ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระชัยณรงค์อภินนฺโทอุดม๓๓๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.พระสมโภชสุเมโธสีหมากสุก๓๓๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.พระบำรุงจนฺทวํโสเต่าทอง๓๑๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.พระสมบูรณ์ฉนฺทโกนนทรัตน์๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.พระไพโรจน์กตปุญฺโญกุลทิพย์๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.พระไวเลิศขนฺติโกเสาศิริ๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.พระไพโรจน์ปญฺญาธโรจันทร์สุวรรณ๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.พระวิชิตภทฺทาจาโรจินพละ๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.พระต่อภูริวฑฺฒโกตันกระโทก๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.พระสราวุธฐิตปญฺโญกลิ่นสุคนธ์๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.พระสุชาติสทฺธาปพฺพชิโตเจ้า๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.พระทองจันทร์คุณวุฑฺโฒเสนาบุตร๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.พระสุรพงศ์มหาคมฺภีโรเพชรดำรงค์๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๔.สามเณรบูรพาจำปาทอง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๕.สามเณรสุรสิทธิ์กันทะกูน๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๖.สามเณรธรรมรักษ์สักเมือง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๗.สามเณรนพรัตน์บุญตา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๘.สามเณรธนากรนาคพุก๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๙.สามเณรธนิษฐ์เติมมี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๐.สามเณรพิพรรธ์พูลเพิ่ม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๑.สามเณรชัยพฤกษ์ยุติธรรม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๒.สามเณรณัฐพลนาเขียว๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๓.สามเณรอัศนีย์รังสะพรม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๔.สามเณรสมคิดประครองศรี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๕.สามเณรสุริยาจันทร์ดา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๖.สามเณรกำพลอนงคพงศ์พันธ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๒๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๗.สามเณรโฆสิตแถบหอม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๒๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๘.สามเณรอัฐพลโภคา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๒๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๙.สามเณรจตุพลสุระคาย๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๒๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๐.สามเณรอดิศรสมวงค์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๒๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๑.สามเณรพรรณพนาขุนพิลึก๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๒๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๒.สามเณรพงพัฒน์พูลสวัสดิ์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๒๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๓.สามเณรณัฐพลหล่อจันทร์อัด๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๒๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๔.พระประมวลฐิตมโนกลิ้งกระโทก๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๘๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๕.พระศักดาสนฺตจิตฺโตกุมผัน๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๘๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๖.พระณัฐพงศ์ชิตธมฺโมชูช่วย๔๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๘๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๗.สามเณรธวัชชัยอรรคบุตร๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๘.สามเณรชำนาญโททอง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๙.สามเณรไพลินโทชาติ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๐.สามเณรปัญญาชวนจิตร๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๑.สามเณรสุขวัฒน์อาจวิชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๒.สามเณรสุรักษ์ชำนาญมะเริง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๓.สามเณรธนาสุโพธิ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๔.สามเณรศักดิ์ดาเกิดม่วง๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๕.สามเณรทัศนัยวงษา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๖.สามเณรสุริยาขันธรรม๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๗.สามเณรประเสริฐหลอดคำ๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๘.พระผลาปภสฺสโรภูมิภาค๓๒๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๙.พระสุรศักดิ์สุภทฺโทชูตระกูลกิจ๓๒๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๐.พระสุจินดาธมฺมสโรสุรพินิจ๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๑.พระไพโรจน์จนฺทโสภโณจันทมัตตุการ๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๒.พระวีรศักดิ์ปริปุณฺโณล่ำสัน๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๓.พระบุญคบจนฺทสาโรแสงพระจันทร์๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๔.พระวุฒิชัยสุภทฺโทพันธเดช๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๕.พระเต็กภูริปญฺโญธรรมรักษ์๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๖.สามเณรฐิติพงษ์จันทศรี๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๗.สามเณรอุทัยพันธุ์เพียร๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๘.สามเณรเกียรติศักดิ์บ่อคำเกิด๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๕๙.สามเณรวัฒนาจองบุดดี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๐.สามเณรอนุชัยใจบุญ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๑.สามเณรยรรยงคูณชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๒.สามเณรศักวันโททรัพย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๓.สามเณรศาสสัณฑ์โทชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๔.สามเณรทองคำบุญตา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๕.สามเณรพิพัฒน์พงศ์ชูสิงห์แค๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๖.พระมหาสุกันเตชธมฺโมอินมะโรง๓๕๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๗.พระมหาลำปางฐานวโรแบขุนทด๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๘.พระมหาปิยะกฤษปญฺญาธโรชาวสวน๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๖๙.พระมหาสุรชัยปญฺญาธโรนามบุดดี๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๐.พระมหามานัสอนาลโยมีถม๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๑.พระมหาประพันธ์รตนปญฺโญสัตย์บุตร๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๒.พระมหาอำนาจรตโนเพียรแย้ม๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๓.สามเณรวีระชัยพิมพิสอน๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๔.สามเณรสุระชาติพงษ์ธนู๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๕.สามเณรอัครพลพากุล๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๖.สามเณรพงษ์พัฒน์บ่อคำเกิด๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๗.พระมหานพพรจารุธมฺโมมีถม๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๘.สามเณรประเสริฐพรมถาวร๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๗๙.พระมหาวิรัชรตฺตโนบุญมา๓๕๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๖๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๐.พระมหาบุญส่งปญฺญาทีโปแซ่ชื้อ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๑.พระมหาอุทัยฐานจาโรวรศรี๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๒.พระมหาธีระศักดิ์กิตฺติญาโณกลางบัว๓๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๓.พระมหาพนมอคฺคธมฺโมสามกระโทก๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๔.พระมหาสมพงค์จิตฺตคุโณบุญมาก๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๕.พระมหาปรีชาโชติโกแก้วทาสี๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๖.สามเณรประวิทย์นารินทร์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๗.พระมหาไพรัชสีลสาโรสิงห์ทอง๓๑๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๘๘.พระมหาธวัชธนิโตสุวรรณศิริ๓๖๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๗ป.ธ.๖๒๕๔๘
๘๙.พระมหาพยอมธมฺมรกฺขิโตรุ่งฉายา๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๙๐.พระมหาชัยวัฒน์ปญฺญาวชิโรถาลูน๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๙ป.ธ.๖๒๕๔๘
๙๑.พระมหาสุวิทย์รตินฺธโรบัวหลวง๔๑๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๘
๙๒.พระมหาวิวัฒน์วิริโยโพธิ์คำ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘ป.ธ.๘๒๕๔๘
๙๓.พระมหาวิวัฒน์ยสินฺธโรแก้วกลิ่น๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๙ป.ธ.๘๒๕๔๘