ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุรศักดิ์สุภทฺโทชูตระกูลกิจ๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๓๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.พระสุจินดาธมฺมสโรสุรพินิจ๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๓๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.พระบุญธรรมกตสาโรจินตกานนท์๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๓๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.พระเชาวลิตอธิปญฺโญไชยพรมมา๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๓๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.พระไพโรจน์จนฺทโสภโณจันทมัตตุการ๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๓๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.พระวุฒิชัยสุภทฺโทพันธเดช๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๓๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.พระเต็กภูริปญฺโญธรรมรักษ์๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๓๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.พระระเบียบปภากโรวันอ่อน๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๓๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.พระผลาปภสฺสโรภูมิภาค๓๑๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.สามเณรอมรสิรินทร์สีพรหมสารคาม๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.สามเณรอนุชัยใจบุญ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.สามเณรถาวรพรมสมบัติ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรอุทัยพันธ์เพียร๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรวีรพงษ์หมั่นประกอบ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรพิพัฒน์พงค์ชูสิงห์แค๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรยรรยงคูณชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรศักวันโททรัพย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.สามเณรศาสสัณฑ์โทชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๔๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.สามเณรทองคำบุญตา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๕๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๐.พระสุกันเตชธมฺโมอินมะโรง๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๑.พระลำปางฐานวโรแบขุนทด๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๒.พระอมรอมรปุญฺโญเจริญบุญ๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๓.พระไพรัตน์ธมฺมโชโตมะโร๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๔.พระสุรชัยปญฺญาธโรนามบุดดี๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๕.พระมานัสอนาลโยมีถม๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๖.พระประพันธ์รตนปญฺโญสัตย์บุตร๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๗.สามเณรวีระชัยพิมพิสอน๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๘.สามเณรชัยนาทกาลพัฒน์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๙.สามเณรสุรชาติพงษ์ธนู๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๐.สามเณรประเสริฐพรมถาวร๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๑.สามเณรอัครพลพากุล๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๒.สามเณรพงษ์พัฒน์บ่อคำเกิด๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๓.พระมหาไพรัชสีลสาโรสิงห์ทอง๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๔.พระมหาวิรัชรตฺตโนบุญมา๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๕.พระมหานวลจันทร์กิตฺติญาโณพรชัย๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๖.พระมหาบุญส่งปญฺญาทีโปแซ่ชื้อ๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๗.พระมหาธีระศักดิ์กิตฺติญาโณกลางบัว๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๘.พระมหาพนมอคฺคธมฺโมสามกระโทก๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๙.พระมหาสมพงค์จิตฺตคุโณบุญมาก๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๐.พระมหาปรีชาโชติโกแก้วทาสี๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๑.สามเณรสุรไกรศรีตองอ่อน๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๒.สามเณรคมสันต์เข็มทอง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๓.สามเณรประวิทย์นารินทร์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๔.พระมหาสุนทรจารุธมฺโมเกษมโสตร์๓๙๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๕ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๕.พระมหาพยอมธมฺมรกฺขิโตรุ่งฉายา๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๖ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๖.พระมหาจีรพันธ์จิรธมฺโมบุญหลาย๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๗.พระมหาชัยวัฒน์ปญฺญาวชิโรถาลูน๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๘.สามเณรนรินทร์จันทำ๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๔๙.สามเณรเอกภพคงหุ่น๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๐.พระมหาทองสุขสิริภทฺโทน้อยห้างว่า๔๒๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๗ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๑.สามเณรจีระศักดิ์แสงรัตน์๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๘ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๒.พระมหาเจริญจิรวุฑฺโฒบุรุษเลี่ยม๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๗ป.ธ.๗๒๕๔๗
๕๓.พระมหาไพรัชปภสฺสโรตรีอมฤต๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๘ป.ธ.๗๒๕๔๗
๕๔.พระมหาอรุณสุภาจาโรจันทะบาง๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๙ป.ธ.๗๒๕๔๗
๕๕.พระมหาวิวัฒน์วิริโยโพธิ์คำ๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๐ป.ธ.๗๒๕๔๗
๕๖.พระมหาวิวัฒน์ยสินฺธโรแก้วกลิ่น๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๑ป.ธ.๗๒๕๔๗
๕๗.พระมหาจารัญพุทฺธปฺปิโยพลอยสุวรรณมณี๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๒ป.ธ.๗๒๕๔๗
๕๘.สามเณรอาทิตย์ในทอง๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๓ป.ธ.๗๒๕๔๗