ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสบายธมฺมปาโลสาน๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.พระวาสนาคุณวฑฺฒโนเสง๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.พระสุคนธ์อกิญฺจนสีโลชิน๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.พระเลียบกลฺยาณธมฺโมไทย๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.สามเณรพันเณตพาต๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.สามเณรวุทธีพรหม๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.สามเณรสำณางนวน๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.สามเณรอนุชาแสงแก้ว๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.สามเณรอนุพงศ์วิเศษไธสง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.สามเณรสันติสุขถมอุธา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.สามเณรถนัดกิจทองศรีสุข๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรวิชาญกล่อมใจ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรกฤษฎาทอนชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.สามเณรภานุเดชพันชะโก๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.สามเณรสังคมซะมิน๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๖.สามเณรสิยาดลสุระวิชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๗.สามเณรณัฐวุฒิอินทร์ปิ่น๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๘.พระสุวอนคนฺธธมฺโมโขลด๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๙.สามเณรปัฐพลแก้วเขียว๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๐.สามเณรชัยมงคลพันซะโก๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๑.สามเณรปิยพงษ์แสนชมภู๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๒.พระประวิทย์อคฺคปญฺโญช่วยเนียม๓๒๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๓.พระเกษมธมฺมธโรกมันตะคุณ๓๑๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๔.พระอมรชัยจารุวณฺโณอยู่ดี๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๕.พระใครสีขนฺติพโลขันทอง๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๖.พระสุเวืองคมฺภีรวิจารโณวิญ๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๗.พระสมศักดิ์กลฺยาโณพุมเจาะ๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๘.พระกฤษดาโอภาโสวารัมย์๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๙.พระธนกรกตปุญฺโญดรกมลกานต์๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๐.สามเณรอุ่นแก้วจันทร์กานต์๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๑.สามเณรวชิราเหง๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๒.สามเณรโชติวันนาโง่งสุขขา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๓.พระอาวุฒิวิสุทฺโธแสงแก้ว๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๔.พระไพโรจน์ปญฺญาธโรจันทร์สุวรรณ๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๕.สามเณรประเสริฐหลอดคำ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๓๖.พระมหาไวเลิศขนฺติโกเสาศิริ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๗.พระมหาวิชิตภทฺทาจาโรจินพละ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๘.สามเณรบูรพาจำปาทอง๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๙.สามเณรธรรมรักษ์สักเมือง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๐.สามเณรธนิษฐ์เติมมี๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๑.สามเณรสุขวัฒน์อาจวิชัย๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๒.สามเณรณัฐพลนาเขียว๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๓.สามเณรอัศนีรังสะพรม๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๔.สามเณรกำพลอนงคพงศ์พันธ์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๕.สามเณรสมคิดประคองศรี๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๖.สามเณรโฆสิตแถบหอม๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๗.พระมหาสุรพงศ์มหาคมฺภีโรเพชรดำรงค์๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๘.สามเณรไตรรงค์ภูมิภาค๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๙.สามเณรธนากรนาคพุก๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๐.สามเณรชัยพฤกษ์ยุติธรรม๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๑.สามเณรอดิศรสมวงศ์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๒.สามเณรณัฐพลหล่อจันทร์อัด๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๕๓.พระมหาไพโรจน์จนฺทโสภโณจันทมัตตุการ๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๔.พระมหามานัสอนาลโยมีถม๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๕.พระมหาเต็กภูริปญฺโญธรรมรักษ์๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๖.สามเณรวัฒนาจองบุดดี๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๗.สามเณรพิพัฒน์พงศ์ชูสิงห์แค๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๘.สามเณรศาสสัณฑ์โทชัย๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๙.พระมหาสุกันเตชธมฺโมอินมะโรง๓๗๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๐.พระมหานพพรจารุธมฺโมมีถม๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๑.พระมหาอำนาจรตโนเพียรแย้ม๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๒.สามเณรอัครพลพากุล๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๓.สามเณรพงษ์พัฒน์บ่อคำเกิด๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔๘ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๔.พระมหาธวัชธนิโตสุวรรณศิริ๓๘๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๐ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๕.พระมหาพนมอคฺคธมฺโมสามกระโทก๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๖.พระมหาปรีชาโชติโกแก้วทาสี๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๗.สามเณรประวิทย์นารินทร์๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๘.พระมหาสุวิทย์รตินฺธโรบัวหลวง๔๓๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๖ป.ธ.๘๒๕๕๐
๖๙.พระมหาไพรัชปภสฺสโรตรีอมฤต๓๒๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๗ป.ธ.๘๒๕๕๐