ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประวิทย์อคฺคปญฺโญช่วยเนียม๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๕๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.พระเกษมธมฺมธโรกมันตะคุณ๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๕๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.พระอมรชัยจารุวณฺโณอยู่ดี๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๕๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.พระอาวุฒิวิสุทฺโธแสงแก้ว๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๕๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.พระใครสีขนฺติพโลขันทอง๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๕๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.พระสุเวืองคมฺภีรวิจารโณวิญ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๕๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.พระสมศักดิ์กลฺยาโณพุมเจาะ๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.พระกฤษดาโอภาโสวารัมย์๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.พระธนกรกตปุญฺโญดรกมลกานต์๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.พระอชิตะอริโยพรหมวิหาร๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรวชิราเหง๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรธีรโชติชะโณวรรณะ๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรสายัณห์บัวชัย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรรุ่งโรจน์บุญชูสง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรนพรัตน์คำมีภา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรปรีดาโทชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.สามเณรโชติวันนาโง่งสุขขา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๗๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.สามเณรธวัชชัยขุนเทพ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๗๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๙.สามเณรบุญชูโทชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๗๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๐.สามเณรอานนท์อำภา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๗๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๑.พระไวปญฺญาปโชโตแซ่ว่อง๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๒.พระสุขุมสุขิโตเฮง๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๓.พระบุญทัยปภสฺสโรรสหอม๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๔.สามเณรพลวัฒน์พลใบ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๕.สามเณรนฤทัยไชยกุล๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๖.สามเณรวชิระหิรัญเบญจกรณ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๗.สามเณรสุริยะแสนชมภู๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๘.สามเณรเริงฤทธิ์สุรคาย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๑๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๙.สามเณรธนิกรโยธาทรณ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๑๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๐.สามเณรศุภฤกษ์ทองรัก๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๑๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๑.พระบำรุงจนฺทวํโสเต่าทอง๓๒๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๒.พระประสิทธิ์ฐานิสฺสโรโคตรสงคราม๓๑๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๓.พระสมบูรณ์ฉนฺทโกนนทรัตน์๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๔.พระไวเลิศขนฺติโกเสาศิริ๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๕.พระวิชิตภทฺทาจาโรจินพละ๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๖.พระทองจันทร์คุณวุฑฺโฒเสนาบุตร๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๗.สามเณรบูรพาจำปาทอง๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๘.สามเณรสุรสิทธิ์กันทะกูน๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๙.สามเณรไพลินโทชาติ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๐.สามเณรธนิษฐ์เติมมี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๑.สามเณรพิพรรธ์พูลเพิ่ม๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๒.สามเณรณัฐพลนาเขียว๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๓.สามเณรอัศนีรังสะพรม๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๔.สามเณรกำพลอนงคพงศ์พันธ์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๕.สามเณรสมคิดประครองศรี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๖.สามเณรจตุพลสุระคาย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๗.สามเณรอดิศรสมวงค์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๘.สามเณรศักดิ์ดาเกิดม่วง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๙.สามเณรทัศนัยวงษา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๐.สามเณรณัฐพลหล่อจันทร์อัด๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๑.พระสมโภชสุเมโธสีหมากสุก๓๔๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๒.พระณัฐพงศ์ชิตธมฺโมชูช่วย๔๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๓.พระสุชาติสทฺธาปพฺพชิโตเจ้า๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๔.พระสุรพงศ์มหาคมฺภีโรเพชรดำรงค์๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๕.สามเณรจรูญโรจน์ช่อปทุมมา๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๖.สามเณรธรรมรักษ์สักเมือง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๗.สามเณรธนากรนาคพุก๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๘.สามเณรสุขวัฒน์อาจวิชัย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๕๙.สามเณรชัยพฤกษ์ยุติธรรม๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๐.สามเณรโฆสิตแถบหอม๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๑.สามเณรอัฐพลโภคา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๒.สามเณรธนาสุโพธิ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๓.สามเณรสุริยาขันธรรม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๔.พระมหาไพโรจน์จนฺทโสภโณจันทมัตตุการ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๕.พระมหาเต็กภูริปญฺโญธรรมรักษ์๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๖.สามเณรอุทัยพันธุ์เพียร๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๗.สามเณรเกียรติศักดิ์บ่อคำเกิด๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๘.สามเณรวัฒนาจองบุดดี๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๖๙.สามเณรอนุชัยใจบุญ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๐.สามเณรพิพัฒน์พงค์ชูสิงห์แค๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๑.สามเณรศาสสัณฑ์โทชัย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๒.สามเณรทองคำบุญตา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๗๓.พระมหาสุกันเตชธมฺโมอินมะโรง๓๖๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๔.พระมหาอำนาจรตโนเพียรแย้ม๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๕.พระมหาวีระชัยคเวสโกพิมพิสอน๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๖.สามเณรสุระชาติพงษ์ธนู๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๗.สามเณรประเสริฐพรมถาวร๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๘ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๘.สามเณรอัครพลพากุล๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๙
๗๙.สามเณรพงษ์พัฒน์บ่อคำเกิด๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๙
๘๐.พระมหานพพรจารุธมฺโมมีถม๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๙
๘๑.พระมหาประพันธ์รตนปญฺโญสัตย์บุตร๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๘๒.พระมหาบุญส่งปญฺญาทีโปแซ่ซื้อ๓๐๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๕ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๓.พระมหาธีระศักดิ์กิตฺติญาโณกลางบัว๓๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๔.พระมหาสมพงค์จิตฺตคุโณบุญมาก๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๗ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๕.พระมหาพนมอคฺคธมฺโมสามกระโทก๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๘ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๖.พระมหาปรีชาโชติโกแก้วทาสี๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๙ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๗.สามเณรประวิทย์นารินทร์๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๙
๘๘.สามเณรอาทิตย์ในทอง๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๓ป.ธ.๘๒๕๔๙