ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสรพงษ์สิริคุตฺโตหันภาพ๓๐หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.พระชานนท์อภิชาโตณรงค์๒๓หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.พระยงยุทธภูริปญฺโญน้อยหว้า๒๒หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรจีนเมี๊ยส๒๑หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรประยุทธแสวงผล๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรพิพัฒน์ชัยประทุมมี๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรพิสัยสีสุนนท์๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรจักกฤษสุธรรมมา๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรสมพรขอบเงิน๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรอนุพงษ์โกนกระโทก๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรชัยยาสีทะ๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรอำพรสิงห์ทองห้าว๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรปิยะณัฐเทียงเป๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรณรงศักดิ์พิลาดา๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรโรจนศักดิ์เรืองทอง๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรวุฒิพงษ์การช่าง๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรพงษ์ศิริพิเนตร๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรอภิศักดิ์มั่งคั่งดี๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรไพบูลย์แสงใสย์๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๓๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรทวีวุฒิขอวนกลาง๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรอภิสิทธิ์แสงจันดา๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๒.สามเณรนพพรแสงโตโพธิ์๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๓.สามเณรประพฤทธิ์สิงหาแผด๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๔.สามเณรพนมพรเรียนชารี๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๕.สามเณรราเชนทร์กระสัง๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๖.สามเณรอุทัยกติการ๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๗.สามเณรพลภักดิ์วรศิริ๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๘.สามเณรภานุพงษ์วันทะมาตย์๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙.สามเณรณรินทร์กาฬเกษ๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๔๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๐.สามเณรณัฐพงษ์ไชยแสน๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๑.สามเณรอาทิตย์ผจงศิลป์๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๒.สามเณรทรงกลดปะการะพัง๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๓.สามเณรภานุเดชขอดเตชะ๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๔.สามเณรศักดามูลสมบัติ๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๕.สามเณรเดชาธรอัมภวา๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๐๕๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๖.สามเณรนรินทร์บุญเจียง๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๙๑๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๗.สามเณรวานิตย์แพงดาน๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๒๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๘.สามเณรสรายุทธสุขมาก๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๙.สามเณรนฤนาทเหลาสะอาด๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๒๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๐.สามเณรทวีบรรดิษฐ์๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๑.สามเณรเกษมศักดิ์โควิ๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๒.สามเณรอัครานนท์สิมสา๑๙หนองแวงขอนแก่น๓๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๓.พระอภิชาติอภิชาโตศรีวงษา๓๔๑๒หนองแวงขอนแก่น๘๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๔.พระชัยยันวิสุทฺโธด้วงศาลา๒๕หนองแวงขอนแก่น๘๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๕.สามเณรอำนวยพรมดา๑๘หนองแวงขอนแก่น๘๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๖.สามเณรวันทชัยประวันไหว้๑๘หนองแวงขอนแก่น๘๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๗.สามเณรนวพลชีแพง๑๗หนองแวงขอนแก่น๘๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๘.สามเณรยุทธภูมิแสงสัย๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๙.สามเณรธีรวัฒน์บัวลาด๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๐.สามเณรบุญฤทธิ์สงวนเกตุ๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๑.สามเณรศักดาธงพรรษา๑๕หนองแวงขอนแก่น๘๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๒.พระมหาธีรวัฒน์ธีรวณฺโณการรัตน์๓๕๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๓.สามเณรฉัตรชัยโอดลี๑๘หนองแวงขอนแก่น๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๓