ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระศิริชัยจตฺตมโลเขียวพันธ์๔๔๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.พระเกรียงไกรสิริวณฺโณแก้วมุง๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.พระอุดมอุปสโมวงจาระ๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๑๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.พระวิชัยวิชฺชาธโรโพธิ์ศรี๓๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๑๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรมนตรีพิลา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๑๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรคทาวุธทองบุญเรือง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๑๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรประสงค์พิดี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๑๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรสุริยนต์แสนแก้ว๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๑๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.พระกนกกนโกพินแพทย์๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๔๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.พระชัยณรงค์กนฺตธมฺโมหลิมสมบูรณ์๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๔๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรธาดาพงศ์ธรรมประวัติ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.สามเณรอธิวัฒน์รักดี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๓.สามเณรกิตติภพกองทอง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๔.สามเณรเกียรติศักดิ์คำบุรี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๕.สามเณรสมชายประกอบดี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๖.สามเณรไพฑูรย์พรมมี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๗.สามเณรภานุเดชกองปัญญา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๘.สามเณรไพบูลย์ชูช่วย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๙.สามเณรบรรณารักษ์จันทร์ดาหอม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๐.สามเณรชัยยันต์แก้วจันทร์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๕๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๑.สามเณรสิทธิชัยเการัมย์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๖๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๒.พระสุคนธ์อกิญฺจนสีโลชิน๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๓.พระเลียบกลฺยาณธมฺโมไทย๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๔.พระอชิตะอริโยพรหมวิหาร๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๕.สามเณรสำณางนวน๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๖.สามเณรเทอดเกียรติคำเครือ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๗.สามเณรอนุพงศ์วิเศษไธสง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๘.สามเณรสันติสุขถมอุธา๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๙.สามเณรปรเมศวร์ประพิณ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๐.สามเณรสังคมชะมิน๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๑.พระสุขุมสุขิตตฺเถโรเฮง๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๒.พระวาสนาคุณวฑฺฒโนเสง๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๓.สามเณรธีรโชติชะโณวรรณะ๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๔.สามเณรถนัดกิจทองศรีสุข๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๕.สามเณรธวัชชัยขุนเทพ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๖.สามเณรกฤษฎาทอนชัย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๗.สามเณรสิยาดลสุระวิชัย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๘.สามเณรณัฐวุฒิอินทร์ปิ่น๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๓๙.พระมหาอาวุฒิวิสุทฺโธแสงแก้ว๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๔๐.พระมหากฤษดาโอภาโสวารัมย์๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๔๑.พระมหาอุ่นแก้วอินฺทญาโณจันทร์กานต์๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๔๒.สามเณรโชติวันนาโง่งสุขขา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๔๓.พระมหาสุเวืองคมฺภีรวิจารโณวิญ๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๔๔.สามเณรสุรสิทธิ์กันทะกูน๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๔๕.พระมหาวิชิตภทฺทาจาโรจินพละ๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๖.สามเณรธรรมรักษ์สักเมือง๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๗.สามเณรธนิษฐ์เติมมี๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๘.สามเณรอัศนีรังสะพรม๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๙.สามเณรสมคิดประครองศรี๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๐.สามเณรธนากรนาคพุก๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๑.สามเณรชัยพฤกษ์ยุติธรรม๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๒.สามเณรอดิศรสมวงค์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๓.สามเณรณัฐพลหล่อจันทร์อัด๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๔.พระมหาไวเลิศขนฺติโกเสาศิริ๓๐๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๕.พระมหาไวเลิศขนฺติโกเสาศิริ๓๐๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๖.สามเณรกำพลอนงคพงศ์พันธ์๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๗.สามเณรกำพลอนงคพงศ์พันธ์๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๕๘.พระมหาลำปางฐานวโรแบขุนทด๓๔๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๙.พระมหาไพโรจน์จนฺทโสภโณจันทมัตตุการ๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๖๐.พระมหาเต็กภูริปญฺโญธรรมรักษ์๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๑
๖๑.พระมหาบุญส่งปญฺญาปทีโปแซ่ชื้อ๓๒๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๙ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๒.พระมหาอำนาจรตโนเพียรแย้ม๓๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๐ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๓.สามเณรอัครพลพากุล๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๑ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๔.สามเณรพงษ์พัฒน์บ่อคำเกิด๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๒ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๕.พระมหาพนมอคฺคธมฺโมสามกระโทก๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๑ป.ธ.๘๒๕๕๑
๖๖.สามเณรประวิทย์นารินทร์๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๒ป.ธ.๘๒๕๕๑