ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระรูเบลวินนฺโทบารัว๒๐หนองแวงขอนแก่น๖๖๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.สามเณรสมสวรรค์สารประเสริฐ๒๑หนองแวงขอนแก่น๖๖๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.สามเณรนภาบุญเกลี้ยง๒๐หนองแวงขอนแก่น๖๖๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.สามเณรณัฐพลเที่ยงเดช๑๙หนองแวงขอนแก่น๖๖๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.สามเณรวิโรจน์หอมสาย๑๘หนองแวงขอนแก่น๖๖๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.สามเณรสิริชัยทองเจริญ๑๘หนองแวงขอนแก่น๖๖๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.สามเณรรังสรรค์แก้วสุข๑๘หนองแวงขอนแก่น๖๖๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.สามเณรเรืองชัยบัวมาศ๑๘หนองแวงขอนแก่น๖๖๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.สามเณรสุจิตต์บุตตรเขียว๑๘หนองแวงขอนแก่น๖๗๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.สามเณรกัมพลโชติทอง๑๗หนองแวงขอนแก่น๖๗๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรณัฐพลโพธิ์งาม๑๗หนองแวงขอนแก่น๖๗๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรรสมศักดิ์สอรักษ์๑๗หนองแวงขอนแก่น๖๗๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรนนทวัฒน์ภักดี๑๗หนองแวงขอนแก่น๖๗๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.สามเณรศรันย์บุตรพรม๑๗หนองแวงขอนแก่น๖๗๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๕.สามเณรคณิศรดาธรรม๑๗หนองแวงขอนแก่น๖๗๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๖.สามเณรสุริพลอินโสม๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๗๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๗.สามเณรภานุชาติแซ่ปัง๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๗๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๘.สามเณรอนุศักดิ์สมคำพี่๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๗๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๙.สามเณรจตุพลปะทาเส๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๘๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๐.สามเณรไชยยาเกตุดี๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๘๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๑.สามเณรวัชรพงษ์ถิ่นสำโรง๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๘๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๒.สามเณรเกรียงไกรขุนอาจ๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๘๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๓.สามเณรพงษ์พัฒน์ปลัดคำ๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๘๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๔.สามเณรนำชัยแสงเดือน๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๘๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๕.สามเณรกัมปนาทเยอสูงเนิน๑๖หนองแวงขอนแก่น๖๘๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๖.สามเณรฤทธิไกรเมืองพุทธ๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๘๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๗.สามเณรปริญญาปิ่นเพชร๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๘๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๘.สามเณรเจษฎากรพัฒนสาร๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๘๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๙.สามเณรวันวิสาข์แสนปัญญา๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๙๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๐.สามเณรศรายุทสอนพรหม๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๙๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๑.สามเณรศรัณย์พรแทนสอ๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๙๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๒.สามเณรอนุวัฒน์เชื้อสา๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๙๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๓.สามเณรอภิวัฒน์เชื้อสา๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๙๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๔.สามเณรทวีศักดิ์หมายงาม๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๙๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๕.สามเณรจักรกฤษคำกอง๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๙๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๖.สามเณรอดิศักดิ์ว่องไว๑๕หนองแวงขอนแก่น๖๙๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๗.สามเณรอาทิตย์คำตะเพชร๑๔หนองแวงขอนแก่น๖๙๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๘.สามเณรกิตติพัฒน์ศรีพิเมือง๑๔หนองแวงขอนแก่น๖๙๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๙.สามเณรจิรวัฒน์นามลี๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๐๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๐.สามเณรชลทิตย์หนันดูน๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๐๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๑.สามเณรสราวุฒิหงษ์เหิน๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๐๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๒.สามเณรสุทักษิณสุรหิต๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๐๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๓.สามเณรอนุชาแก้วมา๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๐๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๔.สามเณรภัทรพลทองโคตร๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๐๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๕.สามเณรเดชบดินทร์วันสุธะ๑๔หนองแวงขอนแก่น๗๐๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๖.สามเณรณัฐปคัลภ์ไชยสงค์๑๓หนองแวงขอนแก่น๗๐๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๗.สามเณรทวีชัยไกรยราช๑๓หนองแวงขอนแก่น๗๐๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๘.สามเณรศตคุณกุลเกษ๑๓หนองแวงขอนแก่น๗๐๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๙.สามเณรศิวกรวงษาบุตร๑๓หนองแวงขอนแก่น๗๑๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๐.สามเณรสุธาวรินอวะภาค๑๓หนองแวงขอนแก่น๗๑๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๑.สามเณรอภินันท์กาภูคำ๑๓หนองแวงขอนแก่น๗๑๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๒.สามเณรชยุตตุลยากุลชัย๑๒หนองแวงขอนแก่น๗๑๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๓.สามเณรสันติภาพเฉลิมชาติ๑๒หนองแวงขอนแก่น๗๑๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๔.สามเณรยุทธชัยทิพย์แสง๑๒หนองแวงขอนแก่น๗๑๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๕.สามเณรวัชระมอญขาม๑๘หนองแวงขอนแก่น๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๖.สามเณรจิรายุทธเขจรไชย์๑๗หนองแวงขอนแก่น๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๗.สามเณรปฐมพงษ์อำมา๑๗หนองแวงขอนแก่น๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๘.สามเณรวรินทร์ตะนะคี๑๗หนองแวงขอนแก่น๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๙