ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนฤนาทอินฺทนาโถเชื้อฮ้อ๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.พระทศพลเขมาจาโรวงศ์อยู่๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.พระวิทยาอธิปญฺโญช่วยมิตร๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.สามเณรทนากรดวงสะดี๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.สามเณรประจักร์อุประถา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.สามเณรสาธิตผะเดิมดี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๙๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.สามเณรจักรวาลอ่องซี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรศราวุฒิขันทอง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.สามเณรจิตรสดาคนหาญ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรภานุเดชโคตระมีย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรนัฐพงศ์กรดมาก๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรกิตติศักดิ์กิ่งเพชร๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรสมศักดิ์แสนกล้า๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรนฤเบศสิขะโต๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรทรงกลดแก้วสว่าง๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรภัททรวงศ์วิชัย๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๐๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรราชันย์เสื่อนไธสง๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรวัฒนาสันโดษ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรชนินทรจุดโต๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรอดิเรกเรืองประโคน๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรนิติพลไชยพร๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรรัชพลพิศเพ็ง๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๓.สามเณรอัศนัยรัตนวิโรจน์๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๑๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๔.พระไพจิตรอนาลโยมีภักดี๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๘๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๕.สามเณรภัทรธรรมอาร้อน๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๘๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๖.สามเณรปิยะพงษ์ดรหมื่นศรี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๘๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๗.สามเณรประวีณครบอุดม๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๘๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๘.พระศิริชัยจตฺตมโลเคียงพันธ์๔๕๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๙.พระเกรียงไกรสิริวณฺโณแก้วมุง๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๐.พระสุวอนคนฺธธมฺโมโขลด๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๑.พระอุดมอุปสโมวงจาระ๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๒.สามเณรมนตรีพิลา๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๓.สามเณรสุริยะแสนชมภู๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๔.สามเณรวิชาญกล่อมใจ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๕.พระชัยณรงค์อภินนฺโทอุดม๓๖๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๖.พระทวีศักดิ์รตนโชโตสายชลอัมพร๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๗.สามเณรเริงฤทธิ์สุรคาย๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๘.สามเณรคทาวุธทองบุญเรือง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๙.สามเณรเกียรติศักดิ์คำบุรี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๐.สามเณรสุริยนต์แสนแก้ว๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๑.สามเณรปิยพงษ์แสนชมภู๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๒.สามเณรไพบูลย์ชูช่วย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๓.สามเณรบรรณารักษ์จันทร์ดาหอม๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๔.สามเณรสิทธิชัยเการัมย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๕.พระมหาสุคนธ์อกิญฺจนสีโลชิน๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๖.สามเณรปรเมศวร์ประพิณ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๗.สามเณรสังคมชะมิน๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๘.สามเณรณัฐวุฒิอินทร์ปิ่น๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๙.สามเณรสุริยาขันธรรม๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๕๐.สามเณรกฤษดาทอนชัย๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๕๑.พระมหาอาวุฒิวิสุทฺโธแสงแก้ว๓๐๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๒.พระมหากฤษดาโอภาโสวารัมย์๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๓.พระมหาสมศักดิ์กลฺยาโณพุมเจาะ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๕ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๔.สามเณรสุรสิทธิ์กันทะกูน๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๖ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๕.สามเณรโชติวันนาโง่งสุขขา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๖.พระมหาสมบูรณ์ฉนฺทโกนนทรัตน์๓๗๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๔ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๗.สามเณรศาสสัณฑ์โทชัย๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๕ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๘.สามเณรชัยพฤกษ์ยุติธรรม๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๖ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๙.สามเณรอดิศรสมวงค์๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๗ป.ธ.๖๒๕๕๒
๖๐.สามเณรณัฐพลหล่อจันทร์อัด๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๘ป.ธ.๖๒๕๕๒
๖๑.พระมหาไพโรจน์จนฺทโสภโณจันทมัตตุการ๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๙ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๒.พระมหาเต็กภูริปญฺโญธรรมรักษ์๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๓.สามเณรอัครพลพากุล๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙ป.ธ.๘๒๕๕๒
๖๔.สามเณรพงษ์พัฒน์บ่อคำเกิด๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐ป.ธ.๘๒๕๕๒
๖๕.พระมหาวิวัฒน์วิริโยโพธิ์คำ๓๓๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๙ป.ธ.๙๒๕๕๒
๖๖.พระมหาอาทิตย์อภิวีริโยในทอง๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๐ป.ธ.๙๒๕๕๒