.สามเณรทรงวุฒิลาดบัวขาว๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๖.พระทวันธีรปญฺโญแพงวงศ์๒๓หนองแวงขอนแก่น๑๑๓๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๗.สามเณรณรงค์ศักดิ์สลักศิลป์๒๐หนองแวงขอนแก่น๑๑๓๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๘.สามเณรเฉลิมชนม์สุทธิ๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๑๖๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๙.สามเณรจรูญสาระนา๑๙หนองแวงขอนแก่น๔๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๐.สามเณรซันวาสุดตา๑๘หนองแวงขอนแก่น๔๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๑.สามเณรดำเนินบุญเดช๑๘หนองแวงขอนแก่น๔๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๒.สามเณรคำรณศรีสงคราม๑๖หนองแวงขอนแก่น๔๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๓.สามเณรบุญมีขันรักษา๑๖หนองแวงขอนแก่น๔๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๔.สามเณรธวัชชัยโยธาพันธ์๑๖หนองแวงขอนแก่น๔๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๕.พระมหาสันติฐิตจิตฺโตสาลีอาจ๒๘หนองแวงขอนแก่น๑๐๙ป.ธ.๗๒๕๔๒